Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Statistik om cancer

Korta fakta

  • År 2017 rapporterades cirka 67 000 maligna tumörer för drygt 61 000 individer till cancerregistret.
  • Den vanligaste cancerformen bland kvinnor var bröstcancer och bland män var prostatacancer vanligast.
  • Prostatacancer var även den cancerform som orsakade flest dödsfall bland män.
  • Lungcancer var den cancerform som orsakade flest dödsfall bland kvinnor.

Statistikrapporter

  • Statistik om nyupptäckta cancerfall har publicerats årligen sedan cancerregistret startade 1958 och redovisar framför allt nya fall, det vill säga tumörer, i olika cancersjukdomar. Från och med 2009 års statistik redovisas också basalcellscancer i rapporten. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras årligen i december.
  • Cancer i siffror har publicerats vart fjärde år, senast 2018. Den tar upp allt från nya cancerfall till överlevnad, och ger också grundläggande fakta om olika cancersjukdomar i populärvetenskaplig form. Socialstyrelsen ger ut Cancer i siffror i samarbete med Cancerfonden.

Statistikdatabaser för dig som vill veta mer

I Socialstyrelsens statistikdatabaser hittar du flera uppgifter om cancer.

I statistikdatabasen NORDCAN finns statistik om cancer i Sverige och övriga nordiska länder.

Incidensmatriser att ladda ner

Incidensmatriser är tabeller som tas fram för vidarebearbetning i andra program.  Matriserna finns att ladda ner för riket och på länsnivå. Tabellerna är fördelade på diagnosår, ICD-7 och kön.

Matris Cancerincidens Riket 1958-2011

Matris Cancerincidens Län 1970-2011

Prevalensen av en viss cancer definieras som antalet personer i en viss population som fått den aktuella cancerdiagnosen och som lever vid en specificerad tidpunkt, vanligtvis 31 december ett visst år. Prevalensen i Sverige vid slutet av 2009 finns att ladda ner.

Matris Cancerprevalens Riket 2009

Matriserna kommer att uppdateras i början av år 2016.

Bortfall och kvalitet

I en samkörning som gjorts med dödsorsaksregistret skattades bortfallet i cancerregistret till cirka 4 procent. Bortfallet var dock högre för vissa cancersjukdomar och högre åldrar.

Studien visar också att registret har en god täckningsgrad överlag, varför registret lämpar sig bra för forskning och statistik.

Källor till statistiken

Statistiken kommer från tre olika register. Uppgifter om nya cancerfall (incidens) kommer från cancerregistret, den andel individer i en population som har en given sjukdom (prevalens) från patientregistret och dödlighet (mortalitet) från dödsorsaksregistret.

Beställa data eller statistik

Hittar du inte den statistik du är ute efter kan du beställa statistik eller data för forskningsändamål.

Kontakt

Om statistik, kvalitet och bortfall
Cancerregistrets brevlåda

Staffan Khan
075-247 38 40

Shiva Ayoubi
075-247 30 51

Om utveckling av statistiken
David Pettersson
075-247 31 26