Statistik om covid-19 bland äldre efter boendeform

Socialstyrelsen följer fortlöpande utvecklingen av sjukdomen covid-19. En särskilt utsatt grupp för allvarligare symtom och smitta av coronaviruset och covid-19 är den äldre delen av befolkningen. Det är viktigt att få kunskap om sjukdomens omfattning i denna grupp för att kunna förebygga och minska risken för smittspridning.

Statistiken redovisar antal avlidna i covid-19 på länsnivå, enligt dödsorsaksintyg inkomna till och med den 25 januari. Statistik om smittade med covid-19 avser ackumulerat antal laboratoriebekräftat smittade av covid-19 till och med den 25 januari, enligt Folkhälsomyndighetens databas SmiNet.

För mer detaljerad information se Excel-filen.

Statistik om smittade och avlidna med covid-19 bland äldre efter boendeform är ett faktablad som är baserat på befintliga data som finns tillgängliga i Socialstyrelsens nationella register och i andra källor. Här redovisas statistik om hur många personer i åldern 70 år och äldre som bor i särskilt boende eller har hemtjänst.

Statistiken ger en lägesbild av hur många över 70 år som har bekräftats smittade eller avlidit i covid-19, och efter typ av boendeform. Dessutom redovisas platsen för dödsfallet, om personen avlidit på sjukhus, särskilt boende eller i ordinärt boende.

Statistiken som presenteras är preliminär och representerar inte de slutgiltiga antalen smittade eller avlidna fram till publiceringsdatum, då fler dödsorsaksintyg väntas inkomma. Läkarna skickar intygen inom tre veckor och det slutgiltiga antalet kommer att förändras allt eftersom det inkommer fler dödsorsaksintyg.

Figuren visar antal laboratoriebekräftade fall av covid-19 för personer över 70 år, fördelat efter ålder och boendeform.

Figuren visar antal avlidna i covid-19 för personer över 70 år, fördelat efter ålder och boendeform.

Senast uppdaterad:
Publicerad: