ANDTS – riskbruk, missbruk och beroende

Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som arbetar inom missbruks- och beroendevården. Här finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet samt veta vad som gäller.

Socialstyrelsens arbete på området drivs av att alla som behöver missbruks- och beroendevård ska få god vård utifrån bästa tillgängliga kunskap. ANDTS innebär frågor om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

På dessa sidor finns:

  • Kunskap, vägledning och stöd i hur vården bör och kan utformas för att personer med missbruk och beroende ska få god vård.
  • Information om vad som gäller och hur verksamheter ska arbeta.
  • Uppföljningar, statistik och analyser av den nationella utvecklingen.

Regelverk inom missbruks- och beroendeområdet

Regelverken ska bland annat stärka den enskildes ställning inom missbruks- och beroendevården.

Missbruks- och beroendevården regleras av bestämmelser i flera olika lagar. Till exempel hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Lagarna finns på Riksdagens webbplats.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Vissa av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd berör missbruks- och beroendevården. 

Remissen är öppen för synpunkter fram till 27 september 2019, som kan skickas in till remissLARO@socialstyrelsen.se.

 

Senast uppdaterad: