Nationell uppföljning av kvalitetsindikatorer

För att kunna mäta och följa upp donationsprocessen inom hälso- och sjukvården används kvalitetsindikatorer som belyser kvalitet och effektivitet. Indikatorerna syftar till att stödja det lokala donationsarbetet som vårdgivare och verksamhetschefer är ansvariga för. Indikatorerna ska ligga till grund för vårdgivarnas kontinuerliga utvecklingsarbete.

Varje år gör Socialstyrelsen en nationell uppföljning av organ- och vävnadsdonatorer i Sverige. Den nationella uppföljningen syftar till att främja en god och jämlik vård i hela landet.

Kvalitetsindikatorer – organdonation från avlidna

Socialstyrelsen följer fem av de totalt tolv kvalitetsindikatorer för organdonation från avlidna, som tagits fram av Vävnadsrådet. Dessa fem indikatorer möjliggör en systematisk uppföljning av donationsverksamheten på nationell nivå. Nedan hittar du kvalitetsindikatorerna.

Donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska

Det är vårdgivarens ansvar att det finns tillgång till en donationsansvarig läkare (DAL) och donationsansvarig sjuksköterska (DAS) i donationsverksamheten. Indikatorn mäter förekomst av tillsatt DAL och DAS med skriftlig arbetsbeskrivning och avsatt tid för uppdraget.

Under 2019 hade 37 procent av intensivvårdsenheterna tillsatt DAL och 40 procent hade tillsatt DAS med skriftlig uppdragsbeskrivning och den rekommenderade avsatta tiden för uppdraget. Målvärdet är 100 procent.

Uppmärksammade möjliga donatorer

Uppmärksammandet av möjlig donator är den mest kritiska punkten i donationsprocessen. Målsättningen är att ingen möjlig donator ska missas.

Under 2019 uppmärksammades 97 procent av de avlidna möjliga donatorerna på IVA. Målvärdet är 100 procent.

Kontakt med transplantationskoordinator

Transplantationskoordinator ska kontaktas tidigt i donationsprocessen för att avgöra donatorns medicinska lämplighet. En möjlig donators medicinska lämplighet som donator ska avgöras av transplantationskirurg och inte av intensivvårdspersonal.

Under 2019 kontaktades transplantationskoordinator i 94 procent av fallen. Målvärdet är 100 procent.

Orsak till utebliven donation

Genom att uppmärksamma orsakerna till utebliven donation kan åtgärder sättas in så att fler möjliga donatorer omhändertas i de fall där detta är tillämpligt.

Under 2019 var resultatet 63 procent uteblivna donationer. Målvärde är inte relevant inom detta område.

Den främsta anledningen till utebliven donation är att döden inte konstateras med direkta kriterier. De vanligaste orsakerna till att döden inte konstateras med direkta kriterier under 2019 var att transplantationsverksamheten bedömde donatorn som medicinskt olämplig, att hjärninfarkt inte utvecklades, eller att en negativ inställning till organdonation framkom.

Aktuella donatorer

Indikatorn inkluderar alla donatorer fram till tillvaratagandet av organ. Detta gör det möjligt att följa upp donationsarbetet på IVA på nationell och regional nivå.

Under 2019 hade Sverige 18,3 aktuella donatorer per miljon invånare (PMI) och 21,3 aktuella donatorer per 10 000 avlidna. Målvärdet är minst 25 PMI och 25 per 10 000 avlidna.

Svenska intensivvårdsregistret

Resultatet av kvalitetsindikatorerna ovan bygger på information från Svenska Intensivvårdsregistret (SIR). Uttagsdatum för helåret 2019 är 3 mars 2020.

Data kring donationsprocessen registreras i SIR och presenteras på SIR:s utdataportal

Publicerad: