Barn och unga placerade i familjehem

Familjehem, tidigare kallade fosterhem, tar emot barn och unga som av olika anledningar behöver bo i ett annat hem än sitt egna. Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för att rekrytera och utreda familjehem, att erbjuda dem utbildning samt säkerställa att de bedriver en vård som håller god kvalitet.

Familjehemmet ska ge barnet en god vård och se till att barnet får sina behov tillgodosedda – i samverkan med socialtjänst, föräldrar och andra berörda. För att alla barn och unga i familjehem ska få en god vård och bästa möjliga förutsättningar till ett gott vuxenliv ska vården vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglas av kontinuitet.

Bedömningsmetoder för familjehemsutredningar

Socialstyrelsen har två standardiserade bedömningsmetoder för utredning av familjehem; BRA-fam och Familjehemsvinjetter.

BRA-fam

Bedömning vid rekrytering av familjehem, BRA-fam, är en metod som är framtagen för att användas i en första bedömning, för att hämta in information om familjer som anmält intresse för att bli familjehem.

Familjehemsvinjetter

Familjehemsvinjetter är tänkt att användas senare i processen, efter att en första bedömning är gjord. Utredaren använder resultatet för att identifiera familjens beredskap inför uppdraget. Resultatet kan också hjälpa socialtjänsten att identifiera vilket stöd familjen behöver erbjudas för att kunna tillgodose barnets behov.

Stöd till implementeringen av Familjehemsvinjetter finns i vår utbildningsportal

Föreskrifter och allmänna råd

Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående

Kunskapsstödet Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående syftar till att ge socialtjänsten övergripande kunskap och praktisk vägledning i arbetet med familjehemsplacerade barns umgänge. Nu finns en uppdaterad version med ändringar bland annat utifrån att föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2012:11 har reviderats och att FN:s konvention om barnets rättigheter gäller som svensk lag.

Till kunskapsstödet hör också material för reflektion och diskussion samt en Powerpoint-presentation som kan användas i arbetsgruppen.

Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem

Sedan den 1 januari 2013 är alla kommuner skyldiga att erbjuda jour- och familjehem den utbildning de behöver. 

Vi har tagit fram utbildningsmaterialet Ett hem att växa i, som bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst och familjehem. Materialet har även anpassats till grundutbildning för familjehem som tar emot ensamkommande barn.

Vi erbjuder regelbundet kursledarutbildningar i Ett hem att växa i. För mer information och anmälan gå vidare till Utbildningsportalen.

Film för ensamkommande barn i familjehem

Handledningen för socialtjänsten till filmen Vad händer nu?, om ensamkommande barns första tid i Sverige, kan användas vid utbildning av familjehem som tar emot ensamkommande barn. Till filmen finns även en informationsskrift för familjehem. Läs mer om filmen och handledningen

Konsulentverksamheter – stöd och regelverk

Ibland anlitar kommunerna privata företag, oftast kallade konsulentverksamheter, för att hitta hem för att placera barn och unga. Företagens funktion är att erbjuda hem som med förstärkt stöd och handledning kan ta emot barn, unga eller vuxna personer i behov av särskilt stöd.

Vår skrift Förstärkt familjehemsvård – Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter, är ett stöd för kommuner när de anlitar konsulentverksamheter. Den är också användbar för personal inom konsulentverksamheterna. Det finns även ett regelverk med föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter, som tydliggör vilka kvalitetskrav som ställs.

Konsulentverksamheter som rekryterar hem som tar emot barn i kombination med att de ger stöd och handledning till hemmen, måste ansöka om tillstånd för verksamheten hos Inspektionen för vård- och omsorg, IVO. Läs mer om tillståndsplikten hos IVO.

Rekrytering av familjehem

Min insats är en kampanj för att öka kunskaperna hos allmänheten om vad det innebär att vara familjehem och andra frivilliguppdrag. Syftet är att få fler att anmäla intresse för att ta ett sådant uppdrag hos kommunerna. Mer material finns på webbplatsen Min insats:

Vill du göra en insats för ett barn?
Det finns många barn som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar – exempelvis som kontaktperson, familjehem eller god man. Läs på webbplatsen Min insats hur du kan göra en insats för ett, eller flera, barn.
Senast uppdaterad:
Publicerad: