Barn och unga placerade i familjehem

Vi arbetar för att stärka skyddet för och omsorgen om barn och unga som är placerade i familjehem (tidigare kallade fosterhem). Socialtjänsten i varje kommun har ansvar för att rekrytera och utreda familjehem, att erbjuda dem utbildning samt säkerställa att de bedriver en vård som håller god kvalitet.

Familjehem gör en ovärderlig insats för barn och unga som inte kan bo med sina föräldrar.

Familjehemmets uppgift

Familjehemmet ska ge barnet en god vård och se till att barnet får sina behov tillgodosedda – i samverkan med socialtjänst, föräldrar och andra berörda. För att alla barn och unga i familjehem ska få en god vård och bästa möjliga förutsättningar till ett gott vuxenliv ska vården vara trygg, säker, ändamålsenlig och präglas av kontinuitet.

BRA-fam, bedömningsmetod för rekrytering av familjehem

BRA-fam (Bedömning vid rekrytering av familjehem) är en standardiserad bedömningsmetod som är framtagen för att användas i ett tidigt skede i utredningen för att hämta in information om familjer som anmält intresse för att bli familjehem.

Informationen ska ligga till grund för om familjen ska utredas vidare. Frågorna ger indirekt information till intresserade familjer om vad uppdraget innebär.

Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående

Vi har tagit fram ett kunskapsstöd som syftar till att ge socialtjänsten övergripande kunskap och praktisk vägledning i arbetet med familjehemsplacerade barns umgänge. Till kunskapsstödet hör också ett reflektionsmaterial samt en Powerpoint-presentation som kan användas i arbetsgruppen.

Ett hem att växa i – grundutbildning för jour- och familjehem

Sedan den 1 januari 2013 är alla kommuner skyldiga att erbjuda jour- och familjehem den utbildning de behöver. 

Vi har tagit fram utbildningsmaterialet Ett hem att växa i, som bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst och familjehem. Materialet har även anpassats till grundutbildning för familjehem som tar emot ensamkommande barn.

Vi erbjuder i samarbete med de regionala stödstrukturerna kursledarutbildningar i Ett hem att växa i. För information om hur planering, inbjudningar och anmälningar ser ut i respektive region, kontakta den regionala utvecklingsledaren i respektive län. Kontaktuppgifter finns hos Sveriges kommuner och landsting.

Film för ensamkommande barn i familjehem

Även handledningsmaterialet till socialtjänsten utifrån filmen Vad händer nu?, om ensamkommande barns första tid i Sverige, kan användas vid utbildning av familjehem som tar emot ensamkommande barn. Till filmen finns även en informationsskrift för familjehem. Läs mer om filmen och handledningen

Konsulentverksamheter – stöd och regelverk

Ibland anlitar kommunerna privata företag, oftast kallade konsulentverksamheter, för att hitta hem för att placera barn och unga. Företagens funktion är att erbjuda hem som med förstärkt stöd och handledning kan ta emot barn, unga eller vuxna personer i behov av särskilt stöd.

Vår skrift Förstärkt familjehemsvård – Ansvar och roller när socialnämnden anlitar privata konsulentverksamheter, är ett stöd för kommuner när de anlitar konsulentverksamheter. Den är också användbar för personal inom konsulentverksamheterna. Det finns även ett regelverk med föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter, som tydliggör vilka kvalitetskrav som ställs.

Konsulentverksamheter som rekryterar hem som tar emot barn i kombination med att de ger stöd och handledning till hemmen, måste ansöka om tillstånd för verksamheten hos Inspektionen för vård- och omsorg, IVO. Läs mer om tillståndsplikten hos IVO.

Informationskampanj om familjehem och andra frivilliguppdrag

Min insats är en kampanj för att öka kunskaperna hos allmänheten om vad det innebär att vara familjehem och andra frivilliguppdrag. Syftet är att få fler att anmäla intresse för att ta ett sådant uppdrag hos kommunerna. Mer material finns på webbplatsen Min insats:

Vill du göra en insats för ett barn?
Det finns många barn som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar – exempelvis som kontaktperson, familjehem eller god man. Läs på webbplatsen Min insats hur du kan göra en insats för ett, eller flera, barn.
Senast uppdaterad: