Lämna underlag till ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Hjälp oss att utveckla en ny nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Organisationer och föreningar vars verksamhet berör området är välkomna att bidra med underlag som kan hjälpa oss att utveckla en ny strategi.

Vi ska ta fram en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget kommer från regeringen och samordnas av Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Totalt är vi 25 myndigheter som samverkar i arbetet.

Ambitionen är att våra analyser av området psykisk hälsa och suicidprevention tillsammans med underlag från organisationer och föreningar ska ge en grund för en långsiktig nationell strategi som innehåller prioriteringar, målformuleringar och en uppföljningsplan för området.

En bred samverkan mellan myndigheter och olika organisationer är en förutsättning för att den kommande strategin ska vara både ändamålsenlig och förankrad bland de aktörer som kommer att arbeta utifrån den.

Organisationer kan bidra med sina perspektiv och analyser

Organisationer med kunskap om och erfarenhet av psykisk hälsa och suicidprevention kan bidra med sina perspektiv och egna underlag för att ge en mer heltäckande bild av nuläget och utvecklingsbehov inom området. Vi välkomnar därför olika organisationer att lämna in egna underlag utifrån sina verksamheter och målgrupper.

Anvisningar och mall för att lämna in underlaget

Läs gärna igenom våra mer detaljerade anvisningar innan ni skriver ert underlag. Ni kan även ta del av våra vägledande principer för kommunikation och begreppsanvändning inom området psykisk hälsa. Dessa principer har Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) enats om.

Skicka in ert underlag via e-post till info@fohm.se senast 1 oktober 2021.

Informationstillfällen med frågestund

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten kommer att anordna två informationstillfällen med möjlighet att ställa frågor:

  • 18 maj 09.30-11.00
  • 8 juni 13.30-15.00

Anmäl din organisations intresse till strategipsykiskhalsa@fohm.se

Övriga frågor hänvisas till samma mejladress.

Myndigheterna utbyter kunskap och analyserar utvecklingsbehov

Under 2020 började myndigheterna med att identifiera gemensamma arbetsformer och träffas numera i regelbundna möten för att utbyta kunskap och erfarenheter. Myndigheterna arbetar också med individuella analyser som kartlägger och beskriver nuläget och utvecklingsbehov inom psykisk hälsa och suicidprevention utifrån myndigheternas respektive verksamhetsområden. Dessa analyser ska redovisas till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen senast den 1 september 2021.

Uppdraget kommer att genomföras i olika steg. Vi ser gärna att olika aktörer, även framöver i olika former, bidrar i arbetet fram tills vi ska redovisa ett färdigt förslag på strategi i september 2023. Här hittar ni aktuell information om uppdraget Nationell strategi och i vilken fas vi befinner oss just nu.

 

Publicerad: