Statistik om covid-19 bland personer med funktionsnedsättning

På den här sidan hittar du statistik om covid-19 bland personer med boendeinsats enligt LSS.

Här redovisar vi statistik för personer med en boendeinsats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 9 § 8, 9) och som har bekräftats smittade eller avlidna i sviterna av covid-19. Personer med en boendeinsats enligt LSS är en grupp som har behov av samhällets stöd.

Statistik om smittade och avlidna med covid-19 bland personer med boendeinsats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är ett faktablad som är baserat på befintliga data som finns tillgängliga i Socialstyrelsens nationella register och i andra källor.

Här redovisas hur många personer som hade boendeinsatser enligt LSS den 1 oktober 2019. Statistiken ger en lägesbild av hur många i denna grupp som har bekräftats smittade eller avlidit i covid-19 efter typ av boendeform.

Statistiken som presenteras är preliminär och representerar inte de slutgiltiga antalen smittade eller avlidna fram till publiceringsdatum, då fler dödsorsaksintyg väntas inkomma. Läkarna skickar intygen inom tre veckor och det slutgiltiga antalet kommer att förändras allt eftersom det inkommer fler dödsorsaksintyg.

Figuren visar antal laboratoriebekräftade fall av covid-19 för personer med boendeinsatser enligt LSS, fördelat efter kön.

Statistik om covid-19 bland personer med personlig assistans enligt LSS och/eller assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken

Här redovisas statistik för personer som har personlig assistans enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 9 § 2) och/eller assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken och som har bekräftats smittade eller avlidna i sviterna av covid-19.

Senast uppdaterad:
Publicerad: