Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat massage, hårvård, fotvård, piercing och tatuering. Längst ner på sidan har vi samlat fördjupad information samt lagar och regler för vad som gäller.

Den som utövar verksamhet inom någon av dessa områden är skyldig att undanröja de risker som finns i verksamheten. Den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskydd ansvarar för att kontrollera att verksamheten följer miljöbalken. Den operativa tillsynen omfattar både anmälningspliktig och icke anmälningspliktig yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Anmälningspliktig verksamhet

Hygieniska verksamheter, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds behandlingar som innebär risk för blodsmitta på grund av användningen av skärande eller stickande verktyg, är anmälningspliktiga enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska göras till den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskydd i den kommun där verksamheten ska bedrivas. Anmälan omfattar både verksamhet och lokal.

Om en anmälningspliktig verksamhet flyttar till nya lokaler kan verksamhetens förutsättningar förändras och det innebär att en nyanmälan behöver göras.

Om flera verksamhetsutövare arbetar inom samma lokal ska var och en anmäla sin egen verksamhet, även om de ägnar sig åt samma typ av behandlingar. I anmälan behöver de redovisa både den egna verksamhetens egenkontroll och hur ansvaret är fördelat mellan de olika verksamheterna, så att kommunens nämnd för miljö- och hälsoskydd kan bedöma de hälsomässiga riskerna med såväl lokaler som verksamheter.

Anmälan av tatueringsverksamhet på mässor görs antingen av arrangören eller av de deltagande tatueringsverksamheterna. Enklast är att arrangören gör anmälan. Om nämnden får kännedom om att en mässa ska hållas i kommunen kan nämnden förslagsvis börja med att kontakta arrangören för att få klarhet i dennes syn på förfarandet kring anmälan samt vilka rutiner som gäller för hygien och rengöring med mera.

Miljösanktionsavgift

Bestämmelser om miljösanktionsavgifter regleras i miljöbalken. En sådan avgift tas bland annat ut av tillsynsmyndigheten om en verksamhetsutövare har påbörjat en verksamhet som är anmälningspliktig utan att anmäla verksamheten till kommunens nämnd för miljö- och hälsoskydd. I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2012:10) om betalning av miljösanktionsavgifter framgår att miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet. Avgiften för utebliven anmälan av en yrkesmässig hygienisk verksamhet är för närvarande 3 000 kronor.

Verksamhetsutövarens egenkontroll

I miljöbalken finns grundläggande bestämmelser om verksamhetsutövares skyldighet att planera och kontrollera sin verksamhet samt att vidta åtgärder för att motverka eller förebygga sådana verkningar i de fall där verksamheten kan medföra olägenhet för människors hälsa.

Verksamhetsutövare som yrkesmässigt bedriver en anmälningspliktig verksamhet omfattas även av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Hälsorisker vid hygienisk behandling

Yrkesmässig hygienisk verksamhet där skalpeller, nålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande och stickande verktyg används för att perforera hud eller slemhinnor, kan innebära hälsorisker för människors hälsa, till exempel i form av infektion eller sjukdom. Produkter som används inom hygienisk behandling kan också utgöra en riskfaktor, bland annat kan ämnen i frisörprodukter vara allergiframkallande.

Socialstyrelsens tillsynsvägledningsmaterial

Här hittar du Socialstyrelsens vägledningsmaterial. Handboken är ett komplement till de allmänna råden och omfattar bland annat hälsorisker vid hygienisk verksamhet, åtgärder för god hygien och hälsa, lokalernas utformning och inredning, miljöbalken och hälsoskyddet samt anmälan och tillsyn enligt miljöbalken.

Kontakt

Hälsoskydd
Senast uppdaterad: