Medicinska födelseregistret – kommande föreskrifter och utveckling

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram föreskrifter gällande insamling av uppgifter från mödrahälsovård och förlossningsvård till medicinska födelseregistret (MFR). Syftet är att uppnå en mer effektiv inrapportering till registret, och att modernisera uppgifterna som ingår.

Inrapportering till hälsodataregister regleras genom föreskrifter

Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter om uppgiftsskyldighet till de hälsodataregister myndigheten förvaltar. Föreskrifterna specificerar:

  • vilka uppgifter som ska rapporteras in
  • vem som ska rapportera in (uppgiftsskyldigheten)
  • hur inrapporteringen ska ske (tekniska specifikationer)
  • när inrapportering ska ske (hur lång tid efter vårdtillfället)
  • med vilken frekvens inrapportering ska ske.

Medicinska födelseregistret har i nuläget inga föreskrifter, inrapporteringen har istället styrts genom journalblanketter för mödrahälsovården och förlossningsvården som utformats av Socialstyrelsen. De kommande föreskrifterna ersätter blanketterna och reglerar uppgiftsskyldigheten för huvudmän som bedriver verksamhet inom dessa områden.

Översyn av uppgifter som ingår i medicinska registret

Arbetet med de kommande föreskrifterna inleddes med att se över samtliga uppgifter som ingår i registret idag. Översynen har genomförts i samverkan med referensgrupper för förlossningsvård och mödrahälsovård, där representanter för SFOG, Barnmorskeförbundet och Neonatalföreningen har medverkat liksom registerhållare från Graviditetsregistret, SNQ och Bristningsregistret, samt sakkunniga från Socialstyrelsen. Översynen har resulterat i ett förslag på uppgifter som ska rapporteras in till MFR när de kommande föreskrifterna träder i kraft.

Flera regioner står i begrepp att upphandla vårdinformationssystem eller arbetar med att anpassa nya system till vårdens behov och krav. Därför har Socialstyrelsen i juni 2021 gjort ett utskick till samtliga regioner och vissa privata aktörer inom mödrahälsovård för att informera om föreskrifterna och vilka uppgifter som i nuläget ingår i förslaget. Förteckningen över de uppgifter som föreslås rapporteras in är fortfarande preliminär, vissa justeringar kan ske innan föreskrifterna träder i kraft.

Vad händer nu?

För närvarande utreder Socialstyrelsen juridiska aspekter samt praktiska och ekonomiska konsekvenser av den förändrade inrapporteringen. Inom ramen för detta arbete kommer Socialstyrelsen att ta kontakt med ett urval av regioner och berörda aktörer.

Föreskrifterna kommer att skickas ut på remiss

När utredningen av förslaget är färdig skickas föreskrifterna ut på remiss till berörda aktörer, som då har tillfälle att lämna synpunkter på föreskrifternas slutliga utformning och innehåll. Efter att remissvaren sammanställts kan föreskrifterna eventuellt komma att justeras. Därefter beslutar Socialstyrelsens generaldirektör om att föreskrifterna ska träda i kraft.

När träder föreskrifterna i kraft?

Enligt nuvarande tidsplan bedömer Socialstyrelsen att beslut om föreskrifterna kommer att kunna fattas under 2023. Från beslut till dess att verksamheterna ska börja rapportera enligt de nya specifikationerna, löper minst ett år.

Kontakt

Vid frågor om föreskrifterna eller den föreslagna variabelförteckningen, kontakta handläggare på avdelningen för register och statistik:
Telefon: 075-247 30 00
Publicerad: