Bortfall och kvalitet i patientregistret

På den här sidan hittar du information om kvaliteten och bortfallet i patientregistret.

Aktuell information – Patientregistret 2020

I dokumentet kan du läsa mer om kvalitet och innehåll av registret för år 2020. Under Ladda ner längre ner på sidan finns senaste versionerna av information för patientregistret 2019, 2018 och 2017.

Slutenvården

Från 1964 deltog sex landsting i rapporteringen, varav fyra rapporterade från alla sina sjukhus. Rapporteringen ökade och från och med 1987 har samtliga offentliga sjukvårdshuvudmän rapporterat varje år. För den psykiatriska vården är registret heltäckande från 1973 med undantag av enstaka år för några landsting. Före 1973 saknas i stort sett uppgifter från psykiatrisk vård. I dokumentet Täckningsgrad för den somatiska och psykiatriska slutenvården längst ned på sidan, kan du läsa mer om täckningsgrad och vilket år varje huvudman började rapportera till patientregistret. Där finns också kommentarer om år med ofullständig rapportering från en huvudman.

Sedan 1987 har slutenvårdsuppgifter som rapporterats till patientregistret god kvalitet. Bortfallet är under perioden cirka en procent för de mest frekvent använda variablerna, huvuddiagnos, personnummer och yttre orsak. Variablerna sjukhus, klinik, kön, ålder, in- och utskrivningsdatum har bortfall i försumbar storlek. Det finns vissa regionala skillnader i kvalitén och över tid. Bortfall av vårdtillfällen förekommer även i form av privata vårdgivare som inte rapporterat in data.

Medicinska åtgärder blev obligatoriskt att rapportera in 2007, och troligtvis finns en generell underrapportering av dessa koder. Särskilda kvalitetsbrister finns för ATC-koder, läs mer nedan.

Öppenvården

Den specialiserade öppenvården togs in i registret år 2001. Bortfall av läkarbesök och bortfall av huvuddiagnos för de inrapporterade läkarbesöken har succesivt minskat. Exempelvis har bortfallet på huvuddiagnos för de inrapporterade läkarbesöken minskat kraftigt från 25–30 procent de första åren till cirka 3 procent av inrapporterade läkarbesök.  Antal besök där huvuddiagnos saknas per år och län går att se i Statistikdatabasen för diagnoser i specialiserad öppen vård.

Det finns fortfarande ett bortfall av läkarbesök, som till stor del består av privata vårdgivare som inte rapporterat in data. I dokumentet Täckningsgrader längst ned på sidan finns exempel på det.

Medicinska åtgärder blev obligatoriskt att rapportera in 2007, och troligtvis finns en generell underrapportering av dessa koder. Särskilda kvalitetsbrister finns för ATC-koder, läs mer nedan.

Tvångsvården

Kvaliteten i tvångsvårdsuppgifterna har förbättrats år för år men statistiken är fortfarande osäker. Trender eller jämförelser mellan län ska göras med försiktighet. Antalet patienter inom lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV, har ökat, men detta beror inte på en reell ökning utan på en förbättring av inrapporteringen. Detsamma gäller tvångsåtgärder som ser ut att ha ökat dramatiskt, vilket beror på en bättre rapportering. Generellt sett så antas antalet patienter som vårdats inom LPT och LRV vara en mer tillförlitlig uppgift än antalet tvångsåtgärder. Båda uppgifterna ökar i antal varje år vilket tyder på en förbättrad inrapportering år för år.

Akutväntetider

Fem akutvariabler gjorde entré i registret år 2016. Kvaliteten på de variabler som anger tidpunkter vid akuta öppenvårdsbesök var bristfällig 2016 men har förbättrats över tid.

ATC-koder

ATC-koder ska rapporteras in till PAR på två olika sätt. Dels i kombination med en diagnoskod vid t.ex. förgiftning och dels i kombination med en åtgärdskod för läkemedelstillförsel. Det förekommer stora kvalitetsbrister för båda typerna av inrapportering av ATC-kod. I många fall har regionerna inte kunnat rapportera ATC-kod i något av de två fallen. Det förekommer också hög andel felkodning där de två typerna blandats ihop och skickats in som fel variabel. ATC-kod rekommenderas i dagsläget inte för analys eller beställning. 

Ladda ner

Kontakt

Patientregistret
Senast uppdaterad:
Publicerad: