Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda

Korta fakta
  • I Sverige föds ungefär 115 000–120 000 barn varje år och av dessa är cirka 3 400 flerbörder (främst tvillingar).
  • Äldst är förstföderskorna i Stockholm, där medelåldern år 2016 var 30,2 år och yngst är mödrarna i Kalmar län där medelåldern var 27,2 år.
  • 17,6 procent av alla förlossningar sker med kejsarsnitt år 2016. Kejsarsnittsfrekvensen skiljer sig stort mellan landsting.
  • De tre landsting där förstföderskor i högst utsträckning 2016 fick ryggbedövning (epidural) vid vaginal förlossning var Östergötland 65,3 procent, Gävleborg 64,3 procent och Västmanland med 63,8 procent. I Värmland var andelen 39,4 procent och i Skåne var den 38 procent, jämfört med rikets 53,2 procent.

Statistikrapporter

Statistikdatabasen för dig som vill veta mer

  • statistikdatabasen finns uppgifter om gravida, förlossningar och nyfödda från och med 1973 på landstingsnivå. Där kan du bland annat jämföra mödrarnas åldrar och antalet förstföderskor och omföderskor (paritet) och hur det skiljer sig regionalt.  

Statistikens innehåll

Statistiken innehåller information om

  • mödrarna, exempelvis ålder, rökvanor före, i tidig och i sen graviditet, längd, vikt, uppgifter om tidigare graviditeter och förlossningar samt läkemedelsanvändning under graviditeten
  • förlossningarna, exempelvis förlossningssätt (start och avslut), smärtlindringsmetoder, perinealbristningar, fosterläge, förlossningsdiagnoser och åtgärder
  • de nyfödda, exempelvis uppgift om börd (enkelbörd eller flerbörd, det vill säga tvilling, trilling etc.), födelsevikt, längd, huvudomfång, graviditetslängd, överlevnad, diagnoser och åtgärder.

Källor till statistiken

Statistiken kommer från medicinska födelseregistret (MFR). Förlossningsvården ansvarar för att  journaler från mödrahälso- och förlossningsvård för mor och barn skickas in till Socialstyrelsen för alla graviditeter som lett fram till förlossning. Uppgifterna kopplas därefter till Statistiska centralbyråns folkbokföringsuppgifter. Inga uppgifter finns om spontana eller inducerade aborter i MFR.

Kvalitet och bortfall

Statistikens kvalitet är generellt god och bortfallet begränsat. Statistiken omfattar cirka 96 procent av alla förlossningar i landet. Särskilda ansträngningar görs för att inhämta fullständiga uppgifter om dödfödda och neonatalt avlidna barn.

För mödrahälsovårdsuppgifter är bortfallet något högre (cirka 3 procent) jämfört med uppgifter om förlossningen.

Vissa variabler finns med i statistiken för enbart vissa tidsperioder. Se medicinska födelseregistrets variabelförteckning för information om detta.

Beställ data och statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa data och statistik. Du kan exempelvis beställa tabeller om specifika diagnoser fördelat på graviditetslängd eller begära samkörning med något annat hälsodataregister, exempelvis läkemedelsregistret för att se hur mödrar använt receptförskrivna läkemedel före eller under graviditet.