Ensamkommande barn och unga

Varje år söker barn och unga skydd i Sverige utan sällskap av en förälder eller någon annan vårdnadshavare. Dessa ensamkommande barn ska så långt som möjligt omfattas av samma sociala system som andra barn.

Socialstyrelsens nationella kunskapscentrum för ensamkommande barn stödjer socialtjänst, hälso- och sjukvård och elevhälsa med information som rör ensamkommande barn och unga.

Handbok för arbetet med ensamkommande barn

Ensamkommande barn och unga – Handbok för socialtjänsten beskriver socialtjänstens ansvar och barnets rättigheter. Den fokuserar på det som är specifikt för ensamkommande barn och unga och kompletterar våra mer generella handböcker för socialtjänsten. Handboken riktar sig till socialsekreterare och beslutsfattare.

Maria Stensson, jurist på Socialstyrelsen, berättar om handbokens upplägg och innehåll:

Rätt till hälsoundersökningar

Ensamkommande barn och unga ska erbjudas en hälsoundersökning för asylsökande av regionen. Om de placeras utanför det egna hemmet ska de också erbjudas en hälsoundersökning för placerade barn och unga på initiativ av socialnämnden.

Mer om hälsoundersökningar för ensamkommande barn och unga

Barn och unga med funktionsnedsättning i migration

Barn och unga med funktionsnedsättning som är eller nyligen har varit på flykt, löper flerfaldiga risker att inte få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Meddelandeblad om rättsliga förutsättningar för barn och unga med funktionsnedsättning i migration går igenom vilket ansvar som Migrationsverket, socialtjänsten respektive regionerna har för dessa barn och unga.

Läget efter den nya gymnasielagen

Kunskapscentrum för ensamkommande barn följer läget efter den nya lagen. Det har visat sig att den psykiska ohälsan i den här gruppen unga är betydande. Det är också oklart vad som gäller när lagen ska tillämpas. Två rapporter har hittills publicerats.

Samverkan för ensamkommande barn och unga

Hur kan verksamheter samverka för att ensamkommande barn och unga ska få det stöd och de insatser som de behöver? Det var temat för en konferens vi anordnade i december 2018 tillsammans med Skolverket. Se föreläsningarna från konferensen hos Utbildningsradion

Film – sammandrag från konferensen

Rapporter om flyktingsituationen 2015–2017

Socialstyrelsen har rapporterat om hur flyktingsituationen 2015–2016 har påverkat socialtjänsten. De tre rapporterna (hittas nedan) visar att personalen i socialtjänsten känner ett stort engagemang för de ensamkommande barnen, men också att barnen som grupp inte alltid får vård och omsorg på lika villkor som andra barn.

Senast uppdaterad:
Publicerad: