Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat massage, hårvård, fotvård, piercing och tatuering. Behöver du fördjupad information eller lagar och regler för vad som gäller har vi samlat dessa längst ner på sidan.

Verksamhetsutövaren inom områdena ovan har en skyldighet att undanröja de risker som finns i verksamheten medan den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskydd ansvarar för att kontrollera att verksamheten följer miljöbalken. Den operativa tillsynen omfattar både anmälningspliktig och icke anmälningspliktig yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Anmälningspliktig verksamhet

Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta på grund av användningen av skärande eller stickande verktyg är anmälningspliktiga enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan ska göras till den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskydd i den kommun där verksamheten ska bedrivas. Anmälan omfattar både verksamhet och lokal.

Om en anmälningspliktig verksamhet flyttar till nya lokaler kan verksamhetens förutsättningar ha förändrats vilket innebär att en nyanmälan behöver göras.

Verksamhetsutövare som arbetar inom samma lokal ska anmäla sin egen verksamhet, även om de ägnar sig åt samma typ av behandlingar. De behöver i anmälan redovisa både den egna verksamhetens egenkontroll och hur ansvaret är fördelat mellan de olika verksamheterna så att nämnden för miljö- och hälsoskydd kan bedöma de hälsomässiga riskerna med såväl lokaler som verksamheter.

Anmälan av tatueringsverksamhet på mässor görs antingen av arrangören eller av deltagande tatueringsverksamheter. Enklast är att arrangören gör anmälan. Får nämnden kännedom om att en mässa ska hållas i kommunen kan nämnden förslagsvis börja med att kontakta arrangören för att få klarhet i dennes syn på förfarandet kring anmälan och vilka rutiner som gäller för hygien och rengöring med mera.

Miljösanktionsavgift

Bestämmelser om miljösanktionsavgifter regleras i miljöbalken. En sådan avgift tas bland annat ut av tillsynsmyndigheten om en verksamhetsutövare påbörjat en verksamhet som är anmälningspliktig utan att ha anmält verksamheten till kommunens nämnd för miljö- och hälsoskydd. I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2012:10) om betalning av miljösanktionsavgifter framgår att miljösanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet. Avgiften för utebliven anmälan av en yrkesmässig hygienisk verksamhet är för närvarande 3000 kronor.

Verksamhetsutövarens egenkontroll

I miljöbalken finns grundläggande bestämmelser om verksamhetsutövares skyldighet att planera och kontrollera sin verksamhet samt vidta åtgärder för att motverka eller förebygga sådana verkningar i de fall verksamheten kan medföra olägenhet för människors hälsa.

Verksamhetsutövare som yrkesmässigt bedriver en anmälningspliktig verksamhet omfattas även av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Hälsorisker vid hygienisk behandling

Yrkesmässig hygienisk verksamhet där skalpeller, nålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande och stickande verktyg används för att perforera hud eller slemhinnor, kan innebära hälsorisker för människors hälsa, till exempel i form av infektion och sjukdom. Produkter som används inom hygienisk behandling kan också utgöra en riskfaktor, bland annat kan ämnen i frisörprodukter vara allergiframkallande.

Socialstyrelsens tillsynsvägledningsmaterial

Nedan hittar du vägledningsmaterial, samt lagar och regler inom området.

Handboken utgör ett komplement till det allmänna rådet och omfattar bland annat hälsorisker vid hygienisk verksamhet, åtgärder för god hygien och hälsa, lokalernas utformning och inredning, miljöbalken och hälsoskyddet, anmälan och tillsyn enligt miljöbalken med mera.

 

Kontakt

Hälsoskydd
Senast uppdaterad: