Hälsoundersökning för asylsökande

Alla asylsökande ska erbjudas en hälsoundersökning av regionerna. Även personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd ska vid en längre vistelse i landet få ett sådant erbjudande när de uppsöker sjukvården.

Hälsoundersökningen erbjuds för att uppmärksamma eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder, samt för att informera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård och tandvård. Hälsoundersökningen är frivillig och tolk ska anlitas vid behov.

Erbjudande om hälsoundersökning

Erbjudande till asylsökande

Regionernas erbjudande till asylsökande om hälsoundersökning ska utformas enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:11) om hälsoundersökning av asylsökande.

Kallelsen ska innehålla information som:

  • syfte med hälsoundersökningen 
  • att undersökningen är frivillig 
  • att tolk kan anlitas
  • kontaktuppgifter till den vårdgivare som ska utföra undersökningen.

Kallelsen bör vara på ett språk som den asylsökande förstår och vid uteblivet svar ska en påminnelse skickas.

Ladda ner kallelsen på flera språk.

Hälsoundersökningar för asylsökande barn och unga som placeras

Asylsökande barn och unga som inte fyllt 21 och som placeras i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB,), ska erbjudas både hälsoundersökning för asylsökande och hälsoundersökning för placerade barn och unga.

Läs mer om hälsoundersökning för asylsökande placerade barn och unga

Erbjudande till personer utan tillstånd

Regionernas erbjudande till personer som vistas i Sverige utan tillstånd ska lämnas när personen uppsöker vården. 

Hälsoundersökningens olika delar

Individuellt hälsosamtal

Individuella hälsosamtal innebär att fråga om personens bakgrund, eventuella symtom och vaccinationshistorik, dels att ge information om svensk hälso- och sjukvård.

Provtagning

Generell provtagning för alla och individuellt utformad provtagning beroende på vad som framkommer under samtalet. 

Kroppsundersökning

Kroppsundersökning görs om det framkommer något under samtalet eller provtagningen som pekar på att kroppsundersökning behövs.

Remittering till annan vårdgivare

Om det vid hälsoundersökningen framkommer att personen har ytterligare vårdbehov som  den undersökande vårdgivaren inte kan tillgodose, ska personen remitteras till en annan vårdgivare för vidare medicinsk bedömning eller behandling.

Senast uppdaterad:
Publicerad: