Fallolyckor

Varje år faller cirka 70 000 personer så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård. Drygt 1 000 personer dör. 50 000 av de som faller är 65 år eller äldre. Men med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras.

Fallolyckor är vanliga bland äldre personer och kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall. Här nedan kan du se hur statistiken om fallolyckor ser ut i ditt län/region.

Kampanj och stödmaterial för äldre – Balansera mera

Vi har tagit fram olika typer av material i form av broschyrer, checklistor och filmer som vänder sig direkt till äldre personer, med information om hur man själv kan minska risken att falla. Varje år genomförs även en nationell kampanj, Balansera mera. Kampanjen uppmärksammar fallolyckor och informerar om vad man själv kan göra för att minska risken att falla.

Kampanj och stödmaterial för äldre - Balansera mera  

Webbutbildning: Ett fall för teamet
"Ett fall för teamet" är en kostnadsfri webbutbildning om att förebygga fallolyckor. Den riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Utbildningen ska bidra till ökad kunskap om fallprevention och uppmuntra till ett teambaserat, systematiskt arbete för att förebygga fallhändelser och olyckor. Den innehåller vanligt förekommande fallrisker hos olika grupper och fallförebyggande insatser och åtgärder. Den innehåller också ett kunskapstest och erbjuder möjlighet att skriva ut kursbevis.

Statistik om fallolyckor per län/region

Läns/regionbladen visar hur det ser ut per region redovisat på antal dödsfall och sjukhusinläggningar för alla åldrar och för personer 65 år och äldre. Siffrorna är de senaste tillgängliga och avser åren 2009-2018. De är hämtade från dödsorsaksregistret och patientregistret. Uppgifter från patientregistret går att ta fram på kommunnivå i denna statistikdatabas över skador och skadehändelser i Sveriges kommuner och regioner.

Senast uppdaterad:
Publicerad: