Krav för att få använda Barns behov i centrum

För att få arbeta med Barns behov i centrum, BBIC, måste socialnämnden ha en BBIC-licens. Den får socialnämnden genom att teckna ett avtal med Socialstyrelsen. Det är bara en socialnämnd som kan få en licens.

Varje kommun som arbetar med Barns behov i centrum, BBIC, ska ha en BBIC-utbildare som är utbildad av Socialstyrelsen.

BBIC är en hjälp och ett redskap för handläggare för att arbeta med socialtjänstens barnavård på ett strukturerat sätt, med fokus på barnet och dess behov. Det viktiga är att förstå de nio grundprinciperna, som tillsammans med triangeln ska ligga till grund för handläggningen och dokumentationen.

Dokumentationsstödet ska vara en hjälp och underlätta handläggningen, och ska anpassas till det enskilda ärendet. Det betyder att alla rubriker inte ska användas i alla ärenden. Stödet är framtaget utifrån aktuell lagstiftning och föreskrifter för att öka rättssäkerheten i handläggningen.

Materialet får inte ändras

BBIC-materialet får inte förändras annat än där det uttryckligen framgår av BBIC-konceptet att det är tillåtet. BBIC-logotypen ska finnas med på alla BBIC-dokument. Socialstyrelsens BBIC-triangeln är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring i triangeln, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida den förändrade triangeln.

Licensavtalet för BBIC och BBIC-konceptet beskriver i sin helhet kraven för att få arbeta med BBIC. I Informationsspecifikation för BBIC Bilaga Dokumentationsstöd, finns generella anvisningar om hur dokumentationsstödet ska användas. 

Används fram till 21 års ålder

Om ett ärende påbörjats innan den unge fyllt 18 år ska BBIC användas fram till 21 års ålder. Om ett ärende påbörjas efter det att den unge fyllt 18 år får kommunen själv avgöra om BBIC ska användas eller ej.

Ansök om BBIC-licens

Om en socialnämnd vill börja använda BBIC ska ett licensavtal fyllas i och skickas till Socialstyrelsen. Socialnämnden får då en licens med prövotid som gäller 24 månader.

Ansökan kan avse en hel kommun, en eller flera kommundelar eller vissa enheter i kommunens socialtjänst. Ansökan undertecknas av ordföranden i socialnämnden

För att kunna ansöka om ordinarie licens ska socialnämnden arbeta enligt BBIC-konceptet. Ansökan skickas i original till:

Socialstyrelsen 
Eva Agåker 
Avdelningen Kunskapsstyrning för socialtjänsten
Vägledning för socialtjänsten 2
106 30 Stockholm

Kontakt

Barns behov i centrum (BBIC)
Senast uppdaterad: