Barn och unga som begår brott

Barn och unga som bryter mot sociala normer och regler behöver få stöd så tidigt som möjligt. Då minskar risken för allvarlig problematik eller kriminell karriär senare i livet.

Socialtjänstens arbete ska alltid utgå från den ungas behov av skydd och stöd, medan de rättsvårdande myndigheterna ska markera att samhället tar avstånd från brottet.

Samverkan i sociala insatsgrupper

Sociala insatsgrupper är en lokal samverkansform där insatserna för unga i riskzon att återfalla i allvarlig brottslighet koordineras på individnivå. Stödet till den unge samordnas under ledning av socialtjänsten i den kommun där den unge bor.

Medling mellan unga brottsoffer och förövare

Medling är en form av reparativ rättvisa, där brottsoffret får chansen att berätta hur brottet har påverkat honom eller henne. Medling är ingen påföljd men kan beaktas inom ramen för det straffrättsliga systemet, och kan erbjudas i alla stadier i rättsprocessen.

Grunden för all medling är att:

  • den är frivillig för båda parter
  • en opartisk medlare medverkar.

Det kan finnas flera syften med att genomföra en medling, det kan till exempel vara att gärningsmannen skall få ökad insikt om brottets konsekvenser och att brottsoffret ska ges möjligheter till att bearbeta sin upplevelse.

Medling kan vara en del i behandlingen

Kommunen ska erbjuda medling när brott har begåtts av personer som är under 21 år. Om den som begått brottet är under 15 år kan medling användas som en behandlingsinsats, förutsatt att den han eller hon uppnått sådan mognad att han eller hon kan förstå medlingsförfarandet.

En beskrivning av metoden Medling finns i Metodguiden för socialt arbete.

Senast uppdaterad: