Stöd och utbildning inom hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

För att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara aktiva och delta i samhällslivet krävs väl fungerande hjälpmedel.

Förskrivning av hjälpmedel – Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning

Skriften Förskrivning av hjälpmedel – Stöd vid förskrivning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning samlar på en övergripande nivå aktuell kunskap om förskrivning av hjälpmedel utifrån hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Skriften riktar sig till förskrivare och chefer för förskrivare. Skriften kompletterar och fördjupar innehållet i webbutbildningen Förskrivning av hjälpmedel.

Delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel – Stödmaterial till chefer

Chefen har en nyckelroll i det lokala arbetet för att öka hjälpmedelsanvändarnas inflytande i förskrivningsprocessen. Skriften riktar sig till chefer för förskrivare av hjälpmedel och beskriver hur delaktigheten vid förskrivning av hjälpmedel kan stimuleras via det systematiska kvalitetsarbetet.

Stöd i arbetet

Samordning av hjälpmedel till barn och elever med funktionsnedsättning – Stöd till sjukvårds- och skolhuvudmän

Både sjukvårdshuvudmän och skolhuvudmän har ett ansvar för att barn och elever med funktionsnedsättning får sina behov av hjälpmedel tillgodosedda. Men det kan uppstå problem med gränsdragningar mellan huvudmännen. Rapporten är ett stöd för att sluta regionala överenskommelser, som kan göra ansvarsfördelningen tydligare och underlätta samverkan.

Webbutbildningar inom hjälpmedel

Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå

Webbutbildningen Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå är anpassad för hjälpmedelsverksamhet. Den riktar sig till beslutsfattare, allmänhet och alla som arbetar i vård och omsorg. För förskrivare eller hjälpmedelskonsulenter finns även en mer praktiskt inriktad del i att använda beslutsstödet anpassat för hjälpmedelsförskrivning

Förskrivning av hjälpmedel

Webbutbildningen Förskrivning av hjälpmedel riktar sig till förskrivare av hjälpmedel. Deltagarna får kunskap om förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den samt hur patientens delaktighet påverkar nyttan av hjälpmedel. Utbildningen innehåller även ett kunskapstest och det finns möjlighet att få ett kursintyg. För att genomföra utbildningen behövs inloggning till utbildningsportalen.

Förskrivning av hjälpmedel ur ett ledarperspektiv

Webbutbildningen Förskrivning av hjälpmedel ur ett ledarperspektiv riktar sig till chefer och belyser vad de behöver ta hänsyn till när det gäller hjälpmedelsförskrivning.

Förskrivning av förbrukningsartiklar

Vi har tagit fram en förkortad och anpassad version av Förskrivning av hjälpmedel som kallas Förskrivning av förbrukningsartiklar. Webbutbildningen Förskrivning av förbrukningsartiklar riktar sig till dig som förskriver olika typer av förbrukningsartiklar och läkemedelsnära produkter. Det kan till exempel vara inkontinenshjälpmedel, diabetesstickor, stomiprodukter eller nutritionsprodukter. Exempel på förskrivare av dessa produkter är distriktssköterska, läkare, diabetessjuksköterska, barnmorska eller dietist.

Bra att veta om hjälpmedel

Webbutbildningen Bra att veta om hjälpmedel riktar sig till all personal som kommer i kontakt med hjälpmedel, även till de som inte själva är förskrivare.

Rapport
Kartläggning av vetenskapliga studier kring förskrivningsprocessenArtikelnummer: 2015-12-23|Publicerad: 2015-12-14
Socialstyrelsens utbildningsportal
Socialstyrelsen erbjuder kurser och utbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg. Utbildningsportalen fungerar inte i Internet explorer - använd en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox.
Senast uppdaterad:
Publicerad: