ASI-intervjun - en bedömnings- och uppföljningsmetod

Addiction Severity Index, ASI, är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform som används för personer med missbruks- och beroendeproblem för utredning och uppföljning. Den används också som underlag för planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser.

Instrumentet rekommenderas för vuxna personer med missbruks- eller missbruksrelaterade problem och bör inte användas för personer under 18 år.

Metoden förvaltas och utvecklas av Socialstyrelsen. Myndigheten utbildar också regionala ASI-utbildare.

Målgrupp

Rekommenderas i första hand för vuxna personer med missbruks- eller beroende-relaterade problem. ASI-intervjun bör inte användas för personer som är under 18 år.

Användningsområden för ASI

ASI-intervjun kan användas för enskilda individer och grupper. Den kan också användas för uppföljning på klient- och verksamhetsnivå samt forsknings- och utvecklingsarbete.

ASI kan användas för:

 • Kartläggning
  Kartläggning av enskilda klienters situation och hjälpbehov.
 • Uppföljning av enskilda klienter
  Om både ASI Grund och ASI Uppföljning har genomförts kan enskilda klienter situation och hjälpbehov följas upp.
 • Lokal uppföljning
  Om ASI Grund genomförs med en hel grupp av klienter eller patienter kan uppgifterna sammanställas så att de bildar underlag för bedömning av gruppens behov av insatser. Om samma grupp av klienter eller patienter följs upp med ASI Uppföljning kan uppgifterna sammanställas och jämföras. ASI-informationen ger då också ett underlag för verksamheters planering och utveckling av vård och behandlingsinsatser. Det ställer dock krav på viss systematik i intervjuarbetet, kontroll av bortfallet och dokumentation av insatser.
 • Förändringsmätning
  Att mäta förändring både för enskilda klienter och för grupper av klienter.
 • Forskning och utvecklingsarbete
  Den kan till exempel användas för beskrivningar av populationer och som instrument för utvärderingar av olika metoder och behandlingsinsatser.
 • Få underlag
  Att få underlag för de behandlingsenheter som rapporterar till Socialstyrelsens nationella databas Klienter i missbruksvård, KIM.
Senast uppdaterad:
Publicerad: