Boende och stöd för äldre

De olika lösningar för boende och stöd som kommuner erbjuder äldre behöver anpassas till varje individs behov och önskemål.

Eget inflytande

Personer som får hjälp med matlagning, rehabilitering eller annat ska ha inflytande över vilket stöd de själva ska få och hur det utformas. För att uppnå det behöver biståndsbedömare erbjuda insatser som så långt som möjligt bygger på individens önskemål och behov.

Valfrihetssystem i kommunen

Kommunen kan välja att konkurrensutsätta hela eller delar av sin verksamhet. Då kan man frivilligt tillämpa lagen om valfrihetssystem, LOV, och låta brukarna välja utförare. Vid upphandling enligt LOV är ersättningen för en insats satt på förhand och utförarna konkurrerar med den kvalitet de kan erbjuda för samma peng.

Kvalitet och uppföljning är kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för kvaliteten på äldreomsorg, oavsett vem som utför den. Ledningssystemet ska därför innefatta uppföljning och kontroll av både den egna verksamheten och den verksamhet som bedrivs av andra. Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre.

Vägledning för upphandling

Basala hygienrutiner

Personal inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg behöver tillämpa basala hygienrutiner i sitt arbete. Det är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien gäller för alla verksamheter inom hälso- och sjukvård. På samma sätt gäller de för verksamheter inom tandvård och vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. 

Basala hygienrutiner

Avgifter i äldre- och handikappomsorg

Kommuner får ta ut avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen, SoL). Här finns information om regelverk och avgiftsexempel.

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2022

Prisbasbeloppet 2022

För år 2022 är prisbasbeloppet 48 300 kronor.

Högkostnadsskyddet enligt 8 kap. 5 § SoL

Avgiften för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och förbrukningsartiklar får per månad uppgå till 2 170,28 kr per månad. Avgiften för bostad i särskilt boende, som inte omfattas av hyreslagen, får per månad uppgå till 2 229,45 kr per månad.

Minimibeloppet enligt 8 kap. 7 § SoL

Det minimibelopp som gäller för ensamstående ska alltid utgöra lägst 5 452,27 kr per månad, om inte annat följer av 8 kap 8 § SoL.

Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor ska utgöra lägst 4 607,02 kr per månad.

Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader

Konsumentverkets beräkning av referensvärden för levnadskostnader för 2022 publiceras på Konsumentverkets hemsida i slutet av november. Socialstyrelsen kommer efter det att ge ut ett meddelandeblad med alla uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2022.

Inkomstpensionstillägget som infördes i september 2021 som ett tillägg till allmän pension ska inte beaktas när avgiftsunderlaget enligt 8 kap. 4 § SoL beräknas.

Meddelandeblad

Exempel avgifter dubbla boendekostnader

Tvångs- och begränsningsåtgärder

Tvångs- och begränsningsåtgärder upplevs ofta som kränkande och inverkar negativt på personens värdighet och självkänsla. Dessa åtgärder stämmer inte överens med lagstiftningen som betonar vikten av den enskilda individens rätt till självbestämmande. Många situationer som uppstår och riskerar att leda fram till att otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder används kan förebyggas och undvikas.

Tvång och begränsningar på Kunskapsguiden 

Senast uppdaterad:
Publicerad: