Barn och unga placerade i hem för vård eller boende

Vi arbetar för att stärka skyddet för och omsorgen om barn och unga som är placerade i hem för vård eller boende, HVB, till exempel genom att vägleda om konfliktförebyggande arbete.

Aktuellt: utbildning den 17 december 2019

Tisdag den 17 december bjuder vi in till en utbildning om vårt kunskaps- och utbildningspaket Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB. Utbildningen är kostnadsfri och vänder sig till dig som ska leda utbildning eller utvecklingsarbete på HVB eller stödboende om Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete.

Utbildningen Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB

Kunskapsstöd för personal på HVB: Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete

HVB ansvarar för den dagliga omsorgen av placerade barn och unga. Det innebär såväl stöd och uppmuntran som att sätta gränser och hålla uppsikt. Vi har tagit fram ett kunskapsstöd som vägleder HVB i dessa frågor, både utifrån forskningsbaserad kunskap och juridik.

På HVB ska man kunna känna sig trygg, både som placerad ungdom och som personal. Kunskapsstödet innehåller också vägledning kring våldsförebyggande arbete på HVB och de rättsliga förutsättningarna att agera vid våldsamma incidenter.

Till kunskapsstödet hör även en webbutbildning och en studiehandledning.

Stödboende för barn och unga 16–20 år

Stödboende är en placeringsform för barn och unga i åldern 16–20 år som bedöms kunna bo i ett eget boende med anpassat stöd. De har inte behov av vård- och behandlingsinsatser som på HVB och är så mogna och självständiga att familjehem inte heller bedöms som lämpligt. Syftet med placeringen är att under trygga former träna och förbereda barnet eller den unge för ett vuxenliv i ett eget boende.

Senast uppdaterad: