Stöd inom funktionshindersområdet

Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som arbetar inom funktionshindersområdet. Här finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet för att skapa full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Vad vi gör

Socialstyrelsen arbetar för att myndigheter och verksamheter inom vård och omsorg ska vara med och uppfylla de funktionshinderspolitiska målen.

Du finner information om:

  • kunskap, vägledning och stöd i hur vården och omsorgen bör och kan utformas för att personer med funktionsnedsättning ska uppnå full delaktiget i samhället och jämlika livsvillkor
  • information om vad som gäller och hur verksamheter ska arbeta
  • uppföljningar av de individuella stöden och analyser av den nationella utvecklingen.

Myndigheten arbetar även för en god hjälpmedelsförsörjning över hela landet, bland annat genom att utveckla förskrivarstödet och utvärdera hjälpmedelsverksamheterna. Mer information finns på sidan om hjälpmedel.

Definitioner

  • Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.
  • Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Mer information finns i Socialstyrelsens termbank.

Ansöka och läsa om statsbidrag
E-tjänst
På webbplatsen Statsbidrag kan du läsa om de olika statsbidrag som finns och se vilka som är öppna för ansökan. Webbplatsen innehåller också två e-tjänster, en för ombudsansökan och en för att ansöka om statsbidrag.
Socialstyrelsens termbank
Webbplatsen termbanken innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer.

Kontakt

Funktionshinder
Senast uppdaterad: