Relaterad statistik

Här hittar du statistik som inte direkt handlar om covid-19, men som kan vara relevant för att göra jämförelser. Exempelvis hur många som har dött senaste åren.

Vill du se mer om just coronapandemin finns samlad covid-19-statistik. Längst ned på sidan kan du ladda ned datafiler.

Varje år dör cirka 90 000 människor i Sverige. I diagrammet kan du se hur många som dött från 2015 och framåt i relation till befolkningsmängd.

Innehåll på sidan
  • Dödsfall i Sverige
  • Specialistvård under coronapandemin
  • Dödlighet bland äldre med särskilt boende eller hemtjänst
  • Fakta om statistiken, datafiler och definitioner

Diagrammet visar att det dog något fler i Sverige under pandemiåret 2020 än under ett vanligt år, till exempel jämfört med 2015-2018. Vi kan också se att det dog ovanligt få under 2019.

Utöver det här diagrammet finns det också en animering som visar förloppet över det sammanräknade antalet döda per 100 000 för varje vecka under 2015-2020.

Sedan den 17 mars har siffrorna för antalet döda per 100 000 justerats med befolkningsmängd för 2020. Tidigare har befolkningen per den 31 december 2019 använts för både 2020 och 2021, men nu används befolkningen per den 31 december 2020 på motsvarande sätt enbart för 2021.

Specialistvård under coronapandemin

Här finns statistik om personer som skrivits ut från sjukhus, så kallad slutenvård, samt läkarbesök på akutmottagningar och övrig somatisk specialiserad öppenvård.

Diagrammet visar att pandemivåren 2020 hade färre vårdperioder jämfört med samma period 2017-2019. Nedgången är inte lika tydlig inom psykiatrin. Däremot är inte skillnaden lika stor för hösten 2020 jämfört med den tidigare perioden.

Statistik över vårdperioder och vårdtider uppdelad på kön, ålder och region finns i Excel-filerna längst ned på sidan. I filerna finns också beskrivning av avgränsningar och definitioner.

Besök på akutmottagning

Här hittar du statistik för besök på både somatiska och psykiatriska akutmottagningar oavsett diagnoser. Med somatisk menas att akutmottagningen är till för fysiska, kroppsliga åkommor.

Diagrammet visar förändring i besök på somatisk akutmottagning.

Diagrammet visar skillnad i antal besök på somatisk akutmottagning i olika regioner under coronapandemin jämfört med samma period 2017-2019.

Diagrammet visar förändring i besök på psykiatrisk akutmottagning.

Diagrammet visar skillnad i antal besök på psykiatrisk akutmottagning i olika regioner under coronapandemin jämfört med samma period 2017-2019.

Statistik uppdelad på kön, ålder och region finns i Excel-filerna. I filerna finns också beskrivning av avgränsningar och definitioner.

Besök i specialiserad öppenvård

Statistiken baseras på läkarbesök i den specialiserade öppenvården, förutom besök på akutmottagning.

Statistik uppdelad på kön, ålder och region finns i Excel-filerna. I filerna finns också beskrivning av avgränsningar och definitioner.

Dödlighet bland äldre med särskilt boende eller hemtjänst

I faktabladet "Dödlighet bland äldre med särskilt boende eller hemtjänst, 2016-2020" finns redovisat antalet döda bland personer över 70 år i särskilt boende och med hemtjänst.

Du kan hitta mer om dödlighet bland äldre på särskilt boende och med hemtjänst i faktabladet och tillhörande Excel-filer längst ned på sidan.

Fakta om statistiken

Socialstyrelsen har tagit fram statistik som anknyter till sjukdomen covid-19. Statistiken är baserad på befintliga data som finns tillgängliga i Socialstyrelsens nationella register, till exempel dödsorsaksregistret, och i andra källor. I dödsorsaksregistret kan du bland annat följa antalet dödsfall och vad som har orsakat att en människa dött.

Samtliga dödsfall redovisas efter ålder, utan hänsyn tagen till orsak. Bortfallet, i form av otillräcklig uppgift av dödsdatum, har hanterats genom slumpmässig fördelning.

För mer detaljerad information se Excel-filer. I dem redovisas regional statistik över antal avlidna totalt, efter ålder och per vecka för de senaste fem åren, oavsett dödsorsak. Dessutom redovisas statistik över antal avlidna efter ålder, 70 år och äldre.

Du kan också hitta statistik om dödligheten för personer som är 70 år eller äldre med särskilt boende eller hemtjänst. Dödlighet bland äldre med särskilt boende eller hemtjänst 2016–2020 är ett faktablad som är baserat på befintliga data som finns tillgängliga i Socialstyrelsens nationella register och i andra källor. Här redovisas statistik om dödligheten, oavsett dödsorsak, under 2020 i relation till 2016–2019, uppdelat på om personen haft särskilt boende eller hemtjänst.

Statistiken om personer som skrivits ut från slutenvård, samt läkarbesök på akutmottagningar och övrig somatisk specialiserad öppenvård redovisas månadsvis och tillgängliga månader för 2020 jämförs med ett genomsnitt för perioden 2017−2019. Syftet med statistiken är att följa utvecklingen av vården till följd av pandemin. Statistiken finns uppdelad på somatisk (kroppslig) och psykiatrisk vård. Uppgifterna för 2020 och 2021 är preliminära och kommer att ändras efter kompletterande rapportering från vårdgivarna. Detta berör särskilt de senast redovisade månaderna.

Datafiler och faktablad

Har du frågor om statistiken för antal döda per län och ålder kan du mejla Socialstyrelsen på dorcant@socialstyrelsen.se

Faktablad om dödlighet bland äldre

Datafiler om specialistvård

Har du frågor om statistiken om specialistvård kan du mejla Socialstyrelsen på patientregistret@socialstyrelsen.se

Definitioner

Dödsorsak

Den sjukdom eller skada som startade förloppet och som ledde till dödsfallet kallas för underliggande dödsorsak. Andra tillstånd som bedöms ha bidragit till dödsfallet anges som bidragande dödsorsak.

Slutenvård

Sjukhusvård, så kallad slutenvård, ges till en patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård, till exempel på vårdcentraler, specialiserad öppenvård eller hemsjukvård.

Somatisk vård

Fysisk, kroppslig vård

 

Senast uppdaterad:
Publicerad: