Äldres hälsa

Ju äldre vi blir, desto större är risken för sjukdom och funktionsnedsättningar. Gruppen med omfattande funktionsnedsättningar, de mest sjuka äldre, blir allt större.

Vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Äldre personer som har stora behov av sjukvård och/eller omsorg får ofta inte den vård de behöver. Socialstyrelsen arbetar brett för att förbättra situationen: vi reglerar, ger vägledning och följer upp vården och omsorgen för de mest sjuka äldre.

De mest sjuka äldre är beroende av ett effektivt flerprofessionellt samarbete och en sammanhängande vård- och omsorgskedja. Det är även viktigt att vården och omsorgen utgår från varje individs behov. Med modellen Individens behov i centrum kan äldre personer få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov.

Lägesrapport
Vård och omsorg för äldre – Lägesrapport 2021Artikelnummer: 2021-3-7249|Publicerad: 2021-03-29

Läkemedelsanvändning bland äldre

Läkemedelsanvändningen bland äldre är ett viktigt område – känsligheten för läkemedel ökar till följd av både åldrande och sjukdom, och det är vanligt att äldre använder många läkemedel. Detta medför bland annat en ökad risk för biverkningar och att läkemedlen kan påverka varandra på ett ogynnsamt sätt. Socialstyrelsens har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

Om äldre och läkemedel

Mat och rutiner för att upptäcka tidiga tecken på undernäring

Rätt mat och näring är avgörande för äldre. För lite eller fel mat kan få lika förödande konsekvenser som fel läkemedel för någon som är gammal eller sjuk. Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring.

Om mat för äldre 

Fallolyckor

Fallolyckor är vanliga bland äldre personer och kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall. Socialstyrelsen tar fram utbildningsmaterial och informationsmaterial i form av broschyrer, checklistor och filmer som uppmärksammar hur man kan förebygga risken att falla.

Om fallolyckor 

Demenssjukdomar

Det finns mellan 130 000 och 150 000 personer med demenssjukdom i Sverige. För att förbättra vården och omsorgen om dessa har Socialstyrelsen tagit fram nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. 

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att följa upp och långsiktigt hantera strategiska frågor inom ramen för den nationella strategin för demenssjukdom.

Äldres psykiska hälsa

I dag lider cirka 20 procent av alla äldre personer av psykisk ohälsa. Inom en snar framtid är 25 procent av alla svenskar 65 år och äldre, vilket gör psykisk ohälsa till en av våra största folksjukdomar.

Våld mot äldre

God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att arbeta mer effektivt med att förebygga och upptäcka våld samt stödja våldsutsatta personer som har stöd från äldreomsorgen. Upptäckten av våld mot äldre försvåras av att tecknen kan misstas för uttryck för normalt åldrande. Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning om ”Om våld mot äldre”.

Webbutbildning: Om Våld mot äldre

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. Du har en värdefull roll i arbetet med att uppmärksamma våldet mot äldre. I utbildningen kommer du att lära dig om vad våld är, vilka som utsätts för våld och vilka som utsätter andra för våld, hur en misstanke om eller upptäckt av våld kan hanteras, hur man kan tala om våld.
Senast uppdaterad:
Publicerad: