Regelverk inom funktionshinderområdet

Denna sida vänder sig i första hand till dig som arbetar inom funktionshindersområdet och behöver veta vad som gäller. Regelverken ska leda till delaktighet, självbestämmande och rättssäkerhet.

Funktionshinderområdet regleras av många bestämmelser i olika lagar. Till exempel hälso- och sjukvårdslagen, HSL, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och socialtjänstlagen, SoL. Lagarna finns att läsa om på Riksdagen.se

Sedan den 1 januari 2016 gäller de hygienregler som redan gäller inom sjukvården även vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden.

Meddelandeblad

Socialstyrelsens bestämmelser inom funktionshinderområdet 

Socialstyrelsen tar fram föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS) inom funktionshindersområdet. De reglerar bland annat:

  • dokumentation i verksamhet
  • samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
  • personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden.

Handböcker och meddelandeblad ger stöd

Som stöd i arbetet finns handböcker och meddelandeblad. Dessa ger information om regelverken, tillämpning och om de övergripande funktionshinderspolitiska målen.

Senast uppdaterad:
Publicerad: