BBIC och IBIC, modeller som kompletterar och stöder varandra

Modellerna Barns behov i centrum, BBIC och Individens behov i centrum, IBIC, har utvecklats så att de kompletterar varandra. IBIC ger nu stöd för att beskriva resurser, behov och mål för alla åldrar, även barn med funktionsnedsättning. Det innebär också att urvalet ur ICF har uppdaterats.

Två modeller som kompletterar varandra

Barn och deras vårdnadshavare kan behöva stöd på olika sätt, utifrån flera perspektiv och olika lagar. Vilket av BBIC eller IBIC som kan användas i frågor om barn med funktionsnedsättning, beror på inriktningen för utredningen.

När ett barn med funktionsnedsättning (eller företrädaren) ansöker om stöd i den dagliga livsföringen används Individens behov i centrum, IBIC, oavsett om det är en ansökan utifrån SoL eller LSS. IBIC ger stöd för både handläggare och utförare att beskriva och dokumentera uppgifter om individens behov, resurser, mål och resultat med ett gemensamt språk utifrån LSS eller SoL.

Gäller utredningen ett barn som behöver skydd eller stöd, används Barns behov i centrum, BBIC. BBIC ger stöd för att beskriva och dokumentera vilka faktorer som är ett skydd och vilka som är en risk för barnet. BBIC ger däremot inte stöd för utförarens dokumentation eller utredningar om insats enligt LSS.

Både modellerna ger stöd för systematisk uppföljning.

En grundförutsättning är en lokalt fungerande samverkan

Professioner som arbetar med barn behöver samarbeta och använda delar från båda dessa stöd när det t.ex. är ett barn eller vårdnadshavare som har funktionsnedsättning. För att det inte ska uppstå organisatoriska glapp behövs en lokalt fungerande samverkan så att såväl barn med funktionsnedsättning eller dess vårdnadshavare, med eller utan funktionsnedsättning, får rätt stöd utifrån LSS och SoL.

Om BBIC

BBIC utgår från barnets behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning. BBIC syftar till att ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga.

BBIC tar sin utgångspunkt i nio grundprinciper. Dessa bygger på en värdegrund som är i linje med aktuell barnavårdsforskning, lagstiftning och praxis. Grundprinciperna beskriver tre huvudsakliga perspektiv. De första tre principerna handlar om barnets rättigheter och barnets bästa. De följande tre påminner om att barnet behöver ses i ett helhetsperspektiv och att samverkan är en förutsättning för ett bra socialt arbete. De avslutande tre grundprinciperna lyfter vikten att använda sig av kunskap och noga följa sitt arbete för att utveckla det vidare.

BBIC bygger på ett synsätt där barnets behov är en sammanvägning av barnets utveckling, föräldrarnas förmåga och faktorer i familj och miljö.

Om IBIC

IBIC är ett stöd för handläggare och utförare som arbetar med personer i behov av stöd i den dagliga livsföringen utifrån SoL eller LSS, oavsett ålder eller funktionsnedsättning. IBIC ger stöd för att med ett gemensamt synsätt och språk beskriva och dokumentera individens behov, resurser, mål och resultat.

Det gemensamma synsättet och språket utgår från WHO:s Internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Information som dokumenteras och struktureras kan då överföras mellan olika aktörer på ett säkert och entydigt sätt. Det övergripande målet är att personer som behöver stöd i sin dagliga livsföring får stöd och hjälp av god kvalitet utifrån sina individuella behov.

Publicerad: