Individens behov i centrum, IBIC

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt för dig som arbetar med personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

IBIC ger stöd dels för en gemensam syn på människans fungerande, dels för att identifiera och dokumentera individens resurser behov, mål och resultat. Arbetssättet ger stöd för både handläggare och utförare att dokumentera med gemensamt språk inom den process som individen genomgår i socialtjänsten. Syftet är att individens stöd utgår från personens individuella resurser, behov och mål så att stödet blir individuellt anpassade. För att dokumentera dessa uppgifter används Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, som utgår från WHO:s definition av hälsa.

Utbildningar

Det finns olika typer av IBIC-utbildningar för att ge stöd och verktyg för dig som arbetar med arbetssättet eller vill fördjupa dina kunskaper inom IBIC.

Utbildning i IBIC

IBIC har utvecklats för att ge stöd till barn med funktionsnedsättning

Modellerna BBIC (barns behov i centrum) och IBIC har utvecklats så att de kompletterar och ger varandra stöd för att beskriva resurser, behov och mål för barn med funktionsnedsättning. För IBIC innebär det att arbetssättet nu omfattar alla åldrar och att urvalet ur ICF har kompletterats. För BBIC innebär det inte några förändringar alls.

Varför ska verksamheten arbeta utifrån IBIC?

  • gemensamt språk och kunskapssyn för att förstå och beskriva vad behov i det dagliga livet är, vilket skapar förutsättningar för att stödet anpassas efter individens behov
  • ändamålsenlig och strukturerad dokumentation som utgår från enhetliga begrepp, vilket kan bidra till minskad dubbeldokumentation och bättre informationsöverföring
  • möjlighet att göra uppföljning på individnivå av resultat, dvs. måluppfyllelse, upplevelse av livskvalitet och uppfattning om insatsens kvalitet vilket skapar underlag för verksamhetsuppföljning som är jämförbar på olika nivåer
  • skapar förutsättningar för utveckling av en evidensbaserad praktik och en kunskapsbaserad socialtjänst.

Mer information och stöd på Kunskapsguiden

Hitta mer stöd och vägledning om IBIC på Kunskapsguiden

Kontakt

Individens behov i centrum (IBIC)
Senast uppdaterad:
Publicerad: