Statistik om slutenvård av patienter med covid-19

På den här sidan hittar du statistik om covid-19 patienter som vårdats på sjukhus.

Statistik om vårdtider

Vårdtiderna redovisas för både patienter som har legat på intensivvårdsavdelning- (IVA) och för patienter som inte har intensivvårdats. I beräkningen ingår all slutenvård för en covid-19 patient. För patienter som har intensivvårdats räknas alltså dygnen på IVA ihop med dygnen på vanlig vårdavdelning.

Uppgifter om laboratoriebekräftade covid-19 fall från Folkhälsomyndigheten, dödsdatum från Skatteverket, information om intensivvården från svenska intensivvårdsregistret samt särskilt insamlad slutenvårdsdata från regionerna ingår. Det är frivilligt för regionerna att bidra till insamlingen och statistiken är därför inte rikstäckande.

I Excel-filen  hittar du den senaste uppdaterade statistiken, en detaljerad beskrivning av hur statistiken tagits fram samt en aktuell lista över vilka regioner som deltar.

För att ingå i statistiken så ska en person ha testat positivt för coronavirus och slutenvårdats för covid-19, och ha kunnat följas under minst 30 dagar sedan inskrivningsdatum i statistiken. Avgränsningen har vi gjort för att ge en så rättvisande bild av vårdtider som möjligt. För att beräkna vårdtider behöver man vänta in att absoluta merparten av patienterna är utskrivna.

För gruppen som intensivvårdats så var dock över 1 av 3 fortfarande inskrivna på sjukhus efter 30 dygn. Det betyder att man egentligen behöver följa dessa patienter i mer än 30 dagar för att räkna ut vårdtider. Vi har valt att ändå inkludera deras vårdtider i denna statistik, eftersom även de preliminära siffrorna tydligt illustrerar att de som grupp har längre vårdtider än patienter som ej intensivvårdats.

Figur 1 nedan visar fördelningen av vårdtider för patienter som slutenvårdats för covid-19, uppdelat på de som inte har, respektive har, intensivvårdats.

Figur 2 nedan visar kön- och åldersfördelning bland patienter som slutenvårdats för covid-19.

Statistik om antal slutenvårdade patienter

Här visar vi statistik om hur många covid-19 patienter som skrivits in på sjukhus med diagnosen covid-19. En patient räknas bara en gång som inskriven i slutenvård och en gång som utskriven även om det skulle förekomma mer än ett vårdtillfälle. Uppgifterna baseras på särskilt insamlad slutenvårdsdata från regionerna samt patientregistrets månadsrapportering och är inte rikstäckande. Det slutgiltiga antalet patienter som slutenvårdats kommer att förändras allt eftersom det inkommer mer uppgifter till Socialstyrelsen.

Senast uppdaterad:
Publicerad: