Barns psykiska hälsa

Kunskap om effektiva metoder är en förutsättning för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. Vi arbetar med att stödja forskning på området och med att göra kunskapen tillgänglig för professionerna.

Vi arbetar också för bättre samverkan mellan de professioner som i sitt arbete möter barn och unga med tecken på psykisk ohälsa.

Nya bestämmelser om psykiatrisk tvångsvård

Från 1 juli 2020 gäller nya bestämmelser om tvångsvård och tvångsåtgärder för barn i lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPToch lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV. 
Ändringarna beskrivs i propositionen Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården.Vi kommer under hösten att ge ut ett meddelandeblad om de nya bestämmelserna utifrån förarbetena i propositionen.

Ändringarna innebär även att

Dina rättigheter – för barn som vårdas i psykiatrisk tvångsvård

Materialen är reviderade för att stämma med de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 2020.

Uppföljning av psykiatriska tillstånd och vård för barn och unga

Allt fler barn och unga behandlas för depression och ångestsyndrom. Betydligt fler flickor och unga kvinnor jämfört med pojkar och unga män får behandling. Öppna jämförelser för psykiatrisk vård och behandling till barn och unga fokuserar på uppföljningen i vården 2015–2018. Faktabladet beskriver förekomsten av depressioner och tvångssyndrom bland barn och unga 2006–2018.

Rapport

Den virtuella BUP-mottagningen ger beredskap att fråga om våld

Den virtuella BUP-mottagningen ger möjlighet att öva på att närma sig frågor om våld i familjen i samtal med såväl barn som förälder. Erfarenheten visar att mångdubbelt fler fall av våld i nära relationer upptäcks när man rutinmässigt börjar fråga om våld inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Många inom barn- och ungdomspsykiatrin är osäkra på hur de ska närma sig dessa känsliga frågor. På den virtuella BUP-mottagningen kan du som arbetar på BUP eller går i utbildning öva på att ställa frågor och få svar från filmade fiktiva patienter. Precis som i verkligheten håller du i ett samtal med patienten, bedömer vad som behöver göras och får sedan återkoppling.

Kunskapsstöd för att utreda och förebygga självmord bland barn och unga

Vi har tagit fram ett stödmaterial om så kallade händelseanalyser efter självmord. Det vänder sig i första hand till dig som arbetar som chef eller annan beslutsfattare i kommunala verksamheter med barn och unga i fokus, till exempel skola och socialtjänst.

Tanken är att kunskapsstödet ska förenkla arbetet med att utreda självmord och visa på förbättringsområden som kan bidra till att självmord förhindras.

Kunskapsstödet består av två delar, en broschyr (Att utreda självmord bland barn och unga genom händelseanalyser) och en film (speltid: cirka fem minuter), och är framtaget i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Senast uppdaterad:
Publicerad: