Addiction Severity Index (ASI)

Addiction Severity Index (ASI) är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform avsedd för användning i missbruks- och beroendeverksamhet. Den finns i två varianter, en grundintervju (ASI Grund) och en uppföljningsintervju (ASI Uppföljning).

Huvudsyftet med ASI är att kartlägga den enskildes problemsituation. Det ger en grund för bedömning av hjälpbehovet och är ett verktyg för vidare vårdplanering. ASI-intervjun kan också användas för uppföljning och utvärdering i de fall båda intervjuerna har genomförts.

Målgrupp

ASI-intervjun är avsedd för personer över 18 år med beroendeproblematik.

ASI har flera användningsområden

Med ASI Grund kan den enskildes situation och problem kartläggas. Det ger en grund för bedömning av individens hjälpbehov och för planering av vård och behandling. Om även ASI Uppföljning genomförs kan den enskildes situation och hjälpbehov följas upp.

ASI kan också användas för verksamhetsutveckling. Genom att göra ASI-intervjun på en grupp individer kan man bedöma gruppens situation och behov. Detta kan sedan användas för systematisk uppföljning på verksamhetsnivå. ASI kan användas för beskrivningar av populationer och som instrument för utvärderingar av olika metoder och behandlingsinsatser.

Metoden kan öka klientens eller patientens delaktighet i utredningsarbetet eftersom personens egna skattningar av oro och besvär samt bedömning av hjälpbehov är av relevans i ASI.

Flera användningsområden för ASI

Användbarhet

ASI-intervjuns användbarhet i svensk socialtjänst har prövats i några studier. Dessa visar att både klienter och socialarbetare har en positiv inställning till intervjun, att den upplevs som värdefull och att acceptansen är god bland socialarbetare. (Engström & Armelius, 2002; Nyström, 2003; Engström C, 2005). Idag använder närmare 90 procent av Sveriges kommuner ASI.

Bidrar till transparens i verksamheten

Personer med missbruksproblematik är en särskilt utsatt grupp i samhället. Med ASI blir det tydligt för klienten eller patienten och den professionelle vilken information som bedöms och läggs som grund för beslut. På så vis bidrar ASI till ökad transparens i verksamheten.

Krav på användare

För att använda ASI-intervjun krävs att man har genomgått utbildning. Socialstyrelsen förvaltar och utvecklar ASI samt utbildar regionala ASI-utbildare.

Utbildning i att intervjua med ASI ges även i privat regi.

Senast uppdaterad:
Publicerad: