Boende och stöd för äldre

De olika lösningar för boende och stöd som kommuner erbjuder äldre behöver anpassas till varje individs behov och önskemål.

Eget inflytande

Personer som får hjälp med matlagning, rehabilitering eller annat ska ha inflytande över vilket stöd de själva ska få och hur det utformas. För att uppnå det behöver biståndsbedömare erbjuda insatser som så långt som möjligt bygger på individens önskemål och behov.

Valfrihetssystem i kommunen

Kommunen kan välja att konkurrensutsätta hela eller delar av sin verksamhet. Då kan man frivilligt tillämpa lagen om valfrihetssystem, LOV, och låta brukarna välja utförare. Vid upphandling enligt LOV är ersättningen för en insats satt på förhand och utförarna konkurrerar med den kvalitet de kan erbjuda för samma peng.

Kvalitet och uppföljning är kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för kvaliteten på äldreomsorg, oavsett vem som utför den. Ledningssystemet ska därför innefatta uppföljning och kontroll av både den egna verksamheten och den verksamhet som bedrivs av andra. Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre.

Basala hygienrutiner

Personal inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg behöver tillämpa basala hygienrutiner i sitt arbete. Det är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien gäller för alla verksamheter inom hälso- och sjukvård. På samma sätt gäller de för verksamheter inom tandvård och vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. 

Basala hygienrutiner

Avgifter i äldre- och handikappomsorg

Kommuner får ta ut avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen, SoL). Här finns information om regelverk och avgiftsexempel.

Exempel avgifter dubbla boendekostnader

Tvång och begränsningsåtgärder

Miljön är viktig för vår möjlighet att känna igen oss och vara trygga. Detta gäller i synnerhet för personer vars kognitiva förmåga börjar svikta. Vid det särskilda boendet som beskrivs har man genomfört miljöanpassningar för att stödja de boende att röra sig fritt.

Äldreguiden – webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden
Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och ger information om hemtjänstverksamheter och äldreboenden i hela Sverige. Äldreguiden gör det också möjligt att göra jämförelser inom kommunerna. Uppgifterna i Äldreguiden grundar sig på undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen och Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.
Senast uppdaterad: