Registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM

Registret ger underlag för den officiella statistiken om missbruksvård i Sverige. Registrets data används också för det förebyggande arbetet i socialtjänsten och för uppföljning och utvärdering av olika insatser från socialtjänstens sida.

Registret används även för forskningsändamål och allmän samhällsinformation. Det kan bland annat svara på frågor som:

  • Hur många tvångsvårdas i Sverige?
  • Vilken typ av missbruk förekommer?
  • Hur har tvångsvården och missbruket varierat över tid?

Det här innehåller registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare enligt i vissa fall

Registret omfattar uppgifter om personer som tvångsvårdas enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Uppgifterna finns i tre underregister som är personnummerbaserade och uppdelade på följande områden:

  • ansökan om vård
  • omedelbart omhändertagande
  • utskrivning från vård

Observera att det inte rekommenderas att man samkör registren för forskning. Detta beror på att uppgifter om de tre områdena inlämnas från olika system och därför är svåra att samköra.

Mer information om registrets innehåll finns i variabelförteckningen. I filen hittar du också information om koder och dataset.

Laglig reglering av registret 

Registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall är reglerat i förordningen 1981:1370 för insamling av personuppgifter. Enligt förordningen är kommunerna skyldiga att lämna uppgifter till registren.

Sekretess för våra register

Vi värnar om patientens och brukarens integritet. Uppgifterna i registren skyddas av så kallad absolut sekretess, vilket är lagens starkaste sekretesskydd. Undantag gäller bara för uppgifter som behövs för forsknings-­ eller statistikändamål och uppgifter som inte direkt kan hänföras till den enskilde. I dessa fall kan uppgiften lämnas ut om det står klart att den kan röjas utan att personen som uppgiften rör eller någon närstående lider skada eller men. Sekretessen gäller även inom Socialstyrelsen.

Registeruppgifter skyddas fysiskt genom att förvaras där ingen obehörig har tillgång.

För mer information, se Om sekretessen kring register

Så rapporterar du in till registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Uppgifterna lämnar du i vår portal Filip.

Är du intresserad av statistik baserat på registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Om du är intresserad av uppgifter från registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, se Beställa data och statistik.
statistiksidorna kan du läsa:
• Den årliga rapporten Vuxna personer med missbruk och beroende

Du kan också ta fram statistik i vår databas.

Senast uppdaterad: