Trisomi-mosaiksyndrom

ICD-10 Q92.1
Publicerad 2010-12-30

Sjukdom/tillstånd

Trisomi-mosaiksyndrom är medfödda kromosomavvikelser som innebär att det finns en blandning av celler i kroppen (mosaicism), en del med normal kromosomuppsättning och en del med en extra kromosom (trisomi). De olika trisomi-mosaiksyndromen benämns efter vilken kromosom som finns i tre exemplar. Symtomen varierar mycket från person till person och kan vara alltifrån obefintliga till mer allvarliga, som utvecklingsstörning och missbildningar. Karaktäristiskt är också asymmetri, med sidoskillnader i tillväxt mellan kroppshalvorna, samt pigmentförändringar. Vanligast är mosaicism för trisomi 8, 9, 13, 14, 18 och 21, men trisomi i mosaikform finns beskriven även för andra kromosomer.

Särskilt material om trisomi 13 och trisomi 18 finns i Socialstyrelsens databas om ovanliga diagnoser.

Förekomst

Mosaicism för trisomi 21 (en form av Downs syndrom) förekommer hos cirka 15 per 100 000 födda barn. För övriga former av trisomi-mosaicism finns inga säkra uppgifter om förekomsten, men den har uppskattats till cirka 10 per 100 000 nyfödda. I Sverige känner man till ett fåtal barn med trisomi-mosaiksyndrom. Sannolikt finns det fler barn och vuxna med mosaicism som aldrig upptäcks, eftersom symtomen är så varierande och en del saknar symtom.

Orsak

Normalt innehåller varje cell 46 parvis ordnade kromosomer. Vid den celldelning som föregår bildningen av könscellerna (meios), delas kromosomerna upp så att antalet kromosomer halveras. Varje könscell (spermie eller ägg) innehåller då 23 kromosomer, en från varje par. Trisomi-mosaicism uppstår som en felaktig uppdelning av kromosomerna vid könscellsbildningen och/eller vid någon av de tidiga celldelningarna efter befruktningen.

I princip kan mosaicism uppkomma på två olika sätt. Det första alternativet innebär att kromosomerna i ett kromosompar inte separerar under bildningen av könscellerna utan hamnar i samma könscell, men att detta fel efter befruktningen korrigeras i vissa celler. Embryot har då från början tre i stället för två kromosomer i ett kromosompar och därmed totalt 47 kromosomer.

Om det inte sker någon korrigering av kromosomtalet kommer embryot/fostret att ha en extra kromosom i alla sina celler. Detta är i de flesta fall inte förenligt med fortsatt utveckling och leder antingen till att det inte blir någon graviditet eller till ett tidigt missfall. Undantaget är trisomi för kromosomerna 13, 18 och 21. Fosterutvecklingen kan då gå vidare och leda till att ett barn föds med trisomi 13 (Pataus syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) eller trisomi 21 (Downs syndrom).

Om det vid den tidiga embryonala utvecklingen sker en korrigering av antalet kromosomer, så att den extra kromosomen förloras i en del av cellerna (trisomy rescue), uppkommer en blandning av celler med olika kromosomuppsättning. Vid trisomy rescue finns en risk att de två kvarvarande kromosomerna har nedärvts från samma förälder, det vill säga att båda kromosomerna kommer från endera mamman eller pappan, så kallad uniparental disomi (UPD). Detta saknar oftast betydelse, förutom när kromosomen innehåller gener som endast uttrycks vid nedärvning från en specifik förälder (präglade gener). Beroende på vilken kromosom som är inblandad kan den uniparentala disomin då ge upphov till symtom eller olika syndrom. Detta gäller framför allt uniparental disomi för kromosom 6, 7, 11, 14 och 15.

En annan anledning till att mosaicism uppkommer är en felaktig uppdelning av kromosomerna vid någon av de tidiga celldelningarna efter en normal befruktning. Då uppstår ett embryo med en blandning av celler med normalt antal kromosomer och celler med trisomi. Hur svåra skadorna blir beror på hur många celler som har en extra kromosom eller i vilka organ cellerna finns.

Ärftlighet

De flesta föräldrar till barn med trisomi-mosaiksyndrom har normala kromosomer. Trisomin har då uppkommit som ett misstag vid någon av celldelningarna före och/eller efter befruktningen, och det finns som regel ingen ökad risk att de ska få fler barn med samma kromosomavvikelse

I enstaka fall kan någon av föräldrarna vara bärare av en strukturell kromosomförändring. Strukturella kromosomavvikelser innebär att en eller flera kromosomer har förändrat sin struktur och avviker i utseende jämfört med det normala. Det kan medföra en risk för upprepning vid en ny graviditet.

Symtom

Vid mosaicism blir symtomen oftast lindrigare än när den extra kromosomen finns i alla kroppens celler. Detta medför att barn kan födas med mosaicism för trisomier som inte är förenliga med liv. De vanligaste är trisomi i mosaikform för kromosom 8, 9, 13, 14, 18 och 21, men trisomi-mosaicism förekommer även för andra kromosomer.

Gemensamt för alla typer av trisomi-mosaicism är den stora variationen av symtom, alltifrån ingen synbar påverkan till allvarliga symtom som utvecklingsstörning och missbildningar. Det finns till och med enäggstvillingar med samma trisomi-mosaiksyndrom som uppvisar stora skillnader i symtombild. Detta beror på att varje person med trisomi-mosaiksyndrom är unik vad gäller hur många celler som har trisomi och i vilka organ dessa celler finns. Det är därför mycket svårt, framför allt när det gäller små barn, att uttala sig om de framtida konsekvenserna av den specifika kromosomavvikelsen.

Många av de symtom som kan uppkomma är gemensamma för samtliga varianter av trisomi-mosaiksyndrom, medan andra är mer karaktäristiska för de olika formerna. Symtom som kan förekomma vid de flesta varianter av trisomi-mosaiksyndrom är allmän tillväxthämning och försenad psykomotorisk utveckling, asymmetri med sidoskillnader i storlek mellan kroppshalvorna (hemihyperplasi/hypoplasi), fläckvisa pigmentförändringar eller andra hudförändringar samt annorlunda utseende. Många barn har en utvecklingsstörning som kan variera från lätt till svår.

Personer med utvecklingsstörning behöver längre tid på sig för att förstå och lära sig nya saker. De har svårare att lära in och sortera information, att orientera sig i nya situationer, att se en helhet och inte bara detaljer, liksom att förstå och tolka samband. Det kan därför ta längre tid att uttrycka vilja, tankar och känslor.

Även den motoriska utvecklingen kan vara mer eller mindre påverkad. Svårigheterna kan orsakas både av låg muskelspänning (hypotoni) och olika benlängd, beroende på asymmetri mellan de båda kroppshalvorna.

Hos en del finns medfödda missbildningar av hjärtat, till exempel hål mellan förmaken (förmaksseptumdefekt, ASD) eller kamrarna (ventrikelseptumdefekt, VSD). Det förekommer också mer komplicerade hjärtfel, som Fallots anomali (hål mellan kamrarna samt förträngning av lungkärlsutflödet).

Missbildningar finns ibland också i urinvägarna och njurarna samt av könsorganen. Hos pojkarna kan det vara så att testiklarna inte har vandrat ned i pungen (kryptorkism) eller att urinröret mynnar på undersidan av penis (hypospadi).

Det finns ibland strukturella avvikelser av hjärnan hos barn med trisomi-mosaiksyndrom. En del har också onormalt litet huvud (mikrocefali). Epilepsi förekommer.

Andra missbildningar kan förekomma, till exempel gomspalt och diafragma- eller navelbråck.

Barn med olika former av trisomi-mosaiksyndrom har ofta gemensamma utseendemässiga drag, vilket är vanligt vid kromosomala avvikelser. Även om barnen liknar varandra utseendemässigt kan det vara mycket stor variation i deras utveckling.

Det förekommer också symtom som är karaktäristiska för varje enskild trisomi, ofta lindrigare varianter av de symtom som är förknippade med det fullt utvecklade trisomi-syndromet, till exempel trisomi 21, trisomi 13 och trisomi 18 (för trisomi 13 och trisomi 18 finns separata informationstexter i Socialstyrelsens databas om ovanliga diagnoser). För de tillstånd som inte är förenliga med liv om den extra kromosomen finns i alla celler är det vid mosaicism svårare att urskilja specifika symtom. Vissa kända särdrag, utöver dem som nämnts i texten ovan, finns dock för följande mosaiksyndrom:

Trisomi 8-mosaicism kännetecknas ofta av lång och smal kroppsbyggnad. Knäskålarna kan vara små eller saknas helt. Det är vanligt med stela leder, vilket kan leda till att rörligheten begränsas. Underläppen är ofta utskjutande, öronen stora och näsan uppåtriktad och rund. Karaktäristiskt är djupa fåror i handflator och fotsulor.

Trisomi 9-mosaicism karaktäriseras vanligen av att barnen har små ögon och synproblem. Det kan ha olika orsaker, till exempel missbildningar av ögat och hjärnan. Hos många är lederna överrörliga, och det är vanligt med ledluxationer, framför allt av höfterna.

Trisomi 14-mosaicism innebär ofta andningsproblem, som kan ha olika orsaker, till exempel ovanligt mjukt brosk i luftvägarna (trakeomalaci), sug- och sväljningssvårigheter som leder till att mat dras ned i lungorna eller medfödda hjärtfel som gör att lungorna får arbeta hårdare än normalt. Många har framträdande panna, brett mellan ögonen, korta ögonspringor, nedhängande ögonlock (ptos) och bred näsa. Gommen är ofta hög och underkäken liten.

Trisomi 20-mosaicism ses relativt ofta (cirka 1/7 000) vid fosterdiagnostik med kromosomanalys, men i över 90 procent av fallen är barnen friska och det är i efterhand svårt att påvisa mosaicism.

Diagnostik

Diagnosen ställs oftast genom kromosomanalys på odlade blodceller. Om analysen är normal men misstanken om mosaicism är stor bör kromosomanalys av andra vävnader utföras, till exempel hud. Detta gäller framför allt vid förekomst av asymmetri eller pigmentförändringar. Då kan det också vara av värde att undersöka celler från olika hudområden.

De senaste åren har flera känsliga genetiska tekniker utvecklats, till exempel FISH och array-CGH, som ibland kan underlätta diagnostiken av mosaicism.

I samband med att diagnosen ställs bör familjen erbjudas genetisk information. Om trisomi-mosaicismen har orsakats av en strukturell kromosomförändring bör även föräldrarna erbjudas kromosomundersökning för bedömning av upprepningsrisken.

Behandling/stöd

Det finns ingen botande behandling, men symtomen kan behandlas på olika sätt. Åtskilligt kan också göras för att stödja och så mycket som möjligt kompensera för funktionsnedsättningar.

Det är viktigt att följa barnens tillväxt. Föräldrarna kan ibland behöva hjälp och stöd av en dietist och en logoped för att få igång matningsrutiner.

Under spädbarnsperioden bör hjärtat undersökas av en barnkardiolog, som sedan avgör den fortsatta behandlingen av ett eventuellt hjärtfel. En del hjärtfel växer bort, medan andra kan behöva opereras. Barn med hjärtfel behöver fortlöpande följas upp. Ultraljudsundersökning av njurarna bör också göras tidigt, eftersom det finns en ökad risk för missbildningar.

För de barn som har gomspalt behöver en plastikkirurg kopplas in tidigt. Spaltbildning kan behandlas med mycket goda resultat men kräver operationer i flera steg under uppväxten.

Missbildningar i urinvägar och könsorgan utreds och behandlas vid en barnkirurgisk klinik. Hos de pojkar där testiklarna inte vandrat ned i pungen bör en operation ske tidigt, helst före ett års ålder. Operation behövs också när urinröret mynnar fel.

Undersökning av syn och hörsel bör göras i ett tidigt skede.

Habiliteringsinsatser

Habiliteringsinsatser kan behövas för en del barn och vuxna med trisomi-mosaiksyndrom. De bör då i ett tidigt skede få kontakt med ett habiliteringsteam, i vilket det ingår yrkeskategorier som har särskild kunskap om funktionsnedsättningar och deras effekter på vardagsliv, hälsa och utveckling. Stöd och behandling sker inom det medicinska, pedagogiska, psykologiska, sociala och tekniska området. Insatserna består bland annat av utredning, behandling, utprovning av hjälpmedel, information om funktionsnedsättningen och samtalsstöd. De omfattar också information om det samhällsstöd som finns att få samt råd inför anpassning av bostaden och andra miljöer. Familjen kan även ha behov av hjälp med samordningen av olika insatser.

Beroende på varje barns möjligheter och begränsningar planeras och genomförs insatserna tillsammans med barnet, föräldrarna och personer i exempelvis förskolan och skolan. Målet är att man som ung/vuxen ska kunna delta i samhället utifrån sina egna förutsättningar.

För att utveckla barnets möjlighet att kommunicera är det viktigt att tidigt arbeta med språklig stimulans samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Ofta behöver omgivningen anpassas för att kompensera för funktionsnedsättningarna. För de barn som har rörelsehinder är det viktigt med hjälpmedel som underlättar vardagens aktiviteter. En del barn kan behöva en rullstol för att underlätta förflyttning. Anpassningar av bostaden behöver ofta göras.

Kommunen kan erbjuda stöd i olika former för att underlätta familjens vardagsliv. En fungerande avlösning i form av till exempel en kontaktfamilj eller ett korttidsboende är exempel på en sådan insats. Personlig assistans kan innebära att man som familj kan leva ett aktivt liv trots att barnet ibland har omfattande funktionsnedsättningar.

Personer i vuxen ålder med trisomi-mosaiksyndrom kan behöva fortsatta, individuellt utformade habiliteringsinsatser och stöd i det dagliga livet. Det kan exempelvis vara stöd i en bostad med särskild service samt daglig verksamhet.

Forskning

- -

Resurser

Genetisk diagnostik görs vid avdelningarna för klinisk genetik på universitetssjukhusen.

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid alla universitetssjukhus. CSD tar emot frågor och kan ge vägledning och information om sällsynta diagnoser. Läs mer om respektive CSD på deras egna webbsidor:

Europeiska referensnätverk (ERN) samlar läkare och forskare som är experter på sällsynta sjukdomar och tillstånd. I de virtuella nätverken diskuteras diagnos och behandling för patienter från hela Europa. För mer information se Europeiska kommissionen och Orphanet.

Resurspersoner

Resurspersonerna kan svara på frågor om trisomi-mosaiksyndrom.

Professor emeritus Göran Annerén, Klinisk genetik, Akademiska sjukhuset, Uppsala, tel 070-550 22 95, e-post goran.anneren@igp.uu.se.

Professor Ann Nordgren, Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, tel 08-640 77 10, e-post ann.nordgren@ki.se.

Professor Elisabeth Syk Lundberg, Klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, tel 08-517 753 80, e-post elisabeth.syk.lundberg@ki.se.

Intresseorganisationer

Många intresseorganisationer kan hjälpa till att förmedla kontakt med andra som har samma diagnos och deras närstående. Ibland kan de även ge annan information, som praktiska tips för vardagen, samt förmedla personliga erfarenheter om hur det kan vara att leva med en ovanlig sjukdom. Intresseorganisationerna arbetar också ofta med frågor som kan förbättra villkoren för medlemmarna, bland annat genom att påverka beslutsfattare inom olika samhällsområden.

NOC, Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser, e-post nocsverige@gmail.com, http://nocsverige.se.

FUB, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, tel 08-508 866 00, teletal 020-22 11 44, e-post fub@fub.se, www.fub.se.

Riksförbundet Sällsynta diagnoser verkar för människor som lever med sällsynta diagnoser och olika funktionsnedsättningar, tel 072-722 18 34, e-post info@sallsyntadiagnoser.se, www.sallsyntadiagnoser.se.

Unique, The Rare Chromosome Disorder Support Group, är en engelsk intresseorganisation för sällsynta kromosomavvikelser, www.rarechromo.org.

För många ovanliga diagnoser finns det grupper i sociala medier där man kan kommunicera med andra som har samma diagnos och med föräldrar och andra närstående till personer med sjukdomen eller syndromet.

Kurser, erfarenhetsutbyte

Nationella funktionen sällsynta diagnoser (NFSD) har ett kalendarium på sin webbplats, med aktuella kurser, seminarier och konferenser inom området sällsynta diagnoser, www.nfsd.se.

Ytterligare information

Till varje diagnostext i Socialstyrelsens databas om ovanliga diagnoser finns en kort sammanfattning som kan laddas ner och skrivas ut. Sammanfattningen finns överst på denna sida. 

Unique, en brittisk patientförening för personer med ovanliga kromosomavvikelser, har omfattande informationsmaterial, sorterat efter vilken kromosom som är förändrad (se under rubriken Intresseorganisationer).

Personliga berättelser om hur det är att leva med en ovanlig sjukdom och mycket annan information finns ofta på intresseorganisationernas webbplatser (se under rubriken Intresseorganisationer). Även Nationella funktionen sällsynta diagnoser och Ågrenska har personliga berättelser och filmer på sina webbplatser, tillsammans med annan värdefull information, se www.nfsd.se och www.agrenska.se.

Litteratur

Arnold GL, Kirby RS, Stern TP, Sawyer JR. Trisomy 9: review and report of two new cases. Am J Med Genet 1995; 56: 252-257.

Bianca S, Boemi G, Barrano B, Cataliotti A, Ingegnosi C, Indaco L, Ettore G. Mosaic trisomy 20: considerations for genetic counseling. Am J Med Genet A 2008; 146A: 1897-1898.

Bühler EM, Bienz G, Straumann E, Bosch N. Delineation of a clinical syndrome caused by mosaic trisomy 15. Am J Med Genet 1996; 62: 109–112.

Fujimoto A, Allanson J, Crowe CA, Lipson MH, Johnson VP. Natural history of mosaic trisomy 14 syndrome. Am J Med Genet 1992; 44: 189-196.

Johnson VP, Aceto T, Likness C. Trisomy 14 mosaicism: Case report and review. Am J Med Genet 1979; 3: 331-339.

Karadima G, Bugge M, Nicolaidis P, Vassilopoulos D, Avramopoulos D, 
Grigoriadou M et al. Origin of nondisjunction in trisomy 8 and trisomy 8 mosaicism. Eur J Hum Genet 1998; 6: 432–438.

Leclercq S, Baron X, Jacquemont ML, Cuillier F, Cartault F. Mosaic trisomy 22: five new cases with variable outcomes. Implications for genetic counselling and clinical management. Prenat Diagn 2010; 30: 168-172.

Miller K, Arslan-Kirchner M, Schulze B, Dudel-Neujahr A, Morlot M, Burck U et al. Mosaicism in trisomy 8: phenotype differences according to tissular repartition of normal and trisomic clones. Ann Genet 1997; 40: 181–184.

Milunsky JM, Wyandt HE, Huang XL, Kang XZ, Elias ER, Milunsky A. Trisomy 15 mosaicism and uniparental disomy (UPD) in a liveborn infant. Am J Med Genet 1996; 61: 269–273.

Nicolaidis P, Petersen MB. Origin and mechanisms of non-disjunction in human autosomal trisomies. Hum Reprod 1998; 13: 313–319.

Neiswanger K, Hohler PM, Hively-Thomas LB, McPherson EW, Hogge WA, Surti U. Variable outcomes in mosaic trisomy 16: five case reports and literature analysis. Prenat Diagn 2006; 26: 454-461.

Lipson MH. Trisomy 14 mosaicism syndrome. Am J Med Genet 1987; 26: 541-544.

Lynch MF, Fernandes CJ, Shaffer LG, Potocki L. Trisomy 14 mosaicism: A case report and review of the literature. J Perinatol 2004; 24: 121-123.

Von Sneidern E, Lacassie Y. Is trisomy 14 mosaic a clinically recognizable syndrome? - case report and review. Am J Med Genet 2008; 146A: 1609-1613.

Woods CG, Bankier A, Curry J, Sheffield LJ, Slaney SF, Smith K et al. Asymmetry and skin pigmentary anomalies in chromosome mosaicism. J Med Genet 1994; 31: 694-701.

Medicinsk expert/granskare/redaktion

Medicinsk expert som skrivit underlaget är professor Elisabeth Syk Lundberg, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

En särskild expertgrupp för ovanliga diagnoser, knuten till Göteborgs universitet, har granskat och godkänt materialet före publicering.

Informationscentrum för ovanliga diagnoser, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, har ansvarat för redigering, produktion och publicering av materialet.

Berörda intresseorganisationer har getts tillfälle att lämna synpunkter på innehållet.

För frågor om texterna i databasen kontakta Informationscentrum för ovanliga diagnoser, e-post ovanligadiagnoser@gu.se.

 

Denna kunskapsdatabas ger information om ovanliga sjukdomar och tillstånd. Informationen är inte avsedd att ersätta professionell vård och är inte heller avsedd att användas som underlag för diagnos eller behandling.