ASI Uppföljning

Kort om ASI Uppföljning

ASI Uppföljning innehåller frågor som lämpar sig för avstämning under behandling och uppföljning efter en insats. Vid återkommande ansökningar kan ASI Uppföljning göras om ASI Grund gjorts vid ett tidigare tillfälle.

ASI Uppföljning följer samma struktur som ASI Grund vad gäller livsområden och frågornas utformning. Det som skiljer de båda instrumenten åt är frågornas tidsperspektiv. I ASI Uppföljning finns frågor om den senaste 30-dagarsperioden, frågor om de föregående sex månaderna och om förhållanden sedan den senaste intervjun. De föregående sex månaderna kan fungera som riktmärke för när en ASI Uppföljning kan göras men ingenting hindrar att uppföljningen genomförs efter kortare eller längre tid. ASI-uppföljning görs vanligtvis 6-12 mån efter ASI-Grund eller efter en avslutad insats ASI Uppföljning kan genomföras vid ett fysiskt möte men också per telefon.

Skattning i ASI Uppföljning

I ASI Grund och ASI Uppföljning avslutas varje livsområde med skattningsfrågor. Den intervjuade ges själv möjlighet att uppskatta antalet dagar under den senaste 30-dagarsperioden med problem, oro och besvär samt det hjälpbehov som individen upplever. Skattning av oro, besvär och hjälpbehov görs på skalan 0 till 4 där värdet 0 betyder inget problem och 4 betyder mycket stort problem.

Liksom i ASI Grund gör intervjuaren en samlad bedömning av den intervjuade personens problem och behov av hjälp på en 10-gradig skala mellan 0-9. Intervjuarskattningen är en professionell bedömning som utgår från vissa kritiska frågor. Intervjuarskattningarna genomförs efter intervjutillfället och inför återkopplingssamtalet med klienten eller patienten. 

Publicerad: