Medicinska födelseregistret – kommande föreskrifter och utveckling

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram föreskrifter gällande insamling av uppgifter från mödrahälsovård och förlossningsvård till medicinska födelseregistret (MFR). Syftet är att uppnå en mer effektiv inrapportering till registret, och att modernisera uppgifterna som ingår.

Inrapportering till Socialstyrelsens hälsodataregister regleras genom föreskrifter

Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter om uppgiftsskyldighet till de hälsodataregister myndigheten förvaltar. Föreskrifterna specificerar:

  • vilka uppgifter som ska rapporteras in
  • vem som ska rapportera in (uppgiftsskyldigheten)
  • hur inrapporteringen ska ske (tekniska specifikationer)
  • när inrapportering ska ske (hur lång tid efter vårdtillfället)
  • med vilken frekvens inrapportering ska ske.

Medicinska födelseregistret har i nuläget inga föreskrifter, inrapporteringen har istället styrts genom journalblanketter för mödrahälsovården och förlossningsvården som utformats av Socialstyrelsen. De kommande föreskrifterna ersätter blanketterna och reglerar uppgiftsskyldigheten för huvudmän som bedriver verksamhet inom dessa områden.

Översyn av variabler i medicinska födelseregistret

Arbetet med de kommande föreskrifterna har inletts med att se över samtliga uppgifter som ingår i registret idag. Översynen har genomförts i samverkan med referensgrupper för förlossningsvård och mödrahälsovård, där representanter för SFOG, Barnmorskeförbundet och Neonatalföreningen har medverkat liksom registerhållare från Graviditetsregistret, SNQ och Bristningsregistret, samt sakkunniga från Socialstyrelsen. Översynen slutfördes årsskiftet 2019/2020 och har resulterat i ett förslag på variabler som ska rapporteras in till MFR när de kommande föreskrifterna träder i kraft.

Den föreslagna nya variabelförteckningen är fortfarande under arbete och ändringar kan komma att ske fram till dess föreskrifterna beslutas samtidigt som datum för ikraftträdande fastställs. Variabler kan komma att exkluderas, men det är mindre troligt att något läggs till.

Vad händer nu?

För närvarande utreder Socialstyrelsen tekniska och juridiska aspekter kring inrapporteringen till registret. De tekniska specifikationerna blir en del av föreskrifterna.

När träder föreskrifterna i kraft?

När det finns ett färdigt förslag för föreskrifterna kommer förslaget att gå på remiss till berörda aktörer. När remissvaren behandlats och eventuella justeringar gjorts i föreskrifterna, beslutar Socialstyrelsens generaldirektör om att föreskrifterna träder ikraft.

Från beslut till dess att föreskrifterna börjar gälla, det vill säga då verksamheterna ska börja rapportera enligt de nya specifikationerna, löper minst ett år. Det är ännu inte fastställt när föreskrifterna kommer att träda i kraft.

Kontakt

Vid frågor om föreskrifterna eller den föreslagna variabelförteckningen, kontakta handläggare på avdelningen för register och statistik:
Telefonnummer: 075-247 30 00
Publicerad: