Ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten samordnar arbetet med att ta fram underlag till en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget genomförs tillsammans med 22 andra myndigheter och i samråd med flera andra aktörer.

Psykisk hälsa är ett prioriterat område som handlar om att främja psykiskt välbefinnande. Området innefattar dels att förebygga psykisk ohälsa och suicid för att minska mänskligt lidande och kostnader för hälso- och sjukvården, dels att erbjuda vård, stöd och behandling för dem som redan har utvecklat olika former av psykisk ohälsa.

Strategin tas fram i bred samverkan

Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens uppdrag består i att ta fram ett underlag för en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Eftersom psykisk hälsa berör hela samhället, ingår ytterligare 22 myndigheter och flera andra aktörer i uppdraget. En bred samverkan ger goda förutsättningar för transparens och en bred förankring i arbetet med strategin.

Myndigheterna fick uppdraget i augusti 2020 inför att den nuvarande nationella strategin för psykisk hälsa löper ut till årsskiftet. Likaså har det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention inte uppdaterats sedan det antogs av riksdagen 2008. Dessa båda områden ska nu sammanföras på ett tydligare sätt i en gemensam nationell strategi.

Dialog med externa aktörer inleds under 2021

Under hösten 2020 har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten etablerat en samverkan med varandra och övriga myndigheter inom uppdraget. Under 2021 ska myndigheterna fortsätta samverka, men även föra dialog med ett stort antal aktörer inom området, till exempel kommuner, regioner, patient- och brukarföreningar, anhörigföreningar och professionsföreningar.

Redovisning av uppdraget sker i olika steg

  • Myndigheterna ska senast 1 september 2021 redovisa individuella analyser till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.
  • Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ska senast 31 december 2021 redovisa en plan för det fortsatta arbetet med strategin.
  • Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten ska slutredovisa uppdraget till regeringen senast 1 september 2023, genom ett samlat förslag till strategi med mål, prioriteringar och indikatorer för uppföljning.
Publicerad: