Historik om patientregistret

Här hittar du en beskrivning över hur patientregistret förändrats genom åren.

Patientregistret upprättades år 1964 men blev rikstäckande från och med 1987. Registret innehåller patientuppgifter om alla läkarbesök i sluten och specialiserad öppen sjukvård. Uppgifter från primärvården finns inte i registret.

För perioden 1987–1994 har registret kompletterats med förlossningsuppgifter från medicinska födelseregistret. Från och med 1995 rapporteras förlossningsuppgifter åter till patientregistret.

Även för åren 1984–86 är registret uppdaterat med personnummer, vilka gallrades i ett skede men återinfördes. Tyvärr kunde några av de huvudmän som tidigare rapporterat till registret inte återskapa uppgifterna för enstaka år under denna period. Det innebär att antalet landsting med långa obrutna tidsserier är begränsat. Tidsserier för somatisk vård finns sedan 1964 för två landsting.

Det specialregister som tidigare fanns för psykiatrisk vård har gallrats. Uppgifter rörande psykiatriska kliniker saknas därför före 1973.

Uppgifterna till patientregistret omfattar sedan 2001 både offentliga och privata vårdgivare.

Tvångsvård ingår sen år 2009

År 2009 började de vårdtillfällen som innehåller vård enligt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård) rapporteras in i en separat del av patientregistret. Dessa vårdtillfällen finns med i patientregistret sedan tidigare och även efter 2009 rapporteras dessa vårdtillfällen in som vanligt. Den stora skillnaden efter 2009 är att man kan identifiera ifall vården som getts är tvångsvård eller frivillig vård.

Från och med att man 2015 inför månadsrapportering till registret, kommer tvångsvården rapporteras in tillsammans, månadsvis med resten av patientregistret.

Akutväntetider ingår sen år 2015

Från och med år 2015 rapporteras också tidsuppgifter avseende akuta öppenvårdsbesök in till registret. De variabler som rapporteras är tidpunkten patienten ankommer till akutmottagningen, tidpunkten patienten får träffa en läkare och tidpunkten patienten lämnar mottagningen och om besöket avbrutits. Detta görs på individnivå, per vårdtillfälle.

Månadsrapportering införd år 2015

År 2015 ändrades inrapportering till registret från årsvis till månadsvis.
En tätare inrapportering från huvudmännen och en snabbare publicering av statistik innebär en väsentligt större nytta för alla användare av den information som kan utvinnas ur registret.

Registret var från grunden tänkt som ett epidemiologiskt register, men användningen har förändrats genom åren och används idag mycket till verksamhetsutvärderingar och kvalitetsuppföljningar. Dessutom har regeringen framfört önskemål om mer aktuell data för att kunna ta beslut på nationell nivå som rör hälso- och sjukvårdsutvecklingen.

Kontakt

Patientregistret
Senast uppdaterad: