Om frågeområderna ASI Grund och ASI Uppföljning

ASI-intervjun finns i två varianter, ASI Grund och ASI Uppföljning. Inom varje livsområde finns frågor både om faktiska förhållanden och subjektiva upplevelser och frågorna har olika tidsperspektiv.

Kort om ASI Grund

Grundvarianten innehåller frågor om förhållanden tidigare i livet och frågor om aktuella förhållanden som endast sträcker sig 30 dagar tillbaka i tiden. Ett mindre antal frågor går 6 månader respektive 3 år tillbaka i tiden.

Kort om ASI Uppföljning

Uppföljningen följer samma struktur men frågornas tidsperspektiv skiljer sig något. Här finns exempelvis inte frågorna om förhållandena tidigare i livet. Däremot finns frågor om den senaste 30-dagarsperioden, liksom också frågor om de föregående 6 månaderna och om förhållandena sedan den senaste intervjun.

Uppföljning av slutat med skattningsfrågor

Både i ASI Grund och i ASI Uppföljning avslutas vart och ett av de sju livsområdena med skattningsfrågor. Den intervjuade ges själv möjlighet att uppskatta antalet dagar under den senaste 30-dagarsperioden med problem, oro och besvär samt det hjälpbehov som problemen föranleder. Skattningarna av oro och besvär och hjälpbehov görs på skalan 0 till 4 där värdet 0 betyder inget problem och 4 betyder mycket stort problem.

Intervjuarskattning

Dessutom gör intervjuaren en samlad bedömning av den intervjuade personens problem och behov av hjälp på en 10-gradig skala från 0-9. Intervjuarskattningen är en professionell bedömning som utgår från vissa kritiska frågor. Intervjuarskattningarna genomförs vanligtvis efter intervjutillfället och inför återkopplingssamtalet med klienten eller patienten. 

ASI Återkoppling

Formuläret ASI Återkoppling är ett hjälpmedel till ASI-intervjun. Här sammanställs för vart och ett av ASI-intervjuns livsområden resurser och problem som har relevans för bedömningen av klientens eller patientens hjälpbehov. Informationen blir överskådlig, lätt att överblicka och bildar en gemensam plattform som återkopplingssamtalet kan utgå ifrån. Denna sammanställning av klientuppgifter kan ses som ett viktigt led i förberedelserna för återkopplingssamtalet och klienten delaktighet när ASI-intervjun används som bedömningsmetod.

Film om ASI Grund

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning i ASI. Den innehåller bland annat filmersekvenser ur livsområdena från ASI Grund. Filmerna är framtagna som informations- och utbildningsmaterial. De kan användas som underlag för diskussion, repetition och i utbildningssyfte. Se filmerna om ASI Grund

ASI-intervjun är en personlig intervju

ASI-intervjun är en personlig intervju som genomförs i direkt kontakt med klienten eller patienten. ASI Grund används vid någon av de inledande kontakterna med klienten eller patienten, medan ASI Uppföljning kan användas som avstämning under behandlingens gång eller efter en insats. I samtliga fall är det viktigt att den intervjuade förbereds inför varje intervju och efter varje intervju ges tillfälle att ta del av vad som kommit fram under intervjun.

I formulären ASI Grund och ASI Uppföljning finns såväl frågor som svarsalternativ återgivna i klartext och intervjuaren kan markera svaren direkt i formuläret. ASI Uppföljning kan också genomföras per telefon.

Förberedelser och återkoppling är särskilt viktiga när ASI-intervjun används som standardiserad bedömningsmetod bland praktiskt yrkesverksamma i missbruksvård och annat reguljärt arbete.

Praktisk användbarhet

ASI-intervjuns användbarhet i svensk socialtjänst har prövats i några studier. Dessa visar att såväl socialtjänstklienter som socialarbetare har en positiv attityd till ASI-intervjun och att acceptansen är mycket god bland socialarbetare. De visar också att alliansen mellan socialarbetare och klient inte påverkas negativt när ASI-intervjun används i klientarbetet. Studierna visar också att ASI-intervjun upplevs som värdefull både av klienter och av socialarbetare (Engström & Armelius, 2002; Nyström, 2003; Engström C, 2005).

ASI-intervjun innehåller centrala mått

Tre av måtten baseras på klientens eller patientens uppskattningar av problemen inom vart och ett av de sju livsområdena, nämligen antalet dagar med problem de senaste 30 dagarna, samt de två skattningarna av oro och besvär och hjälpbehov. Ett annat mått är intervjuarskattningen. Ytterligare ett mått är ett matematiskt beräknat sammanvägt mått på problemens svårighetsgrad, Composite Score (CS).

Tidsåtgång

  • En kunnig och van intervjuare genomför ASI Grund på 50–70 minuter
  • ASI Uppföljning 30–40 minuter
  • Inkodning, sammanställning, analys och intervjuarskattningar tar ytterligare 45 minuter.
  • Återkopplingssamtalet kan ta 45–60 minuter.

ASI Spel

ASI Spel ger en bild av de aktuella problemens omfattning och konsekvenser, samt behovet av hjälp. Det finns även en version som används för uppföljning; ASI Spel Uppföljning. Båda versionerna bygger på samma principer som ASI-intervjuns livsområden och innehåller även flera centrala mått. Allvarlighetsgraden av spelproblem har utvärderats i flera olika populationer: frekventa spelare, spelberoende i öppenvård, spelberoende i behandlingsstudie samt spelberoende vid samtidigt substansberoende. ASI Spel är en svensk uppdaterad version av en amerikansk förlaga från 1990.

Utbildning

Det krävs utbildning för att använda ASI-intervjun. Denna omfattar idag fyra kursdagar samt övningsintervjuer. Socialstyrelsen utbildar regionala ASI-utbildare som finns på många platser i landet. Hitta ASI-utbildare nära dig

Referensmaterial

Referensmaterial visar vilka resultat som kommer ur ett test av grupper av individer och brukar vanligtvis beskriva olika befolkningsgruppers eller kliniska gruppers ålder, kön, etniska tillhörighet eller socioekonomiska status.

Senast uppdaterad:
Publicerad: