Vård och covid-19

Här hittar du statistik om covid-19-patienter som vårdats på sjukhus.

Statistiken uppdateras varje onsdag. Längst ned på sidan kan du ladda ned datafiler.

Diagrammet visar kön- och åldersfördelning för patienter som skrivits in på sjukhus, så kallad slutenvård, med diagnosen covid‑19.

Om du vill se fler åldersindelningar finns utökad statistik i en datafil längst ned på sidan.

Innehåll på sidan
  • Covid‑19-patienter uppdelat på ålder och kön
  • Fördelning utskrivna från sjukhus inom 30 dygn
  • Vårdtider på sjukhus per region
  • Dödlighet bland slutenvårdade
  • Åldersfördelning vecka för vecka för inskrivna på sjukhus
  • Fakta om statistiken, datafiler och definitioner

Vårdtider på sjukhus

Diagrammet visar vårdtider för covid‑19-patienter uppdelat på om de har intensivvårdats eller inte.

Diagrammet visar att de patienter som inte har fått intensivvård har en lägre mediantid för vård än de som har fått intensivvård.

Vårdtiderna redovisas för både patienter som har legat på intensivvårdsavdelning, så kallad IVA, och för de som inte har det. I beräkningen ingår all slutenvård för en covid‑19-patient. För patienter som har intensivvårdats räknas alltså dygnen på IVA ihop med dygnen på vanlig vårdavdelning.

Dödlighet bland slutenvårdade

Här kan du se andel patienter som avlidit inom 60 dagar efter att de skrivits in på sjukhus med covid‑19.

Toppen var i mars 2020 då coronapandemin började. Därefter sjönk dödligheten successivt. Framåt hösten och vintern 2020 steg dödligheten igen.

Under hösten och vintern 2020 syns samtidigt en förändring i sammansättningen av patienter. Mot slutet av året var andelen personer 80 och äldre som skrevs in i vården större än tidigare. Det var också en större andel personer från särskilt boende som vårdades på sjukhus med covid‑19 under vintern.

Förändringen i patientsammansättning förklarar en del av uppgången i dödlighet. Därför är det bra att räkna in den förändringen, med fler personer över 80 år och från särskilt boende, för att göra en bättre jämförelse över tid. Då blir resultatet annorlunda. Det går fortfarande att se en ökning av dödligheten mot slutet av 2020, men skillnaden är inte lika stor när det justerats för ålder och andra riskfaktorer.

Åldersfördelning vecka för vecka

Färgdiagrammen visar förändring i antalet nyinskrivna patienter med covid‑19 över tid för olika åldersgrupper. Du kan se statistik både för vanlig vårdavdelning och intensivvårdsavdelning, både till antal och relaterat till befolkningsmängd.

Observera att du bör läsa metodbeskrivningen för färgdiagram längst ned på sidan om du vill ladda ned och använda data.

Peka på en cell för att se veckonummer.

Färgdiagrammen visar vilka veckor där flest blivit nyinskrivna i slutenvård med covid‑19. Ju mörkare färg desto fler har blivit inskrivna. Mest drabbade veckorna har varit vecka 13‑18 under våren 2020 och vecka 46‑3 under hösten och vintern 2020‑2021.

Sett till antal sticker 70‑89‑åringarna ut här. Under framför allt två perioder var den gruppen särskilt drabbad. Om man istället sätter antal nyinskrivna i relation till befolkningsmängd är det främst de som är 90 år och äldre som blivit mest drabbad under samma perioder.

Fakta om statistiken

Statistiken redovisas från början av 2020 och framåt.

En patient räknas bara en gång som inskriven och en gång som utskriven även om det skulle förekomma mer än ett vårdtillfälle.

Uppgifterna om antalet patienter baseras på särskilt insamlad slutenvårdsdata från regionerna samt patientregistrets månadsrapportering och är inte rikstäckande. Det slutgiltiga antalet patienter som slutenvårdats kommer att förändras allt eftersom det inkommer mer uppgifter till Socialstyrelsen.

I statistiken ingår uppgifter om laboratoriebekräftade covid‑19 fall från Folkhälsomyndigheten, dödsdatum från Skatteverket, information om intensivvården från svenska intensivvårdsregistret samt särskilt insamlad slutenvårdsdata från regionerna. Det är frivilligt för regionerna att bidra till insamlingen och statistiken är därför inte rikstäckande.

I Excel‑filen hittar du den senast uppdaterade statistiken, en mer detaljerad beskrivning av hur statistiken tagits fram, samt en aktuell lista över vilka regioner som deltar.

Faktablad och datafiler

Definitioner

Slutenvård

Sjukhusvård, så kallad slutenvård, ges till en patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård, till exempel på vårdcentraler, specialiserad öppenvård eller hemsjukvård.

Senast uppdaterad:
Publicerad: