Börja arbeta med ASI-intervjun

För att arbeta med ASI-metoden behövs utbildning, men det är oftast inte tillräckligt utan behöver också kompletteras med en god planering för att genomföra förändringen och arbeta med metoden.

Införa ASI-metoden, steg för steg

1. Förändringens syfte

Börja med att formulera förändringens syfte så enhetligt och tydligt att alla användare förstår nyttan med förändringen och förändringens konsekvenser.

2. Bilda en arbetsgrupp

Bilda en arbetsgrupp av representanter för olika grupper, erfarenheter och kunskaper, som kan bidra med viktiga erfarenheter och synpunkter under tiden som det nya arbetssättet införs.

3. Mål och ambitioner

Bestäm mål och ambitioner på kortare och längre sikt. 

Tips! Realistiska och konkreta mål är lättare att följa upp.

4. Förutsättningar för förändring

Undersök vilka förutsättningar för förändring som finns i organisationen och vilka behov olika grupper har. Om hinder och möjligheter ifråga om kunskaper, kompetens, resurser, engagemang etc. på olika nivåer i organisationen kartläggs, blir olika gruppers behov tydligare. Det kan gälla chefer, arbetsledare, professionella, klienter, beslutfattare och politiker.

5. Medarbetarna

Ta reda på vad olika medarbetare kan bidra med och vilka behov de har i fråga om stöd, träning, policyförändringar, personalförstärkningar och övrig resursförstärkning. Låt alla delta i diskussionerna och acceptera att inte alla omedelbart anammar den förestående förändringen. 

Tips! Var noga med att tillåta alla åsikter, diskutera för och emot, lyssna. Uppmärksamma framgångar och ta upp dem till diskussion.

6. Gör en plan

Gör en plan över hur arbetet bör gå till och tänk igenom vilka förändringar det nya arbetssättet kommer att kräva. Utbilda personalen. Anpassa förändringsstrategin efter de speciella problem och svårigheter som kommer till uttryck i olika grupper. Ta tillvara och uppmuntra engagemang. Stimulera nyfikenheten, sprid information, förmedla kunskap, visa förståelse och ge stöd på alla tänkbara sätt.

7. Gör handlings- och underhållsplaner

Undersök vilka resurser som finns i form av lokaler, tekniska hjälpmedel, övrig utrustning, personal och tid. Ta upp utbildningsbehoven hos chefer, arbetsledare och medarbetare. Gör en tidsplan över hur olika insatser skall samordnas. Gör en lista över de ansvariga för genomförandet på de olika enheterna och nivåerna. Tänk på att själva övergången kommer att kräva mer tid och resurser än vad arbetet senare kommer att göra.

8. Genomför och utvärdera

Genomför planerna och utvärdera under processens gång. Uppmärksamma vad som har uppnåtts, vilka reaktioner förändringen möter och vilka anpassningar som behövs. 

Tips! Uppmuntra till diskussion i varje fas och vid alla tillfällen som bjuds.

9. Utvärdera framstegen

Hur införlivas uppföljning och utvärdering?

10. Anpassa

Anpassa planerna efter vad som framkommit vid utvärderingen.

Senast uppdaterad:
Publicerad: