Relaterad statistik

Här hittar du statistik som inte direkt handlar om covid-19, men som kan vara relevant för att göra jämförelser. Exempelvis hur många som har dött senaste åren.

Vill du se mer om just coronapandemin finns samlad covid-19-statistik samt statistik om pandemins effekter på vården. Längst ned på sidan kan du ladda ned datafiler.

Förändring av datauppdatering

Statistiken för antalet döda per län och ålderskategori uppdateras en gång per halvår, istället för veckovis. Data som visas uppdaterades senast den 6 oktober 2021 med data fram tills den 26 september 2021. Nästa uppdatering görs i november i samband med att preliminär statistik för dödsorsaker publiceras.

Varje år dör cirka 90 000 människor i Sverige. I diagrammet kan du se hur många som dött från 2015 och framåt i relation till befolkningsmängd.

Statistiken för antalet döda per län och ålderskategori uppdateras en gång per halvår. Nästa uppdatering görs i samband med preliminär statistik för dödsorsaker.

Innehåll på sidan
  • Dödsfall i Sverige
  • Dödlighet bland äldre med särskilt boende eller hemtjänst
  • Fakta om statistiken, datafiler och definitioner

Diagrammet visar att det dog något fler i Sverige under pandemiåret 2020 än under ett vanligt år, till exempel jämfört med 2015‑2018. Vi kan också se att det dog ovanligt få under 2019.

Utöver det här diagrammet finns det också en animering som visar förloppet över det sammanräknade antalet döda per 100 000 för varje vecka under 2015‑2020.

Sedan den 17 mars har siffrorna för antalet döda per 100 000 justerats med befolkningsmängd för 2020. Tidigare har befolkningen per den 31 december 2019 använts för både 2020 och 2021, men nu används befolkningen per den 31 december 2020 på motsvarande sätt enbart för 2021.

Dödlighet bland äldre med särskilt boende eller hemtjänst

I faktabladet "Dödlighet bland äldre med särskilt boende eller hemtjänst, 2016‑2020" finns redovisat antalet döda bland personer över 70 år i särskilt boende och med hemtjänst.

Du kan hitta mer om dödlighet bland äldre på särskilt boende och med hemtjänst i faktabladet och tillhörande Excel‑filer längst ned på sidan.

Fakta om statistiken

Socialstyrelsen har tagit fram statistik som anknyter till sjukdomen covid‑19. Statistiken är baserad på befintliga data som finns tillgängliga i Socialstyrelsens nationella register, till exempel dödsorsaksregistret, och i andra källor. I dödsorsaksregistret kan du bland annat följa antalet dödsfall och vad som har orsakat att en människa dött.

Samtliga dödsfall redovisas efter ålder, utan hänsyn tagen till orsak. Bortfallet, i form av otillräcklig uppgift av dödsdatum, har hanterats genom slumpmässig fördelning.

För mer detaljerad information se Excel‑filer. I dem redovisas regional statistik över antal avlidna totalt, efter ålder och per vecka för de senaste fem åren, oavsett dödsorsak. Dessutom redovisas statistik över antal avlidna efter ålder, 70 år och äldre.

Du kan också hitta statistik om dödligheten för personer som är 70 år eller äldre med särskilt boende eller hemtjänst. Dödlighet bland äldre med särskilt boende eller hemtjänst 2016‑2020 är ett faktablad som är baserat på befintliga data som finns tillgängliga i Socialstyrelsens nationella register och i andra källor. Här redovisas statistik om dödligheten, oavsett dödsorsak, under 2020 i relation till 2016‑2019, uppdelat på om personen haft särskilt boende eller hemtjänst.

Datafiler och faktablad

Statistiken uppdateras en gång per halvår. Har du frågor om statistiken för antal döda per län och ålder kan du mejla Socialstyrelsen på dorcant@socialstyrelsen.se

Faktablad om dödlighet bland äldre

Definitioner

Dödsorsak

Den sjukdom eller skada som startade förloppet och som ledde till dödsfallet kallas för underliggande dödsorsak. Andra tillstånd som bedöms ha bidragit till dödsfallet anges som bidragande dödsorsak.

 

Senast uppdaterad:
Publicerad: