Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Statistik om aborter

Korta fakta

  • I Sverige utförs årligen mellan 35 000 och 38 000 aborter. År 2018 utfördes knappt 36 000 aborter. Det motsvarar 19 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år.
  • De flesta aborter utförs tidigt i graviditeten. Under 2018 utfördes 84 procent av aborterna före vecka 9 och 57 procent före vecka 7.
  • Bland yngre kvinnor har tonårsaborterna minskat under den senaste tioårsperioden. År 2018 utfördes cirka 11 aborter per 1 000 i åldersgruppen 15–19 år.
  • Medicinsk metod är vanligast och används vid 93 procent av alla aborter år 2018.

Nu blir det möjligt att ta in personnummer vid aborter

Den 1 oktober 2016 beslutade regeringen att ta bort undantaget för aborter i förordningen om patientregister hos Socialstyrelsen. Det innebär att Socialstyrelsen nu kan ta in personnummer till patientregistret i samband med aborter. Mer information hittar du på sidan För uppgiftslämnare till patientregistret.

Nuvarande abortstatistik är oförändrad

Socialstyrelsens nuvarande abortstatistik, som är baserad på avidentifierade uppgifter från samtliga abortkliniker, påverkas inte av förändringen ovan. Du som rapporterar in uppgifter dit kan därför fortsätta att rapportera som vanligt via blanketten Rapport över inducerade aborter.

Förändrad statistikinsamling från år 2014

Under våren 2013 beslutade vi att stoppa insamlingen av statistik över inducerade aborter, för att undersöka om den information som samlades in var för detaljerad. Begränsade uppgifter om aborter under 2013 samlades in i efterhand. Den 1 januari 2014 återupptogs datainsamlingen. Insamlingen sker dock, bland annat efter rekommendationer från Datainspektionen, i förändrad form. Förändringarna gäller både de uppgifter som samlas in och inrapporteringsrutinerna. Till höger finns blankett för rapport över inducerade aborter.

Statistikrapporter

Rapporten Statistik om aborter 2018 är en årlig rapport som bland annat tar upp antal aborter per åldersgrupp samt abortmetod.

Statistikdatabas för dig som vill veta mer

I statistikdatabasen hittar du uppgifter över inducerade aborter i Sverige på riks- och länsnivå till och med år 2012. Från och med år 2014 finns enbart uppgifter på riksnivå. Statistiken finns uppdelad efter kvinnans ålder, abortmetod, graviditetslängd och antal tidigare aborter.

Statistikens innehåll

Statistiken innehåller uppgifter om inducerade aborter som utförts i Sverige. I statistiken ingår uppgifter om abortmetod, graviditetslängd, tidigare antal aborter samt kvinnans ålder. Till och med år 2012 finns också uppgifter om hemortslän och kommun. Till och med år 2011 finns dessutom uppgifter om antal tidigare förlossningar.  

Bortfall och kvalitet

Till och med år 2011 var bortfallet litet och kvaliteten god på statistiken. Vi har dock ingen möjlighet att upptäcka eventuella dubbelrapporteringar av aborter eftersom identitetsuppgifter saknas. Ytterligare information om kvalitet och bortfallet går att hitta i respektive års publikation.

Den nya insamlingsmetoden från och med statistikår 2014 har lett till lägre kvalitet i abortstatistiken. Det går inte längre att koppla inskickade abortblanketter till rapporterande klinik så möjligheterna att kvalitetssäkra statistiken har försämrats. Bortfall av kliniker har varit fortsatt litet men bortfall av aborter kan förekomma. Det interna bortfallet av enskilda uppgifter ökade 2014 men har därefter minskat till låga nivåer.

Källor till statistiken

Klinikerna som utför aborter sammanställer vissa uppgifter om aborterna på en särskild blankett som sen skickas in till Socialstyrelsen. Blanketten hittar du i högermenyn. Uppgifterna gäller enskilda aborter men är avidentifierade. Vi sammanställer sen uppgifterna och publicerar dem.