Medicinska födelseregistret – kommande föreskrifter och utveckling

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram föreskrifter gällande insamling av uppgifter från mödrahälsovård och förlossningsvård till medicinska födelseregistret (MFR). Syftet är att uppnå en mer effektiv inrapportering till registret, och att modernisera uppgifterna som ingår.

Inrapportering till hälsodataregister regleras genom föreskrifter

Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter om uppgiftsskyldighet till de hälsodataregister myndigheten förvaltar.

Föreskrifterna specificerar

  • vilka uppgifter som ska rapporteras in
  • vem som ska rapportera in (uppgiftsskyldigheten)
  • hur inrapporteringen ska ske (tekniska specifikationer)
  • när inrapportering ska ske (hur lång tid efter vårdtillfället)
  • med vilken frekvens inrapportering ska ske.

Medicinska födelseregistret har i nuläget inga föreskrifter, inrapporteringen har istället styrts genom journalblanketter för mödrahälsovården och förlossningsvården som utformats av Socialstyrelsen. De kommande föreskrifterna ersätter blanketterna och reglerar uppgiftsskyldigheten för huvudmän som bedriver verksamhet inom dessa områden.

Översyn av uppgifter som ingår i medicinska registret

Arbetet med de kommande föreskrifterna inleddes med att se över samtliga uppgifter som ingår i registret idag. Översynen har genomförts i samverkan med referensgrupper för förlossningsvård och mödrahälsovård, där representanter för SFOG, Barnmorskeförbundet och Neonatalföreningen har medverkat liksom registerhållare från Graviditetsregistret, SNQ och Bristningsregistret, samt sakkunniga från Socialstyrelsen. Översynen har resulterat i ett förslag på uppgifter som ska rapporteras in till MFR när de kommande föreskrifterna träder i kraft.

Föreskrifterna har skickats ut på remiss

Förslaget till föreskrifter har skickats ut på remiss till berörda aktörer, som fram till den 15 september 2023 har tillfälle att lämna synpunkter på föreskrifternas slutliga utformning och innehåll. Efter att remissvaren har sammanställts kan föreskrifterna eventuellt komma att justeras. Därefter fattar Socialstyrelsen beslut om att föreskrifterna ska träda i kraft.

När träder föreskrifterna i kraft?

Enligt nuvarande tidsplan bedömer Socialstyrelsen att beslut om föreskrifterna kommer att kunna fattas i slutet av 2023. Från beslut till dess att verksamheterna ska börja rapportera enligt de nya specifikationerna, löper minst ett år.

Kontakt

Vid frågor om föreskrifterna kontakta handläggare på avdelningen för register och statistik:
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: