Möbius syndrom

Synonymer Möbius sekvens
ICD-10 Q87.0W
Senast reviderad 2016-09-12

Sjukdom/tillstånd

Möbius syndrom är en medfödd försvagning eller förlamning av vissa ansiktsmuskler och den muskel som för ögat utåt i sidled. Orsaken är inte helt känd men mycket tyder på att det uppstått en skada tidigt i fosterutvecklingen som påverkat utvecklingen av vissa kranialnerver. Syndromet uppkommer vanligen sporadiskt, utan tecken på ärftlighet.

Symtomen och svårighetsgraden varierar mycket mellan olika personer, men innefattar alltid nedsatt mimik och oförmåga att röra ögat utåt i sidled. Ofta påverkas även artikulationen. Vanligtvis är förlamningen eller försvagningen dubbelsidig, men kan också vara ensidig. Knappt hälften med syndromet har ortopediska avvikelser, till exempel felställda fötter och sammanväxta tår. Även utvecklingsstörning och autism förekommer.

Behandlingen och stödinsatserna varierar beroende på vilka symtom och funktionsnedsättningar syndromet medför. Ibland görs en plastikkirurgisk operation av ansiktsmuskulaturen för att förbättra mimiken, en så kallad leendeoperation. Även ögonoperationer mot skelning och operationer av ortopediska avvikelser förekommer. En del med syndromet behöver habiliteringsinsatser.

Syndromet har fått sitt namn efter den tyske neurologen Paul Julius Möbius, som beskrev det 1888. Numera används också benämningen Möbius sekvens (se vidare under rubriken Orsak).

Förekomst

Den exakta förekomsten är inte känd, men i Sverige känner man till cirka 50 personer med Möbius syndrom.

Orsak

Orsaken till Möbius syndrom är ofullständigt känd. Mycket talar för att det tidigt i fosterutvecklingen uppkommer en skada som påverkar utvecklingen av några av kranialnerverna. Människan har tolv kranialnerver som står i direkt förbindelse med hjärnan. De flesta utgår från nervceller i hjärnstammen och styr olika funktioner i ansikte, tunga, gom och svalg. Vid Möbius syndrom finns en medfödd försvagning eller förlamning av de muskler som styrs av kranialnerv VII (nervus facialis) och kranialnerv VI (nervus abducens). Dessa nerver börjar utvecklas tidigt under fosterutvecklingen, och nervkärnorna som de utgår från ligger nära varandra.

Kranialnerv 7 utgår från hjärnan och förgrenas till flera ansiktsmuskler som är viktiga för mimiken.

Kranialnerv VII, nervus facialis, styr flera ansiktsmuskler som är viktiga för mimiken.

Kranialnerv 6 går från hjärnan och till ögats utåtförande muskel.
Kranialnerv VI, nervus abducens, styr ögats utåtförande muskel, musculus rectus lateralis.

I slutet av 90-talet beskrevs att kvinnor i Brasilien som tidigt under graviditeten använt en särskild magmedicin som innehåller misoprostol fött barn med Möbius syndrom. Syndromet har även diagnostiserats hos en del av dem som skadades av talidomid (Neurosedyn®) i fosterlivet.

Möbius syndrom benämns även Möbius sekvens. En sekvens är avvikelser som har uppstått till följd av en yttre orsak, till exempel en infektion eller påverkan på blodcirkulationen under fosterlivet, och som orsakar en rad olika missbildningar. Vid ett syndrom finns det däremot en gemensam orsak till avvikelserna, oftast är den genetisk och beror på en förändring (mutation) i en gen eller på kromosomala förändringar.

Ärftlighet

Möbius syndrom uppkommer vanligen sporadiskt, vilket innebär att det inträffar en gång i en familj utan tecken på ärftlighet och utan känd orsak. Det har förekommit, men är sällsynt, att mer än en person i en familj har syndromet.

Symtom

Symtomen och svårighetsgraden varierar mycket mellan olika personer men innefattar alltid en medfödd förlamning eller försvagning av muskeln som för ögat utåt i sidled (musculus rectus lateralis), som styrs av kranialnerv VI. Likaså finns alltid en förlamning eller försvagning av de för mimiken viktiga ansiktsmusklerna som styrs av kranialnerv VII. Förlamningen är vanligtvis dubbelsidig, men kan också vara ensidig. Även kranialnerverna IX (nervus glossofaryngeus), X (nervus vagus) och XII (nervus hypoglossus) kan vara påverkade, vilket ger funktionsstörningar i svalg och tunga, med ät- och talsvårigheter som följd. En del med syndromet har ytterligare symtom, som skelettmissbildningar i armar, ben, händer och fötter. Även utvecklingsstörning och autism förekommer.

Ansiktsmimik och munmotorik

Ansiktsförlamningen påverkar mimiken och oftast även artikulationen. Mimiken hämmas helt eller delvis, beroende på om förlamningen är en- eller dubbelsidig. Föräldrarna till ett litet barn med Möbius syndrom kan ha svårt att tolka barnets signaler, och senare i livet kan avsaknaden av mimik missuppfattas av omgivningen som brist på gensvar eller känslor.

Nedsatt funktion i läpparna kan påverka uttalet av läppljuden (m, b, p, f och v). Problem att sluta läpparna ger ofta svårigheter att suga eller ta mat från sked eller gaffel, och mat och dryck kan läcka ut genom mungiporna. Många lär sig dock med tiden olika sätt att kompensera för de munmotoriska begränsningarna.

Rörligheten i tungan är påverkad i olika grad. Även tungans form är ibland annorlunda. Funktionsnedsättningen i tungan kan leda till otydligt tal och svårighet att uttala vissa språkljud (dysartri). Den nedsatta rörligheten kan också göra det svårt att suga, tugga och svälja. Dregling, som ibland förekommer, hänger samman med svårigheten att sluta läpparna och att med tungans hjälp svälja undan saliven.

Ögon

Den yttre ögonmuskeln är förlamad eller försvagad på ena ögat eller på båda ögonen, vilket kan ge besvär vid blick åt sidorna. Synskärpan är vanligtvis inte påverkad. Många har på grund av ansiktsförlamningen svårt att stänga ögonen helt och kan få besvär med torrhet eller att ögonen rinner, särskilt när det är blåsigt eller kallt.

Ortopediska avvikelser

Knappt hälften av alla med Möbius syndrom har ortopediska symtom. Vanligast är felställda fötter och sammanväxta tår. Även fingrarna kan vara sammanväxta (syndaktyli) och ibland mindre eller kortare än vanligt. Ett mer ovanligt symtom som också kan förekomma är underutvecklad bröstkorgsmuskulatur.

Gom och tänder

Några barn med Möbius syndrom föds med gomspalt. Längst bak i gommen övergår hårda gommen i mjuka gommen, vars funktion är att stänga till i svalget upp mot näshålan när man sväljer eller talar. Om mjuka gommen inte kan slutas helt blir talet öppet nasalt. Gomspalt och nedsatt rörlighet i mjuka gommen medför även svårigheter att suga och ökar risken att få upp mat och dryck i näsan. Gomspalten påverkar också örontrumpetens funktion, vilket leder till bristfällig ventilation av mellanörat. Personer med gomspalt har därför lättare att få upprepade öroninfektioner och öronkatarrer.

Liten underkäke är vanligt, vilket kan göra att tänderna sitter trångt. Även andra bettavvikelser finns beskrivna, och ibland saknas något tandanlag. Den nedsatta muskelaktiviteten kring munnen minskar den naturliga självrengöringen av tänder och tandkött, särskilt på tändernas utsidor. Detta ökar risken för karies och tandköttsinflammation (periodontit).

Utveckling

De flesta med Möbius syndrom har normal kognitiv förmåga, men brist på mimik, otydligt tal och försenad motorisk utveckling kan göra att man missförstås av sin omgivning.

En del med syndromet har en utvecklingsstörning, en funktionsnedsättning som påverkar kognitiva, adaptiva och sociala förmågor. Det innebär till exempel att det tar längre tid att lära sig nya saker, sortera information och tolka samband. Att orientera sig i nya situationer kan därför vara svårt. Förmågan att lära sig av erfarenheter är begränsad och det tar längre tid att uttrycka vilja, tankar och känslor. Språkutvecklingen påverkas också, men variationen är stor mellan olika grader av utvecklingsstörning.

Även autistiska drag och autism förekommer, med symtom i form av begränsningar i social kommunikation och socialt samspel, och/eller repetitiva beteenden och begränsade intressen och aktiviteter.

Diagnostik

Sug- och sväljningssvårigheter, svårigheter att sluta ögonen, asymmetri i ansiktet, nedsatt ansiktsmimik och oförmåga att röra ögat utåt i sidled är symtom som gör att diagnosen Möbius syndrom kan ställas redan i nyföddhetsperioden. Andra tecken som ibland kan ses hos det nyfödda barnet är hand- och fotavvikelser samt tunn bröstkorgsmuskulatur. 
Vid en utredning kan det bli aktuellt med magnetkameraundersökning (MR) av hjärnan och hjärnstammen.

Behandling/stöd

Behandlingen och stödinsatserna varierar, eftersom kombinationen av symtom och deras svårighetsgrad skiljer sig mycket från person till person. Insatserna anpassas också efter ålder och livssituation. Många vuxna med Möbius syndrom klarar sig helt utan särskilt stöd eller behandling och syndromet innebär inte några begränsningar i dagligt liv, studier eller yrkesval.

Vid utredning och behandling samarbetar flera olika specialister och det är viktigt att insatserna samordnas av en barnläkare eller barnneurolog. I teamet kan till exempel ingå neuropsykiater, logoped, barnortoped, psykolog, tandläkare, ögonläkare och öronläkare. Utöver den medicinska behandlingen är det även viktigt att tillgodose familjens behov av psykologiskt och socialt stöd.

Ansiktsmimik och munmotorik

Ibland görs plastikkirurgiska operationer av ansiktsmuskulaturen för att förbättra mimiken, så kallade leendeoperationer. En operationsmetod innebär att ett muskeltransplantat från lårets insida sys in i kinden mot mungipan. 
Nervförsörjning etableras genom att nerver med mikrokirurgisk teknik kopplas till en gren av femte kranialnerven, som går till tuggmuskeln. En annan operationsmetod är att hela temporalismuskeln, en av tuggmusklerna, flyttas från sitt infäste ned till mellanansiktet och sys mot läppregionen. Muskeln bevarar på detta sätt sin normala nervförsörjning via den femte kranialnerven och blodgenomflödet via de bevarade kärlen. Tuggmuskelns nervfunktion är oftast intakt vid Möbius syndrom, vilket gör att barn förhållandevis lätt brukar kunna lära sig le genom att använda den. Även slutningen av munnen och talet kan påverkas gynnsamt.

Vid lindrigare former av Möbius syndrom kan munmotorisk träning hjälpa till att förbättra både ät- och sväljningsförmågan och artikulationen. Det finns olika träningsmetoder som innebär att man med hjälp av taktil stimulering och munmotorisk träning, med eller utan träningsredskap, övar upp rörlighet, styrka och snabbhet i musklerna i och kring munnen. Yngre barn kan stimuleras att använda sin mun genom munlekar och munleksaker. Artikulationsförmågan kan övas upp genom lekar med ljud, stavelser och ramsor. Det finns även datorprogram som används för ljudträning. I många landsting ges munmotorisk behandling av speciella oralmotoriska team där det ingår tandläkare, logoped och andra yrkeskategorier.

Ögon

I vissa fall görs en operation för att motverka skelning, men eftersom ögonen vid Möbius syndrom vanligtvis är parallella vid blick rakt fram och störande dubbelseende sällan förekommer, behövs oftast inte någon operation. Operation för att åtgärda svårigheter att sluta ögat brukar inte heller behövas, men det kan vara bra att använda fuktighetsbevarande salva eller droppar för att hindra ögat från att torka ut.

Ortopediska avvikelser

Behandling av felställda fötter påbörjas oftast under nyföddhetsperioden, med upprepade gipsningar av foten och därefter behandling med skenor (ortoser). Ibland kan en operation vara nödvändig för att foten ska bli rak och bra att gå på. Sammanväxningar av tår behöver däremot inte behandlas, eftersom de inte påverkar gången. Missbildningar av handen behöver ibland opereras för att förbättra funktionen. Rörelseträning och annan fysioterapi kan också bli aktuellt.

Gom och tänder

Gomspalt opereras i tidig ålder, vanligtvis under det första levnadsåret. I anslutning till de plastikkirurgiska klinikerna finns multiprofessionella team (kraniofaciala team och läpp-käk-gomspaltteam) med fastlagda rutiner för hur barn och ungdomar med läpp-, käk- och gomspalt följs upp och behandlas. Personer med gomspalt har en ökad risk att få upprepade öroninfektioner och öronkatarrer och bör ha kontakt med en öron-, näs- och halsläkare för att undvika långvariga öronproblem.

Barn med gomspalt eller nedsatt rörlighet i tungan kan oftast inte ammas, utan behöver en specialnappflaska under spädbarnstiden. Om barnet inte suger med tillräcklig kraft kan det underlätta att använda en mjuk nappflaska, som man trycker på i takt med sugrörelserna. När det är dags att börja mata med sked är det viktigt att invänta barnets egna försök att äta från skeden. En plastsked kan användas för att skona tandemaljen om maten skrapas av mot barnets tänder. Tidig kontakt med en logoped är viktigt för att lägga upp ett program för träning av munmotorik, tal, språk och kommunikation.

Tandvården bör kontaktas tidigt. På grund av den ökade risken för karies och tandköttsinflammation är det extra betydelsefullt med noggrann munhygien och goda kostvanor. Täta kontroller hos en tandhygienist kan behövas. Ibland är en dubbeltandborste, som borstar tandens utsidor och ovansida samtidigt, ett bra hjälpmedel. Bettavvikelser behandlas av en tandregleringsspecialist (ortodontist).

Habilitering

En del barn med Möbius syndrom behöver habiliteringsinsatser. I ett habiliteringsteam ingår yrkeskategorier med särskild kunskap om funktionsnedsättningar och deras effekter på vardagsliv, hälsa och utveckling. Insatserna sker inom det medicinska, pedagogiska, psykologiska, sociala och tekniska området. De består bland annat av utredning, behandling, utprovning av hjälpmedel, information om funktionsnedsättningen och samtalsstöd. Information om samhällets stöd samt råd inför anpassning av bostaden och andra miljöer som barnet vistas i ges också. Föräldrar, syskon och andra närstående får också stöd. Insatserna planeras utifrån de behov som finns, varierar över tid och sker i nära samverkan med personer i barnets nätverk.

En neuropsykiatrisk utredning görs för bedömning av de barn som har symtom på autism eller autistiska drag. Även en neuropsykologisk utredning görs för bedömning av utvecklingsnivån, speciellt inför skolstart. För barn som har autistiska drag eller autism är det extra viktigt med struktur i vardagen och särskilt utformat stöd. Utvecklingsprofilen avgör vilken skolform som är lämplig, och information till skolan bör ges i god tid för att lämpliga specialpedagogiska insatser och hjälpmedel ska kunna erbjudas. För barn som har en utvecklingsstörning kan sådant stöd erbjudas inom särskolan.

En del barn kan behöva kommunikationsträning, som bland annat kan omfatta alternativ och kompletterande kommunikation (AKK, ett samlingsnamn för kommunikation som inte bygger på tal).

Kommunen kan erbjuda stöd i olika former för att underlätta familjens vardagsliv. En kontaktfamilj eller ett korttidsboende är exempel på sådana insatser.

För vuxna med autism och/eller utvecklingsstörning behövs fortsatta individuellt utformade habiliteringsinsatser och stöd i det dagliga livet. Det kan till exempel vara stöd och omvårdnad i en bostad med särskild service samt daglig verksamhet.

Forskning

Den europeiska databasen Orphanet samlar information om forskning som rör ovanliga diagnoser, www.orpha.net, sökord moebius syndrome.

Den amerikanska databasen ClinicalTrials.gov samlar information om kliniska studier, https://clinicaltrials.gov, sökord moebius syndrome.

Resurser

Kunskap om sjukdomen och resurser för diagnostik finns vid universitetssjukhusen.

Mun‑H‑Center är ett nationellt orofacialt kunskapscenter för sällsynta hälsotillstånd och en del av specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland. Verksamheten innefattar specialisttandvård, informationsspridning, forskning och orofaciala hjälpmedel. Mun‑H‑Center har även en app med information om sällsynta hälsotillstånd, MHC‑appen. Mun‑H‑Center, Göteborg, telefon 010‑441 79 80, e‑post mun‑h‑center@vgregion.se, mun‑h‑center.se.

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid alla universitetssjukhus. CSD tar emot frågor och kan ge vägledning och information om sällsynta diagnoser. Läs mer om respektive CSD på deras egna webbsidor:

Europeiska referensnätverk (ERN) samlar läkare och forskare som är experter på sällsynta sjukdomar och tillstånd. I de virtuella nätverken diskuteras diagnos och behandling för patienter från hela Europa. För mer information, se Europeiska kommissionen och Orphanet.

Resurspersoner

Resurspersonerna kan svara på frågor om Möbius syndrom.

Docent Aina Danielsson, ortopedkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg, tel 031-342 10 00, e-post aina.danielsson@vgregion.se.

Överläkare Per Karlsson, Ögonmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal, tel 031-342 10 00.

Med dr, logoped Lotta Sjögreen, Mun-H-Center, specialisttandvården inom Folktandvården Västra Götaland, tel 010-441 79 81, e-post lotta.sjogreen@vgregion.se.

Docent, överläkare Elisabet Wentz, Gillbergcentrum, Salgrenska akademin vid Göteborgs universitet, tel 031-342 59 82, e-post elisabet.wentz@gnc.gu.se.

Intresseorganisationer

Många intresseorganisationer kan hjälpa till att förmedla kontakt med andra som har samma diagnos och deras närstående. Ibland kan de även ge annan information, som praktiska tips för vardagen, samt förmedla personliga erfarenheter om hur det kan vara att leva med ett sällsynt hälsotillstånd. Intresseorganisationerna arbetar också ofta med frågor som kan förbättra villkoren för medlemmarna, bland annat genom att påverka beslutsfattare inom olika samhällsområden.

Möbius syndromföreningen i Sverige, www.mobiussyndrom.se.
Kontaktpersoner är Anette Book, tel 076-846 57 49, e-post anette.book@hotmail.se och Cecilia Sundberg, tel 073-312 43 63, e-post cillyvanilly@hotmail.com.

Autism- och Aspergerförbundet, tel 08-420 030 50, e-post info@autism.se, www.autism.se.

FUB, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, telefon 08-508 866 00, teletal 020-22 11 44, e-post fub@fub.sefub.se.

Riksförbundet Sällsynta diagnoser verkar för människor som lever med sällsynta diagnoser och olika funktions­ned­sättningar, telefon 072-722 18 34, e-post info@sallsyntadiagnoser.se, sallsyntadiagnoser.se.

För många sällsynta hälsotillstånd finns det grupper i sociala medier där man kan kommunicera med andra som har samma diagnos och med föräldrar och andra närstående till personer med sjukdomen eller syndromet.

Databasen Orphanet samlar information om intresseorganisationer, framför allt i Europa, www.orpha.net, sökord moebius syndrome.

Kurser, erfarenhetsutbyte

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan (CSD i samverkan) har ett kalendarium på sin webbplats, med aktuella kurser, seminarier och konferenser inom området sällsynta hälsotillstånd, se csdsamverkan.se.

Ågrenska arrangerar vistelser för barn och ungdomar med funktions­ned­sättningar och deras familjer. I samband med dessa anordnas även utbildningsdagar för personer som i sitt arbete möter barn och ungdomar med den aktuella diagnosen. Dessutom arrangeras varje år ett antal vistelser för vuxna med sällsynta sjukdomar och syndrom. För information kontakta Ågrenska, telefon 031-750 91 00, e-post agrenska@agrenska.se, agrenska.se.

Ytterligare information

Till flera av diagnostexterna i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om sällsynta hälsotillstånd finns en kort sammanfattning i pdf-format som kan laddas ner, skrivas ut och användas i olika sammanhang. Sammanfattningen återfinns högst upp på respektive sida.

Barn, ungdomar och vuxna med funktions­ned­sättningar kan få olika typer av stöd och insatser från samhället. För mer information, se Samhällets stödinsatser.

Dokumentationer från Ågrenska är bearbetade sammanställningar av föreläsningarna vid familje- och vuxenvistelser på Ågrenska. De går att ladda ner på www.agrenska.se samt beställa på tel 031-750 91 00 eller e-post agrenska@agrenska.se
Möbius syndrom, vuxenvistelse (2015), dokumentation nr 499

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser i Norge har information om diagnosen på sin webbplats, se frambu.no.

Möbius syndrom - tal, språk och kommunikation, information till föräldrar (pdf) kan laddas ner och skrivas ut från Mun-H-Centers webbplats.

Autismforum inom Habilitering & hälsa, Region Stockholm, har information, filmer och föreläsningar om autism på webbplatsen www.habilitering.se.

Databaser

OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) 
www.omim.org
Sökord: moebius syndrome, mbs

Orphanet, europeisk databas 
www.orpha.net 
Sökord: moebius syndrome

Litteratur

Bogart KR, Matsumoto D. Living with Moebius syndrome: adjustment, social competence, and satisfaction with life. Cleft Palate Craniofac J 2010; 47: 134-142.

Briegel W. Neuropsychiatric findings in Möbius sequence - a review. Clin Genet 2006; 70: 91-97.

Gillberg C, Steffenburg S. Autistic behaviour in Möbius syndrome. Acta Paediatr Scand 1989; 78: 314-316.

Hsu CC, Singh D, Kwan GN. Möbius Syndrome: Comprehensive Assessment of Facial Palsy and Oculomotor Deficits With Magnetic Resonance Imaging. Pediatr Neurol 2015; 53: 466-467.

Johansson M, Wentz E, Fernell E, Strömland K, Miller MT, Gillberg C. Autistic spectrum disorders in Möbius sequence: a comprehensive study of 25 individuals. Dev Med Child Neurol 2001; 43: 338-345.

Jotz GP, Schwarz K. The etiology of Möbius syndrome: a social problem? Int Arch Otorhinolaryngol 2014; 18: 227-228.

MacKinnon S, Oystreck DT, Andrews C, Chan WM, Hunter DG, Engle EC. Diagnostic distinctions and genetic analysis of patients with Moebius syndrome. Ophthalmology 2014; 121: 1461-1468.

McClure P, Booy D, Katarincic J, Eberson C. Orthopedic Manifestations of Mobius Syndrome: Case Series and Survey Study. Int J Pediatr 2016. doi: 10.1155/2016/9736723. Epub 2016 Feb 8.

Miller MT, Strömland K. The Möbius sequence: A relook. J AAPOS 1999; 3: 199-208.

Möbius PJ. Über angeborene doppelzeitige Abducens-Facialis-Lähmung. Münchener Medizinische Wochenschrift 1888; 35: 91-94, 108-111.

Möbius PJ. About congenital bilateral abducens and facialis palsy (1888). Strabismus 2008; 16: 39-44.

Pastuszak AL, Schuler L, Speck-Martins CE, Coelho KE, Cordello SM, Vargas et al. Use of misoprostol during pregnancy and Möbius’ syndrome in infants. N Engl J Med 1998; 338: 1881-1885.

Rucker JC, Webb BD, Frempong T, Gaspar H, Naidich TP, Jabs EW. Characterization of ocular motor deficits in congenital facial weakness: Moebius and related syndromes. Brain 2014; 137: 1068-1079.

Sjögreen L, Andersson-Norinder J, Jacobsson C. Development of speech, feeding, eating and facial expression in Möbius sequence. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2001; 60: 197-204.

Sjögreen L, Eklund K, Nilsson A, Persson C. Speech production, intelligibility and oromotor function in seven individuals with Möbius sequence. Int J Speech Lang Pathol 2015; 2: 1-8.

Strobel L, Renner G. Quality of life and adjustment in children and adolescents with Moebius syndrome: Evidence for specific impairments in social functioning. Res Dev Disabil 2016; 53-54: 178-188.

Strömland K, Sjögreen L, Miller M, Gillberg C, Wentz E, Johansson M et al. Möbius sequence: a Swedish multidiscipline study. Eur J Paediatr Neurol 2002; 6: 35-45.

Zuker RM, Goldberg CS, Manktelow RT. Facial animation in children with Mobius syndrome after segmental gracilis muscle transplant. Plast Reconstr Surg 2000; 106: 1-8; discussion 9.

Medicinsk expert/granskare/redaktion

Medicinsk expert som skrivit det ursprungliga textunderlaget är professor emerita Kerstin Strömland, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg.

Revidering av materialet har gjorts av överläkare Martin Jägervall, Centrallasarettet Växjö i samarbete med Lotta Sjögreen, Mun-H-Center Göteborg, och överläkare Per Karlsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal.

En särskild expertgrupp har granskat och godkänt materialet före publicering.

Berörda intresseorganisationer har getts tillfälle att lämna synpunkter på innehållet.

Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd vid Ågrenska i Göteborg ansvarar för redigering, produktion och publicering av materialet, se agrenska.se.

Frågor?

Kontakta Informationscentrum för sällsynta hälsotillstånd vid Ågrenska, telefon 031-750 92 00, e-post sallsyntahalsotillstand@agrenska.se.

 

Denna kunskapsdatabas ger information om sällsynta hälsotillstånd. Informationen är inte avsedd att ersätta professionell vård och är inte heller avsedd att användas som underlag för diagnos eller behandling.