Äldre

Socialstyrelsen arbetar för att förbättra äldreomsorgen och vården av de mest sjuka äldre.

Vårt arbete med äldre

Delaktighet och inflytande 

Vi arbetar för att äldre och anhöriga ska kunna vara delaktiga och ha inflytande på äldreomsorgen genom att årligen presentera:

Lägesrapport
Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2020Artikelnummer: 2020-3-6603|Publicerad: 2020-03-24
Beställ

Förbättra äldres läkemedelsanvändning

Vi arbetar för att förbättra äldres läkemedelsanvändning genom att föreslå åtgärder för att upptäcka och identifiera läkemedelsorsakade tillstånd inom vård och omsorg och sammanställer en lista över olämpliga läkemedel.

Om äldre och läkemedel

Förbättra rättssäkerheten för äldre

Vi arbetar för att förbättra rättssäkerheten för äldre inom äldreomsorgen genom att publicera vägledning för kommuner och enskilda verksamheter.

Informationsskrift
Rättssäkerhet inom äldreomsorgenArtikelnummer: 2013-10-21|Publicerad: 2013-11-06
Beställ

Ett värdigt liv och välbefinnande med den nationella värdegrunden

Vi arbetar för att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande genom att stötta kommunerna att tillämpa den nationella värdegrunden. 

Vi har tagit fram olika material och utbildningar om den nationella värdegrunden för att informera och stödja implementeringen.

Utbildningsmaterial
Äldreomsorgens nationella värdegrund ett vägledningsmaterialArtikelnummer: 2012-3-3|Publicerad: 2012-01-01
Webbutbildning: Äldreomsorgens nationella värdegrund
Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som baseras på vägledningen med samma namn. Den riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Ladda ner eller beställ

Webbutbildning

Webbintroduktion: Äldres behov i centrum, ÄBIC/IBIC
Webbintroduktionen syftar till att ge dig en överblick av vad ÄBIC/IBIC är och de olika delarna som ingår i arbetssättet. Den vänder sig till dig som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Äldreguiden – webbaserade jämförelser av hemtjänst och äldreboenden
Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och ger information om hemtjänstverksamheter och äldreboenden i hela Sverige. Äldreguiden gör det också möjligt att göra jämförelser inom kommunerna. Uppgifterna i Äldreguiden grundar sig på undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen och Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.
Senast uppdaterad:
Publicerad: