Statistik om tandhälsa

Här hittar du statistik om tandhälsa baserad på tandhälsoregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.
Korta fakta
  • Bland personer i åldern 35–49 år har andelen som besöker tandvården under en treårs period minskat med 8 procent sedan 2011.
  • Andelen av befolkningen som drar ut en tand, visdomständer exkluderade, minskar inom samtliga utbildningsnivåer förutom bland dem med grundskola som högsta utbildning. Bland dem ligger andelen på samma nivå som för 10 år sedan.
  • Andelen som behandlats för karies på grund av kavitet, bland dem som besöker tandvården, har minskat med 20 procent sedan 2010 och andelen som har behandlats för förhöjd risk för karies eller för initialkaries har minskat med 50 procent.

Källa: Statistik om tandhälsa 2018

Statistikpublikationer 

Statistik om tandhälsa

Statistik om tandhälsa är en rapport som presenterar statistik över tandvård som har utförts inom ramen för det statliga tandvårdsstödet. I rapporten redovisas bland annat statistik över antal och andel personer som har besökt tandvården, fått en basundersökning genomförd, endast besökt tandvården för akuta besvär. Specifika åtgärder och tillstånd redovisas samt statistik över antal kvarvarande och intakta tänder.

Statistik om tandhälsa 2018 Artikelnummer: 2019-6-17 |Publicerad: 2019-06-04
Tillhörande dokument och bilagor

Övriga statistikpublikationer

Statistik från tandhälsoregistret finns också presenterade i nedanstående rapporter.

Tandhälsa bland unga vuxna som varit placeradeArtikelnummer: 2016-2-28|Publicerad: 2016-01-01
Beställ

Statistikdatabas för egna sammanställningar

statistikdatabasen om tandhälsa kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om tandhälsa grundar sig på uppgifter från tandhälsoregistret.

Det här ingår i statistiken

Statistiken innehåller tandvård som utförts inom ramen för det statliga tandvårdsstödet Och tandvård till personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning samt nödvändig tandvård. På individnivå gäller det människor över 23 år, som blivit behandlade genom tandvårdsstöden.

Statistikens kvalitet

Om tandläkaren eller tandhygienisten utför åtgärder som han eller hon inte rapporterar till Försäkringskassan blir det bortfall i registret. Vid inrapportering av tandvård inom det statliga tandvårdsstödet till Försäkringskassan får tandläkaren ta del av det statliga tandvårdsstödet vilket innebär att det finns ekonomiska fördelar med att rapportera.

Täckningsgraden vad gäller besök hos tandläkare eller tandhygienist är väldigt god. Däremot finns det inte i dagsläget någon uppskattning av hur stor täckningsgrad tandhälsoregistret har i förhållande till samtliga utförda åtgärder inom tandvården.

Det partiella bortfallet, som uppstår när vissa uppgifter saknas i rapporteringen, är väldigt lågt. För de flesta variablerna finns inget bortfall.

En valideringsstudie över uppgifterna om kvarvarande och intakta tänder i tandhälsoregistret visar att kvaliteten på uppgifterna överlag är god. Den delen av tandhälsoregistret som innehåller tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift har i en valideringsstudie visat sig ha dels stort bortfall och dels missklassificeringar av målgrupperna som får stöden.

Senast uppdaterad:
Publicerad: