Ekonomiskt bistånd

Dessa sidor vänder sig i första hand till dig som arbetar med ekonomiskt bistånd. Här finns stöd och verktyg som du behöver i arbetet med att hjälpa människor att komma tillrätta med sina försörjningsproblem och med att pröva rätten till bistånd under tiden.

Ekonomiskt bistånd ska ge enskilda personer och familjer en skälig levnadsnivå. Den skäliga levnadsnivån är inte fastställd till ett visst belopp och kan även innebära andra värden än pengar. Behovsprövningen ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det specifika fallet.

Vad som är skäligt för vissa behov preciseras i riksnormen för försörjningsstöd

Oavsett hur kommunen organiserar sig omfattas verksamheten med
ekonomiskt bistånd av socialtjänstlagen och lagens krav på god kvalitet.

Verktyg i arbetet

Bedömningsmetoden FIA är en strukturerad intervju för att kartlägga biståndsmottagares behov av stöd ifråga om sociala förhållanden, arbete och arbetsmarknadsinsatser.

SUE, systematisk uppföljning inom ekonomiskt bistånd. Ett datorbaserat verktyg för att följa delar av verksamhetens förändringsarbete, exempelvis vilka insatser som ges till vilken grupp biståndsmottagare. Verktyget är tillgängligt för intresserade verksamheter under ett så kallat införandeår. Anmäl intresse

Lagar, regler och vägledning

Ekonomiskt bistånd – handbok för socialtjänsten
Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar
Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/ESS-medborgare
Senast uppdaterad:
Publicerad: