Stöd i arbetet

Asylsökande och andra nyanlända

Här finns stödmaterial och samlad information för dig som i ditt arbete i vården och omsorgen möter nyanlända.

Barn och unga

Vi ger vägledning och kunskapsstöd i arbetet för barns och ungas hälsa och utveckling.

Ekonomiskt bistånd

För dig som arbetar med att hjälpa personer med behov av ekonomiskt bistånd.

Funktionshinder

Hur du kan skapa delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar.

Hemlöshet

Socialstyrelsen tar fram underlag och stöd till kommunerna i deras arbete med att motverka hemlöshet.

Hälsoskydd och estetiska behandlingar

Information till kommuners nämnder för miljö- och hälsoskydd i deras egenskap som tillsynsmyndigheter samt till länsstyrelser.

Missbruk och beroende

Stöd och verktyg för dig som jobbar inom missbruks- och beroendevården.

Organ- och vävnadsdonation

Information om organ- och vävnadsdonation till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Patientsäkerhet

Samlat stöd som beskriver hur du som arbetar i hälso- och sjukvården kan förebygga vårdskador.

Psykisk ohälsa

Här har vi samlat information för dig som arbetar med psykisk ohälsa inom omsorg och hälso- och sjukvården.

Tandvård

Socialstyrelsen tar fram föreskrifter, nationella riktlinjer för tandvård och följer upp tandvården genom olika typer av utvärderingar.

Våld och brott

Om vårt arbete för att förbättra stödet till brottsoffer, anhöriga och våldsutsatta.

Vårdhygien

Hur du kan arbeta med hygien för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Äldre

Hur vi arbetar med att förbättra äldreomsorgen och vården av de mest sjuka äldre.