Statistik relaterad till covid-19

Här hittar du statistik som har anknytning till sjukdomen covid-19.

Socialstyrelsen har tagit fram statistik som anknyter till sjukdomen covid-19. Statistiken är baserad på befintliga data som finns tillgängliga i Socialstyrelsens nationella register och i andra källor. Statistiken speglar stora delar av befolkningen, men har ett särskilt fokus på den äldre delen av befolkningen. Socialstyrelsen kommer att publicera ytterligare statistik inom området.

Statistiken på den här sidan visar alltså inte hur många har smittats av covid-19 eller avlidit i sjukdomen. Den typen av statistik hittar du istället på Socialstyrelsens övriga sidor gällande statistik om covid-19. 

Innehåll

På den här sidan hittar du statistik om:

  • Antal dödsfall per vecka 2015–2020
  • Dödlighet bland äldre med särskilt boende eller hemtjänst 2016–2020
  • Utveckling av vårdperioder och läkarbesök i specialistvården under covid-19-pandemin
  • Utsatta grupper med risk för svåra symtom relaterade till coronaviruset och covid-19
  • Antal personer som bor i särskilt boende

Antal dödsfall per vecka 2015–2020

Socialstyrelsen ansvarar för dödsorsaksregistret. Där kan vi bland annat följa antalet dödsfall och vad som har orsakat dödsfallet – dödsorsaken. Uppgifterna som redovisas här är hämtade från dödsorsaksregistret och samtliga dödsfall redovisas efter ålder, utan hänsyn tagen till orsak.

För mer detaljerad information se Excel-filer nedan. Här redovisas regional statistik över antal avlidna totalt, efter ålder och per vecka för de senaste fem åren, oavsett dödsorsak. Dessutom redovisas statistik över antal avlidna efter ålder, 70 år och äldre. Bortfallet, i form av otillräcklig uppgift av dödsdatum, har hanterats genom slumpmässig fördelning.

Animeringen ovan visualiserar förloppet över det sammanräknade antalet döda per 100 000 för varje vecka och varje år, till och med den senast redovisade veckan för det aktuella året. Den ger en översiktlig bild dels av hur antalet utvecklar sig under respektive år och dels av förhållandet och storleksordningen mellan antalen för de olika åren.

 

Dödlighet bland äldre med särskilt boende eller hemtjänst 2016–2020

Socialstyrelsen har jämfört dödligheten för de personer 70 år eller äldre med särskilt boende eller hemtjänst enligt Socialtjänstlagen, år 2020 jämfört med tidigare år. Statistiken avser perioden 4 januari 2016 till 27 september 2020. Dödlighet bland äldre med särskilt boende eller hemtjänst 2016–2020 är ett faktablad som är baserat på befintliga data som finns tillgängliga i Socialstyrelsens nationella register och i andra källor. Här redovisas statistik om dödligheten, oavsett dödsorsak, under 2020 i relation till 2016–2019, uppdelat på om personen haft särskilt boende eller hemtjänst.

Utveckling av vårdperioder och läkarbesök i specialistvården under covid-19-pandemin

Här redovisas statistik som är baserad på individer utskrivna från sluten vård samt läkarbesök på akutmottagningar och övrig somatisk specialiserad öppen vård. Statistiken redovisas månadsvis och tillgängliga månader för 2020 jämförs med ett genomsnitt för perioden 2017−2019. Syftet med statistiken är att följa utvecklingen av vården till följd av pandemin. Statistiken finns uppdelad på somatisk (kroppslig) och psykiatrisk vård.

Inrapporteringen för 2020 är pågående och uppgifterna för de senaste månaderna är preliminära och kommer att ändras efter kompletterande rapportering från vårdgivarna.

Statistik om patienter och vårdtider i somatisk och psykiatrisk sluten vård

Statistiken baseras på individer som slutenvårdats och skrivits ut från sjukhus, oavsett diagnos. Sluten vård ges till en patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård.

För mer detaljerad information se Excel-filerna.

Statistik om besök på somatisk och psykiatrisk akutmottagning

Statistiken baseras på besök på akutmottagningar, oavsett diagnos. Somatiska och psykiatriska akutmottagningar redovisas separat.

Statistik uppdelad på kön, ålder och region finns i Excel-filerna. I filerna finns också beskrivning av avgränsningar och definitioner.

Statistik uppdelad på kön, ålder och region finns i Excel-filerna. I filerna finns också beskrivning av avgränsningar och definitioner.

Statistik om läkarbesök i somatisk specialiserad öppen vård

Statistiken baseras på läkarbesök i den specialiserade öppenvården exklusive besök på akutmottagning.

Statistik uppdelad på kön, ålder och region finns i Excel-filerna. I filerna finns också beskrivning av avgränsningar och definitioner.

Utsatta grupper med risk för svåra symtom relaterade till coronaviruset och covid-19

Enligt studier är vissa grupper extra utsatta för allvarligare symtom vid smitta för coronaviruset och covid-19. Hög ålder verkar vara det som påverkar mest. Särskilt utsatta är personer i hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes. Dessa tillstånd är överrepresenterade bland de svåra fallen. Personer med flera underliggande sjukdomar samtidigt är extra utsatta för att drabbas av allvarlig form av covid-19.

Med hjälp av det nationella patientregistret och läkemedelsregistret kan vi uppskatta hur många personer som befinner sig i olika riskgrupper, det vill säga personer med diagnoser såsom högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och lungsjukdom. Statistiken innehåller framför allt personer som besökt läkare i den specialiserade öppenvården (primärvården ingår inte) eller varit inskriven på sjukhus för dessa diagnoser. För diabetes och hjärt-kärlsjukdomar ingår även uppgift om läkemedel har hämtats ut på recept för dessa diagnoser.

Statistiken omfattar individer identifierade från patientregistret och läkemedelsregistret de senaste fem åren utifrån ett antal diagnos- och ATC-koder, se tillhörande Excel-fil för exakt definition.

Diagrammet visar andelen personer, 70 år och äldre, med förekomst av sjukdomar som kan bidra till svåra symtom vid covid-19 samt antal sjukdomar.

Statistik om antal personer som bor i särskilt boende

Här redovisas antal personer som bor i särskilt boende och hur många som tillhör de olika sjukdomsgrupperna, efter olika åldersgrupper.

Särskilt boende definieras som individuellt behovsprövat boende som getts med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL, någon gång under 2019.

Diagrammet visar andelen personer i särskilt boende, 70 år och äldre, med förekomst av sjukdomar som kan bidra till svåra symtom vid covid-19.

Statistiken redovisar utsatta grupper med risk för svåra symtom vid covid-19. De grupper som redovisas är personer som bor i särskilt boende, personer som har fått vård inom den kommunala hälso- och sjukvården samt personer som har hemtjänst.

Statistik om covid-19 och socioekonomi

I faktabladet och excelfilen redovisas statistik om patienters socioekonomi efter inkomst, sysselsättning, utländsk eller svenska bakgrund och utbildning.

Senast uppdaterad:
Publicerad: