Fallolyckor

67 000 personer faller så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård. Drygt 1 000 personer dör. 7 av 10 av de som faller är 65 år eller äldre. Men med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras.

Fallolyckor är vanliga bland äldre personer och kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall.

Statistik om fallolyckor per region

På sidan fallolyckor per region kan du se hur statistiken om fallolyckor ser ut där du arbetar.

Informationsmaterial för äldre personer 

Vi har tagit fram olika typer av material i form av broschyrer, checklistor och filmer som vänder sig direkt till äldre personer, med information om hur man själv kan minska risken att falla. 

Informationsmaterial om hur man själv kan minska risken att falla  – Balansera mera  

Tema om fallolyckor på Kunskapsguiden

På Kunskapsguiden finns ett tema med samlad information om fallolyckor. Där kan du lära dig när, hur och var fallolyckor inträffar, vilka som har störst risk att drabbas och vilka insatser du kan göra för att förebygga fallolyckor. Du hittar också information om hur ni i er verksamhet kan följa upp och utveckla ert förebyggande arbete.

Tema om fallolyckor på Kunskapsguiden

Webbutbildning: Ett fall för teamet
Ett fall för teamet - att förebygga fallolyckor är en kostnadsfri webbutbildning om att förebygga fallolyckor. Den riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Utbildningen ska bidra till ökad kunskap om fallprevention och uppmuntra till ett teambaserat, systematiskt arbete för att förebygga fallhändelser och olyckor. Den innehåller vanligt förekommande fallrisker hos olika grupper och fallförebyggande insatser och åtgärder. Den innehåller också ett kunskapstest och erbjuder möjlighet att skriva ut kursbevis.
Webbutbildning: Ett fallpreventivt arbetssätt
Fallolyckor går att förebygga men förutsätter ett teambaserat arbetssätt. Den samlade kompetensen och det systematiska arbetssättet ökar förutsättningarna för ett framgångsrikt fallförebyggande arbete. Utbildningen Ett fallpreventivt arbetssätt - stöd för införande kan stödja verksamheterna i att implementera ett systematiska teambaserat arbetssättet om fallprevention.
Senast uppdaterad:
Publicerad: