Tidiga och samordnade insatser

Genom tidiga och samordnade insatser, TSI, ska alla barn och unga få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. Därför krävs en förbättrad samverkan mellan skolan/elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Socialstyrelsen och Skolverket har gemensamt ett regeringsuppdrag om tidiga samordnade insatser 2017–2020.

Myndigheterna ska

  • kartlägga och identifiera goda exempel på samverkan
  • beskriva juridiska och strukturella hinder för samverkan
  • följa upp, utvärdera och sprida resultatet till kommuner och andra viktiga aktörer.

Stöd till utvecklingsarbeten

I arbetet med regeringsuppdraget följer vi 36 utvecklingsarbeten i landet. Syftet är att identifiera hinder och framgångsfaktorer för samverkan, och därmed få kunskap om vad som behövs för att etablera hållbara strukturer för TSI i kommuner och regioner.

Alla utvecklingsarbeten är indelade i fem nätverk, där varje nätverk har en samordnare som fungerar som kontaktperson mot myndigheterna. Utvecklingsarbetena erbjuds också tillgång till en digital projektarbetsplats och stöd i systematisk uppföljning.

Här kan du läsa mer om några av utvecklingsarbetena:

Läs mer om TSI på Kunskapsguiden

Film: Livet är inte så lätt

Filmen Livet är inte så lätt är framtagen i arbetet för att sprida information om vikten av tidiga och samordnade insatser. Det kan bli bättre för många barn och unga om skola, vård och socialtjänst agerar tillsammans, i tid.

Nationell konferens 5 december 2018

I december 2018 höll myndigheterna en nationell konferens om TSI i Stockholm. Delar av konferensen finns här i en 15 minuters textad film.

Filmad föreläsning Hur mår våra ungdomar idag?

Här finns en av föreläsningarna filmad i sin helhet: Hur mår våra ungdomar i dag? Barn och ungas perspektiv på psykisk hälsa, med Anette Wickström som är biträdande professor vid Tema Barn i Linköping. Filmen är drygt 35 minuter.

Övrigt arbete för barnhälsovård och elevhälsan

Socialstyrelsen ger även ut vägledningar och kunskapsstöd för att bidra till utvecklingen av det hälsofrämjande och förebyggande arbete som bedrivs i mödrahälsovård, barnhälsovård och elevhälsa. Dessa ska fungera som beslutsstöd för politiker, vårdgivare och verksamhetschefer och som kunskapsstöd och handläggningsstöd för personal inom respektive verksamhet. Du finner dem via vår webbplats sökfunktion.

Senast uppdaterad:
Publicerad: