Individens behov i centrum, IBIC

Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för dig som arbetar med personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Handläggare och utförare använder Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, som gemensamt tankesätt och språk.

Med ett systematiskt arbetssätt beskrivs nuläge, mål och resultat med strukturerad dokumentation. Det ger säkrare överföring och återanvändning av information.

Målet är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet.

IBIC ger även ett stöd i samtal med anhöriga för att beskriva deras situation och behov av stöd.

IBIC har utvecklats för att ge stöd till barn med funktionsnedsättning

Modellerna BBIC (barns behov i centrum) och IBIC har utvecklats så att de kompletterar och ger varandra stöd för att beskriva resurser, behov och mål för barn med funktionsnedsättning. För IBIC innebär det att arbetssättet nu omfattar alla åldrar och att urvalet ur ICF har kompletterats. För BBIC innebär det inte några förändringar alls.

Utbildningar och filmer

Det finns olika typer av IBIC-utbildningar för att ge stöd och verktyg för dig som arbetar med arbetssättet eller vill fördjupa dina kunskaper inom IBICutbildning i IBIC.

Läs mer under Utbildningar i IBIC

Varför ska verksamheten arbeta utifrån IBIC?

Stärker individens delaktighet

Individens och anhörigas delaktighet stärks i utredning, planering och genomförande av insats samt i uppföljning av beslutad insats. 

Underlättar samarbete

Underlättar samarbetet mellan professionella och med anhöriga och individen.

Mer likvärdigt och rättssäkert

Utredningar och genomförandet av insatser blir mer likvärdiga och rättssäkra eftersom handläggarna och utförarna använder samma arbetssätt och gemensamma begrepp.

Gör det tydligt för utföraren vilket stöd individen behöver

Tydligt beskrivna behov och mål ger utföraren bättre förutsättningar att välja arbetssätt och metoder. Utförarens roll att kontinuerligt planera och följa upp genomförandet tillsammans med individen kan utvecklas och stärks.

Gör det lättare att följa upp behov och mål

Det blir lättare att följa upp resultatet för individen och värdera valet av arbetssätt och metoder. Strukturerade uppgifter och resultat kan också sammanställas på gruppnivå och utgöra underlag för beslut om exempelvis kvalitets- och verksamhetsutveckling.

IBIC – en vidareutveckling av Äldres behov i centrum, ÄBIC

IBIC är en vidareutveckling av ÄBIC till att omfatta vuxna personer oavsett ålder och funktionsnedsättning som behöver insatser i det dagliga livet (SoL, LSS) och för att beskriva anhörigas behov och situation.

IBIC har kompletterats med ett delprocessteg för bedömning av tillhörighet till personkretsen, vilket endast är aktuellt för utredning av begäran om insatser enligt LSS. Övriga delprocessteg i IBIC är gemensamma för alla målgrupper.

Även urvalet från ICF och de övergripande målen har kompletterats för att kunna användas för alla vuxna personer oavsett ålder och funktionsnedsättning.

För dig som tidigare arbetat enligt ÄBIC innebär vidareutvecklingen inga stora förändringar.

Kontakt

Individens behov i centrum (IBIC)
Senast uppdaterad:
Publicerad: