Mat för äldre

Rätt mat och näring är avgörande för äldre. För lite eller fel mat kan få lika förödande konsekvenser som fel läkemedel för någon som är sjuk eller gammal.

Med tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring kan både onödigt lidande och dödsfall undvikas.

Föreskrifter och allmänna råd om undernäring

Därför har Socialstyrelsen tagit fram föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring som trädde i kraft den 1 januari 2015. De bindande reglerna ställer krav på rutiner inom sjukvården, äldreomsorgen och vissa boendeformer för personer med funktionsnedsättning. Mer information finns i meddelandebladet om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:10) om förebyggande av och behandling vid undernäring.

Rutiner för att upptäcka tidiga tecken på undernäring

Undernäring är många gånger ett dolt problem som smyger sig på. Personalen behöver ha kompetens för att upptäcka tidiga tecken och rutiner för hur undernäringen ska åtgärdas. Det kräver att vården och omsorgen samverkar. Som hemtjänstpersonal behöver du veta hur du ska agera och vem du ska kontakta vid varningssignaler som halvätna matlådor och löst sittande kläder.

Kunskapsstöd med tydlig processbeskrivning

Som ett komplement till föreskrifterna har Socialstyrelsen tagit fram ett kunskapsstöd – Att förebygga och behandla undernäring (2020-4-6716). I den finns en process för nutritionsvård som beskriver vilka aktiviteter och rutiner som behövs för att förebygga och behandla undernäring. Här finns också stöd till hur vården och omsorgen behöver samverka för att förebygga undernäring.

Positiv upplevelse viktigt

En måltid är inte bara ett intag av näring utan även en källa till glädje, gemenskap och välbefinnande. Det är viktigt att äldre personer får denna positiva upplevelse. För att nå dit behöver maten och måltidssituationerna i större utsträckning anpassas efter varje individs hälsa, smak och förutsättningar.

Måltidsmiljö - förslag till indikatorer
Måltidsmiljö inom särskilda boenden och dagverksamheterArtikelnummer: 2014-8-8|Publicerad: 2014-01-01

Kompetenser behöver samverka

Samverkan är grunden för att nutritionsbehandlingen ska fungera i en persons hemmiljö, särskilt då en person har behov av insatser och uppföljning från både vård och omsorg. Om socialtjänst och hälso- och sjukvård samarbetar om mat och måltider för äldre, utifrån sina olika synsätt och kompetenser, kan många problem kopplade till undernäring förebyggas.

Senast uppdaterad:
Publicerad: