Utvärderingar och analyser inom området hjälpmedel

För att bidra till en mer jämlik hjälpmedelsförsörjning för personer med funktionsnedsättning gör vi bland annat utvärderingar och analyser inom området hjälpmedel. Resultaten kan du använda för bland annat planering, verksamhetsutveckling samt egna jämförelser och utvärderingar.

Uppföljning av patientlagen inom hjälpmedelsområdet

I rapporten redovisas resultaten från en uppföljning av hur delaktighet och valfrihet av hjälpmedel inom landsting och kommuner utvecklats sedan införandet av patientlagen 2015.

Utvärdering och konsekvensanalys av fritt val av hjälpmedel

Det huvudsakliga syftet med skriften har varit att värdera om modellen med fritt val av hjälpmedel lett till större valfrihet och delaktighet för hjälpmedelsanvändaren. Utvärderingen baseras på både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Kartläggning av vetenskapliga studier kring förskrivningsprocessen

I rapporten redovisas resultatet av en kartläggning av vetenskapliga studier kring förskrivningsprocessen från Linköpings universitet. Innehållet ansvarar författarna själva för, men Socialstyrelsen gör bedömningen att den vetenskapliga kartläggningen kring förskrivningsprocessen ger viktig kunskap som tidigare inte sammanställts.

Hjälpmedel i kommuner och landsting – En nationell kartläggning av regler, avgifter, tillgång och förskrivning

Rapporten presenterar resultat från ett flertal kartläggningar inom hjälpmedelsområdet. De omfattar sjukvårdshuvudmännens regelverk, avgifter samt hur utbudet motsvarar behovet av hjälpmedel hos barn och vuxna. Likaså var i vården och omsorgen som  förskrivningen sker och kompetensen om hjälpmedel hos förskrivare.

Indikatorer inom hjälpmedelsområdet

Rapporten beskriver hjälpmedelscentralernas verksamheter och presenterar indikatorer för hjälpmedelsområdet. Den riktar sig i första hand till nationella beslutsfattare samt myndigheter och organisationer som vill följa kvaliteten inom hjälpmedelsområdet.

Rapport
Uppföljning av patientlagen inom hjälpmedelsområdetArtikelnummer: 2017-12-12|Publicerad: 2017-12-15
Rapport
Utvärdering och konsekvensanalys av fritt val av hjälpmedelArtikelnummer: 2016-12-20|Publicerad: 2016-12-15
Rapport
Kartläggning av vetenskapliga studier kring förskrivningsprocessenArtikelnummer: 2015-12-23|Publicerad: 2015-12-14
Rapport
Hjälpmedel i kommuner och landstingArtikelnummer: 2016-4-1|Publicerad: 2016-01-01
Rapport
Indikatorer inom hjälpmedelsområdetArtikelnummer: 2015-10-2|Publicerad: 2015-01-01
Tillhörande dokument och bilagor
Senast uppdaterad:
Publicerad: