Boende och stöd för äldre

De olika lösningar för boende och stöd som kommuner erbjuder äldre behöver anpassas till varje individs behov och önskemål.

Eget inflytande

Personer som får hjälp med matlagning, rehabilitering eller annat ska ha inflytande över vilket stöd de själva ska få och hur det utformas. För att uppnå det behöver biståndsbedömare erbjuda insatser som så långt som möjligt bygger på individens önskemål och behov.

Valfrihetssystem i kommunen

Kommunen kan välja att konkurrensutsätta hela eller delar av sin verksamhet. Då kan man frivilligt tillämpa lagen om valfrihetssystem, LOV, och låta brukarna välja utförare. Vid upphandling enligt LOV är ersättningen för en insats satt på förhand och utförarna konkurrerar med den kvalitet de kan erbjuda för samma peng.

Kvalitet och uppföljning är kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för kvaliteten på äldreomsorg, oavsett vem som utför den. Ledningssystemet ska därför innefatta uppföljning och kontroll av både den egna verksamheten och den verksamhet som bedrivs av andra. Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre.

Vägledning för upphandling

Basala hygienrutiner

Personal inom hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg behöver tillämpa basala hygienrutiner i sitt arbete. Det är den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien gäller för alla verksamheter inom hälso- och sjukvård. På samma sätt gäller de för verksamheter inom tandvård och vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. 

Basala hygienrutiner

Avgifter i äldre- och handikappomsorg

Kommuner får ta ut avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen, SoL). Här finns information om regelverk och avgiftsexempel.

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen år 2020

Prisbasbeloppet 2020

För år 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kronor.

Högkostnadsskyddet enligt 8 kap. 5 § SoL

Avgiften för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och förbrukningsartiklar får per månad uppgå till 2 125,35 kr per månad. Avgiften för bostad i särskilt boende, som inte omfattas av hyresla-gen, får per månad uppgå till 2 183,29 kr per månad.

Minimibeloppet enligt 8 kap. 7 § SoL

Det minimibelopp som gäller för ensamstående ska alltid utgöra lägst 5 339,38 per månad, om inte annat följer av 8 kap 8 § SoL.

Minimibeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor ska utgöra lägst 4 511,63 kr per månad.

Konsumentverkets referensvärden för levnadskostnader

Konsumentverkets har en beräkning av referensvärden för levnadskostnader för 2020 med förklaringar.Observera att Konsumentverkets beräkningar är generella. De gäller för hushåll med fysiskt aktiva, friska personer med ett högre energiintag. Livsmedelskostnaden är beräknad utifrån en matsedel som uppfyller Livsmedelsverkets kostråd och näringsrekommendationer.Kostnaden är enligt Konsumentverket ett referensvärde att utgå ifrån när hushållet planerar sin egen matbudget. Konsumentverket har ingen matsedel som gäller för äldre personer med lägre energibehov.

Exempel avgifter dubbla boendekostnader

Tvång och begränsningsåtgärder

Miljön är viktig för vår möjlighet att känna igen oss och vara trygga. Detta gäller i synnerhet för personer vars kognitiva förmåga börjar svikta. Vid det särskilda boendet som beskrivs har man genomfört miljöanpassningar för att stödja de boende att röra sig fritt.

Senast uppdaterad:
Publicerad: