ASI för arbetsledare

Att arbeta med ASI  

För att arbeta med ASI behövs utbildning, men det är oftast inte tillräckligt. Verksamheten behöver också formulera en plan både för införandet av ASI och det fortsatta arbetet.

Att införa ASI steg för steg

Faserna nedan är tagna från implementeringsforskning och från erfarenheter i kommuner. Punkterna i de olika faserna är inte placerade i tidsordning.

Du hittar mer information om implementering på Kunskapsguiden

Prövande fas, inlärning

Innan man börjar arbeta med ASI bör man först göra en implementeringsplan. Planen bör innehålla förslag på hur arbetet ska organiseras och hur praktiska frågor ska lösas.

 • Skriv en implementeringsplan med vision, syfte och mål (realistiska och konkreta mål är lättare att följa upp).
 • Fatta beslut som gäller all personal – t.ex. vem intervjuar?
 • Genomför ASI-utbildning för personal och gärna chef.
 • Gör en plan för hur man ska öva att intervjua.
 • Ordna IT-stöd.
 • Öva kodning och inmatning.
 • Bestäm vem som gör vad och när arbetet ska vara genomfört.
 • Följ upp implementeringsplanen regelbundet.

Genomförandefas

Det behövs också en god planering för att genomföra förändringen och arbeta med metoden. En skriven plan med rutin för utredningsarbetet ökar förutsättningen för att arbetet fortsätter även om personal eller chefer byts ut. Det underlättar också för ny personal att komma in i arbetet.

 • Gör en plan för systematisk användning av ASI – målgrupp, när man ska intervjua, vem som gör vad.
 • Undersök vad som behöver förändras i organisationen/rutiner för att kunna arbeta med ASI och genomför förändringen.
 • Skaffa hjälpmedel, t.ex. blanketter.
 • Gör en plan för hur ny personal ska utbildas i ASI.
 • Bestäm vem som är ansvarig för IT-stöd, kvalitet och gruppsammanställningar.
 • Gör ett flödesschema för utredningar med ASI.

Vidmakthållande av metoden

När mer än hälften av de professionella använder metoden på det sätt som avsetts kan man tala om att metoden är implementerad. Efter ytterligare ett till två år har ”det nya” blivit rutin.

 För att uppnå och vidmakthålla ett klient/ patientsäkert arbete behöver man följa arbetet, och kunna skilja på problem eller förbättringsbehov som beror på implementeringsprocessen, på metoden i sig eller på kompetens, organisation och ledarskap.

Systematisk användning

Det är viktigt att arbetsledningen följer upp planen, efterfrågar ASI i enskilda ärenden och strävar efter informationen i ASI används i exempelvis vårdplanering och utredningar. Andra viktiga delar av arbetsledningens ansvar är se till att sammanställningar och resultat av gruppmaterial görs och att informationen används för att utvärdera och förbättra verksamheten.

 • Använder ASI-Grund enligt plan.
 • Använder ASI-Uppföljning enligt plan.
 • Återkopplar intervjuerna till klienterna/patienterna.
 • Använder materialet för bedömning och planering.
 • Sammanställer och analyserar gruppmaterial för klient- eller patientgrupper. Resultatet används för verksamhetsplanering, byggande av lokal kunskap m.m.
 • Återkopplar resultat till arbetsgruppen.
 • Genomför uppföljningsdagar i metod och process för arbetsgrupper och chefer.
Publicerad: