Individuellt hälsosamtal

I hälsoundersökningen ingår ett individuellt samtal som ska ge en bild av personens bakgrund, eventuella fysiska och psykiska besvär samt vaccinationshistorik. Det ingår att informera om svensk hälso- och sjukvård.

Den som utför hälsoundersökningen ska:

 • prata med personen om hens tidigare och nuvarande hälsotillstånd  
 • beröra personens tidigare och nuvarande psykiska hälsotillstånd, psykosociala situation och erfarenhet av traumatiska upplevelser
 • fråga om vaccinationsstatus, exponering för smitta samt övriga uppgifter som kan behövas ur smittskyddssynpunkt
 • berätta att barn har rätt till fullständig sjukvård och vilken vård den vuxna har möjlighet att få
 • berätta hur personen gör för att få hälso- och sjukvård och tandvård och vart hen ska vända sig
 • anlita tolk om personen inte behärskar svenska eller är allvarligt hörsel- eller talskadad, enligt förvaltningslagen (2017:900).

Sjukvårdspersonal behöver vara:

 • medveten om att personen kan ha uppfattningar om sjukdomar som avviker från normen i svensk hälso- och sjukvård 
 • uppmärksam på egna värderingar och känslouttryck som kan visas omedvetet i olika vårdsituationer.

Var extra uppmärksam i samtal med barn

I samtal med barn är det viktigt att låta barnet berätta själv om sin hälsa och samtidigt ta hänsyn till barnets ålder och mognad. Barnet har rätt att få information om förebyggande vård och tandvård.

Eftersom barnet kan ha utsatts för stress såväl före, under och efter migrationen kan det ha påverkat hens psykiska hälsa. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på psykosomatiska symtom som sömnstörningar, aptitlöshet, oro och nedstämdhet. Det är viktigt att ta hänsyn till hur barnet kan påverkas av vårdnadshavarnas och andra familjemedlemmars hälsa.

När det gäller ensamkommande barn är det viktigt att berätta om resultaten av hälsoundersökningen och samtalet för socialtjänsten.

Fråga om fysisk hälsa

Fråga om personens fysiska hälsa då flertalet flyktingar har:

 • besvär från luftvägarna och mage/tarm
 • hudsjukdomar
 • hjärt- och kärlsjukdomar 
 • tandproblem
 • huvudvärk och värk i nacke, rygg och skuldra 
 • blodbrist som en följd av till exempel undernäring
 • sömnsvårigheter, mardrömmar, värk, hjärtklappning med mera som inte sällan är en reaktion på tidigare upplevda trauman. 

Uppmärksamma även sexuell hälsa under samtalet och var medveten om att både flickor och pojkar, kvinnor och män kan ha varit utsatta för sexuella övergrepp. Det är också viktigt att eventuella oönskade graviditeter hos både flickor och kvinnor uppmärksammas tidigt.

Könsstympning av flickor och kvinnor är relevant att ta upp beroende på vilket land personen kommer ifrån. Det beskrivs i kunskapsstödet Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete.

Uppmärksamma psykisk hälsa och psykosocial situation

Samtalet ska också beröra den undersöktes tidigare och nuvarande psykiska hälsotillstånd, psykosociala situation och erfarenhet av traumatiska upplevelser (till exempel att ha blivit utsatt för, har utsatt andra för eller bevittnat våld, tortyr och sexuella övergrepp).

Ett sammanfattande stöd för primärvården är Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter – ett kunskapsunderlag för primärvården. Det tar upp vikten av kulturkompetens och eventuellt skilda värderingar som kan försvåra ett samtal om psykiatrisk problematik.

Det kan finnas en samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och missbruk som behöver övervägas vid samtalet.

Fråga om mun- och tandhälsa

Mun- och tandhälsan hos barn och vuxna, och eventuellt pågående behandling eller tandreglering, behöver tas upp vid samtalet. Det är viktigt att informera om vart personen kan vända sig vid besvär, och att informera om att alla barn har rätt till fullständig tandvård.

Fråga om vaccinationer och smitta

Fråga om vaccinationsstatus, exponering för smitta samt övriga uppgifter som kan behövas ur smittskyddssynpunkt. Ställ frågorna med utgångspunkt i den epidemiologiska situationen på de platser där personen har varit innan ankomsten till Sverige.

Senast uppdaterad:
Publicerad: