Barn och unga placerade i hem för vård eller boende

Vi arbetar för att stärka skyddet för och omsorgen om barn och unga som är placerade i hem för vård eller boende, HVB, till exempel genom att vägleda om konfliktförebyggande arbete.

Nationell konferens för och om HVB

10–11 oktober 2019 anordnar vi en nationell konferens för utförare, statliga myndigheter och forskare. Konferensen berör teman som hot och våld på HVB, tillsyn, upphandling och vårt nya kunskapsstöd för HVB (se nedan).

Konferens 10–11 oktober 2019: HVB i fokus – nationell konferens för och om HVB och stödboenden

Kunskapsstöd för personal på HVB: Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete

HVB ansvarar för den dagliga omsorgen av placerade barn och unga. Det innebär såväl stöd och uppmuntran som att sätta gränser och hålla uppsikt. Vi har tagit fram ett kunskapsstöd som vägleder HVB i dessa frågor, både utifrån forskningsbaserad kunskap och juridik.

På HVB ska man kunna känna sig trygg, både som placerad ungdom och som personal. Kunskapsstödet innehåller också vägledning kring våldsförebyggande arbete på HVB och de rättsliga förutsättningarna att agera vid våldsamma incidenter.

Till kunskapsstödet hör även webbutbildningen Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete på HVB

Stödboende för barn och unga 16–20 år

Stödboende är en placeringsform för barn och unga i åldern 16–20 år som bedöms kunna bo i ett eget boende med anpassat stöd. De har inte behov av vård- och behandlingsinsatser som på HVB och är så mogna och självständiga att familjehem inte heller bedöms som lämpligt. Syftet med placeringen är att under trygga former träna och förbereda barnet eller den unge för ett vuxenliv i ett eget boende.

Senast uppdaterad: