Provtagning

Provtagning för vissa smittsamma sjukdomar är en viktig del av hälsoundersökningen. Syftet är dels att kunna behandla den enskilde för sjukdomar, dels att förhindra vidare spridning bland befolkningen i Sverige.

Smittskyddsläkarföreningen, liksom barn- och skolläkarföreningarna, har preciserat vad som bör ingå i provtagningen. Urvalet har gjorts på grundval av beprövad erfarenhet och har stöd inom internationell medicinsk litteratur.

Ytterligare vägledning om provtagning med anledning av flyktingsituationen finns läsa hos Folkhälsomyndigheten via länk nedan.

Provtagning för alla vuxna

 • Hiv (combotest)
 • Hepatit B (HBsAg)
 • Hepatit C (anti-HCV)

Provtagning för vissa vuxna

 • Rubella-serologi (röda hund) för flickor/kvinnor i fertil ålder
 • MRB-prov. Bärarskap av multiresistenta bakterier, MRSA, ESBL och VRE. (I samband med heldygnsvård och vid besök inom MVC.)

Erbjudande om vaccin till vuxna

 • MRP
 • Difteri-Tetanus (DT)
 • Polio (IPV)

Provtagning för alla barn upp till 18 år

 • Hiv (combotest)
 • Hepatit B (HBsAg och antiHBs)
 • Hepatit C (antiHCV)
 • Hb
 • F-cystor och maskägg/giardiainfektion (barn upp till 6 år)
 • PKU (barn upp till 8 år)

Provtagning för vissa barn upp till 18 år

 • MRB-prov. Bärarskap av multiresistenta bakterier, MRSA, ESBL och VRE. (I samband med heldygnsvård.)

Socialstyrelsen fortsätter att rekommendera att barn upp till 8 år ska genomgå PKU-prov. PKU-laboratoriet vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna har följt upp provtagningen av äldre barn och kommit fram till att åldersintervallet upp till 8 år är rimligt. Resultaten från deras uppföljning visar att incidensen för äldre barn är något mer än dubbelt så stor som för nyfödda barn. Bland de barn med PKU-provsvar som indikerade en sjukdom var 41 procent över 3 år. Av dessa var ca 30 procent över 6 år och drygt 17 procent över 7 år.

Erbjudande om vaccin till barn upp till 18 år

 • MRP
 • DTaP
 • Polio (IPV)
 • Hib
 • Hepatit B

Provtagning efter individuell bedömning

Många nyanlända kommer från områden i världen där en stor del av befolkningen exponeras för infektionssjukdomar som är ovanliga i Sverige. Vilka prover som behöver tas varierar med personens ursprungsland.

Ytterligare provtagning av både vuxna och barn kan därför vara aktuellt efter individuell bedömning av läkare utifrån de uppgifter som framkommer vid hälsosamtalet. Exempel på ytterligare provtagningar:

 • Blodstatus
 • Blodsocker
 • Urin
 • F-odling
 • F-mikro
 • PKU
 • S-ALAT
 • Hepatit A
 • Cystor och maskägg (barn upp till 18 år)
 • Syfilis (vuxna)
Senast uppdaterad: