Provtagning

Provtagning för vissa smittsamma sjukdomar är en viktig del av hälsoundersökningen. Syftet är dels att kunna behandla den enskilde för sjukdomar, dels att förhindra vidare spridning bland befolkningen i Sverige.

Smittskyddsläkarföreningen, liksom barn- och skolläkarföreningarna, har preciserat vad som bör ingå i provtagningen. Urvalet har gjorts på grundval av beprövad erfarenhet och har stöd inom internationell medicinsk litteratur.

Ytterligare vägledning om provtagning med anledning av flyktingsituationen finns hos Folkhälsomyndigheten via länk längst ner på sidan.

Provtagning för alla vuxna

 • Hiv (combotest)
 • Hepatit B (HBsAg)
 • Hepatit C (anti-HCV)

Provtagning för vissa vuxna

 • Rubella-serologi (röda hund) för flickor/kvinnor i fertil ålder.
 • MRB-prov. Bärarskap av multiresistenta bakterier, MRSA, ESBL och VRE. (I samband med heldygnsvård och vid besök inom MVC.)
 • Tuberkulos (från länder med incidens ≥100 fall per 100 000 invånare och år). Ska  screenas med IGRA eller TST. Personer äldre än 35 år behöver bara screenas för aktiv tuberkulos med lungröntgen om ingen särskild riskfaktor som gör att behandling av latent tuberkulos kan vara aktuell, framkommer i anamnesen.

Erbjudande om vaccin till vuxna

 • MRP
 • Difteri-Tetanus (DT)
 • Polio (IPV)

Provtagning för alla barn upp till 18 år

 • Hiv (combotest)
 • Hepatit B (HBsAg och antiHBs)
 • Hepatit C (antiHCV)
 • Hb
 • F-cystor och maskägg/giardiainfektion (barn upp till 6 år)
 • PKU (barn upp till 8 år)

Provtagning för vissa barn upp till 18 år

 • MRB-prov. Bärarskap av multiresistenta bakterier, MRSA, ESBL och VRE. (I samband med heldygnsvård.)
 • Tuberkulos (från länder med incidens ≥100 fall per 100 000 invånare och år). Barn ≥2 år ska screenas med IGRA eller TST, barn under 2 år med TST.  

Socialstyrelsen fortsätter att rekommendera att barn upp till 8 år ska genomgå PKU-prov. PKU-laboratoriet vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna har följt upp provtagningen av äldre barn och kommit fram till att åldersintervallet upp till 8 år är rimligt. Resultaten från deras uppföljning visar att incidensen för äldre barn är något mer än dubbelt så stor som för nyfödda barn. Bland de barn med PKU-provsvar som indikerade en sjukdom var 41 procent över 3 år. Av dessa var ca 30 procent över 6 år och drygt 17 procent över 7 år.

Erbjudande om vaccin till barn upp till 18 år

 • MRP
 • DTaP
 • Polio (IPV)
 • Hib
 • Hepatit B
 • Tuberkulos. BCG-vaccination av barn med familjeursprung i länder med incidens >40 fall/100 000 och år. Komplettering av vaccination rekommenderas till barn som tidigare är ovaccinerade upp till 6 års ålder och så länge barnet är inskrivet på BVC.

Provtagning efter individuell bedömning

Många nyanlända kommer från områden i världen där en stor del av befolkningen exponeras för infektionssjukdomar som är ovanliga i Sverige. Vilka prover som behöver tas varierar med personens ursprungsland.

Ytterligare provtagning av både vuxna och barn kan därför vara aktuellt efter individuell bedömning av läkare utifrån de uppgifter som framkommer vid hälsosamtalet. Exempel på ytterligare provtagningar:

 • Blodstatus
 • Blodsocker
 • Urin
 • F-odling
 • F-mikro
 • PKU
 • S-ALAT
 • Hepatit A
 • Cystor och maskägg (barn upp till 18 år)
 • Syfilis (vuxna)
 • Tuberkulos – både barn och vuxna screenas på indikation, det vill säga ifall det finns misstänkt exponering för tuberkulos under flyktvägen till Sverige, eller vid misstänkta omständigheter i Sverige som trångboddhet, familjer utan fast bostad, gömda barn, eller utifrån anamnes.
Senast uppdaterad:
Publicerad: