Tidiga och samordnade insatser

Genom tidiga och samordnade insatser, TSI, ska alla barn och unga få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. Därför krävs en förbättrad samverkan mellan skolan/elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Socialstyrelsen och Skolverket har gemensamt ett regeringsuppdrag om tidiga samordnade insatser 2017–2023.

Myndigheterna ska

  • kartlägga och identifiera goda exempel på samverkan
  • beskriva juridiska och strukturella hinder för samverkan
  • följa upp, utvärdera och sprida resultatet till kommuner och andra viktiga aktörer.

Uppdraget förlängdes från 2020 till och med juni 2023. Beslutet grundas i att det är ett långsiktigt arbete att bygga strukturer för samverkan som fungerar över tid, håller hög kvalitet och utgår från alla barn och ungas behov.

Regeringsbeslut: Ändring av uppdraget att genomföra ett utvecklingsarbete för tidiga och samordnade insatser för barn och unga samt förlängd tid för uppdraget

Stöd till utvecklingsarbeten

I arbetet med regeringsuppdraget följer vi 36 utvecklingsarbeten i landet. Syftet är att identifiera hinder och framgångsfaktorer för samverkan, och därmed få kunskap om vad som behövs för att etablera hållbara strukturer för TSI i kommuner och regioner.

Alla utvecklingsarbeten är indelade i fem nätverk, där varje nätverk har en samordnare som fungerar som kontaktperson mot myndigheterna. Utvecklingsarbetena erbjuds också tillgång till en digital arbetsplats för projektet och stöd i systematisk uppföljning.

Här kan du läsa mer om några av utvecklingsarbetena:

Läs mer om TSI på Kunskapsguiden

Brottsförebyggande arbete inom TSI

Inom ramen för TSI-uppdraget ska också tidiga insatser riktas mot dels riskgrupper bland barn och unga i socialt utsatta områden, dels barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att stärka regioners och kommuners arbete med att förebygga brott.

Fokus ligger på samordning mellan skola/elevhälsa, hälso- och sjukvård samt socialtjänst, men med polisen som en viktig aktör. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck kommer fokus att vara kunskapshöjande insatser till samtliga utvecklingsarbeten i TSI. De 36 utvecklingsarbeten som redan ingår i TSI kommer att kunna anmäla intresse, och av dem kommer max 15 med inriktning brottsförebyggande att erbjudas delta.

I uppdraget kommer Skolverket och Socialstyrelsen att samverka med Delegationen mot segregation, Sveriges kommuner och regioner, Länsstyrelsen Östergötland och Jämställdhetsmyndigheten.

Film: Livet är inte så lätt

Filmen Livet är inte så lätt är framtagen i arbetet för att sprida information om vikten av tidiga och samordnade insatser. Det kan bli bättre för många barn och unga om skola, vård och socialtjänst agerar tillsammans, i tid.

Nationell konferens om tidiga och samordnade insatser

I december 2018 höll myndigheterna en nationell konferens om TSI i Stockholm. Delar av konferensen finns här i en 15 minuters textad film.

Filmad föreläsning Hur mår våra ungdomar idag?

Här finns en av föreläsningarna filmad i sin helhet: Hur mår våra ungdomar i dag? Barn och ungas perspektiv på psykisk hälsa, med Anette Wickström som är biträdande professor vid Tema Barn i Linköping. Filmen är drygt 35 minuter.

Övrigt arbete för barnhälsovård och elevhälsan

Socialstyrelsen ger även ut vägledningar och kunskapsstöd för att bidra till utvecklingen av det hälsofrämjande och förebyggande arbete som bedrivs i mödrahälsovård, barnhälsovård och elevhälsa. Dessa ska fungera som beslutsstöd för politiker, vårdgivare och verksamhetschefer och som kunskapsstöd och handläggningsstöd för personal inom respektive verksamhet. Du finner dem via vår webbplats sökfunktion.

Senast uppdaterad:
Publicerad: